تحقیق درباره کارآفرینی سازمانی و مقیاس اندازه گیری

شکل 1-1 مدل تحقیق (396 ،2012 ،Fini et al)

1-6 فرضیههای تحقیق
Widget not in any sidebars

فرضیه 1- انگیزش کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر نگرش آنان تاثیر دارد.
فرضیه 2- مهارت های فردی کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر نگرش آنان تاثیر دارد.
فرضیه 3 – حمایت های محیطی ادراک شده از جانب کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر کنترل رفتاری ادراک شده آنان تاثیر دارد.
فرضیه 4 – پویایی محیطی ادراک شده از جانب کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر کنترل رفتاری ادراک شده آنان تاثیر دارد.
فرضیه 5 – نگرش کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه6-هنجارهای ذهنی کارکنان بانکهای خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه 7 – کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.
1-7 تعریف متغیرها
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرها:
انگیزش: انگیزش به حالت فعال شده در درون شخص اطلاق می شود که منجر به رفتارهای هدفدار می شود و شامل نیازها، احساسات و تمایلات مختلف می باشد که افراد را به طرف رفتاری خاص سوق می دهد (موون و مینور، 1388، 140).
مهارت های فردی: افراد کارآفرین دارای یک سری مهارت ها، شایستگی ها و توانایی های فردی هستند، نظیر مهارت های فنی، عملی، مدیریتی، ادراکی، ارتباطی و غیره (Fini et al, 2012).
حمایت محیطی ادراک شده: به وجود یا عدم وجود منابع مورد نیاز اشاره دارد. هرچه منابع بیشتری در دسترس باشد و موانع کمتر باشد افراد بیشتر به سوی کارآفرینی ترغیب می شوند. وضعیت اقتصادی کشور، فراهم بودن سرمایه برای تاسیس یک کسب و کار، قوانین و مقررات دولتی و زیرساخت های فیزیکی از جمله این عواملند (Fini et al, 2012).
پویایی محیطی ادراک شده: محیط های پویا و قابل تغییر بیشتر به افراد اجازه می دهد تا به درک، کشف، ایجاد و خلق فرصت ها بپردازند. محیط های پویا و نامتجانس باعث پرورش و تقویت رفتارهای نوآورانه، فعال و ریسک پذیر می شوند (Fini et al, 2012).

نگرش: نگرش به رفتار، یک متغیر فردی و شخصی است که طی آن رفتار از دیدگاه خود فرد ارزیابی می شود. کاربرد این متغیر در تحقیق های تمایل به کارآفرینی بدین صورت است که از دیدگاه خود کارآفرین تا چه اندازه کسب و کار جذاب به نظر می رسد (Fini et al, 2012).
هنجارهای ذهنی: یک سری باید ها و نبایدهایی است که در ذهن فرد شکل گرفته و در واقع مرکز کنترل آن درونی می باشد (Fini et al, 2012).
کنترل رفتاری ادراک شده: کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه، فعالیت های مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته می شود (Fini et al, 2012).
تمایل به کارآفرینی سازمانی: منظور تمایل به خلق ارزش جدید در سازمان است و این امر از طریق رفتارهای نوآورانه، پیشرو بودن و ریسک پذیری صورت می پذیرد و سبب می شود که سازمان درآمد بیشتر و پایدارتری کسب نماید و به بازارهای جدید ورود پیدا کند، مشتریان جدید جذب نماید و منابع موجود را جهت انجام کارهای جدید و به گونه ای نوین بکار گیرد (Fini et al, 2012).
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است (سکاران، 1385، 195). به منظور سنجش متغیرها و از آنجا که مقیاس اندازه گیری متغیرها فاصله ای است، از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده به عمل آمد. بدین منظور گویه هایی در پرسشنامه در نظر گرفته شد تا پاسخ دهندگان بتوانند نظر خود را از بین این پنج گزینه(کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم، کاملاً مخالفم) انتخاب کنند. در جدول شماره 1-1 تعریف عملیاتی متغیرها ارائه شده است که برگرفته از نتایج تحقیق فینی و همکاران در سال 2012 است.