تحقیق درباره کارآفرینی سازمانی و کسب مزیت رقابتی


Widget not in any sidebars
1- بررسی تاثیر سایر عوامل (مدیریت دانش، سرمایه فکری، فرهنگ سازمانی و …) بر تمایل به کارآفرینی سازمانی
2- بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عواملی چون عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی
3- مقایسه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی بین بانک های خصوصی و دولتی
4- اجرای تحقیق حاضر در سایر صنایع و بخش های تولیدی و خدماتی
5-5- محدودیت های تحقیق
محدودیت‌ها برای انجام هر پژوهش می تواند محقق را از رسیدن به نتیجه بهتر و دقیق‌تر باز دارد. در انجام این تحقیق نیز مشکلات متعددی وجود داشت که عمده آنها عبارتند از:
1) استفاده از شیوه نمونه گیری غیر احتمالی و در نتیجه کاهش قابلیت تعمیم پذیری نتایج تحقیق
2) محدود بودن تحقیق تنها به یک بخش خدماتی
3) کمبود یا فقدان منابع علمی قابل دسترس

منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی
1- آذر، عادل و مؤمنی، منصور، 1387، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت
2- احمدپور داریانی، محمود، 1386، کارآفرینی: تعاریف نظریات و الگوها، نشر پردیس
3- امیری، علی نقی، مرادی، یزدان، نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن، فصلنامه پزوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، شماره 49، 1387، 67-45
4- انصاری، محمدتقی، سلمانی زاده، عباس، نوآوری در سازمان ها بر مبنای کارآفرینی سازمانی، راهبرد یاس، تابستان 1388 – شماره 18، 166 تا 185.
5- بارانی، شهرزاد، اطهری، زهرا، زر افشانی، کیومرث، 1388، بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره ششم، 95-73
6- پاشا شریفی، حسن و شریفی، نسترن، 1383 ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سخن
7- حافظ نیا، محمد رضا، 1388، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت
8- حسین پور، داود، زارعی وش، فاطمه، الگوی کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل تعاون استان تهران)، تعاون، سال 21، شماره 4، زمستان 1389، 194-171
9- حسینی، محمدحسین، 1385، موج های پیش برنده کارآفرینی، ماهنامه تدبیر 1385، شماره177، 99-98.
10- حاجی یخچالی، علیرضا،1382، بررسی و اولویت‏بندی نگرش دانشجویان نسبت به مواد و دوره‏های آموزش کارآفرینی و خود اشتغالی در دانشگاه شیراز، اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران
11- خاکی، غلامرضا، 1382،روش تحقیق در مدیریت،چاپ دوم، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
12- دلاور، علی، 1380، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی ، چاپ دوم، تهران، نشر ارسباران