تحقیق درباره پتروگرافی و مطالعه


Widget not in any sidebars
هورنبلند Hbl اپیدوت Ep
3- 2- پتروگرافی سنگهای آذرین درونی
سنگهای آذرین درونی در منطقه شامل گرانیت، گرانودیوریت، سینیت کوارتزدار، آلکالی سینیت و سینیت هستند. پتروگرافی این سنگها به شرح زیر میباشد:
3- 2- 1- گرانیت
اکثر نمونه‌های مورد مطالعه از علم کوه و اکاپل برداشت شدهاند. در این محدوده توده‌های نفوذی در سنگهای رسوبی متعلق به دورههای کربونیفر، پرمین، تریاس و ژوراسیک نفوذ کردهاند. نفوذ این توده‌ها تغییرات متعددی را سبب گردیده است. این تغییرات عبارتند از: 1- ایجاد یک زون وسیع سنگهای دگرگونی از نوع اسکارن 2- ایجاد آلتراسیون وسیع سیلیسی و آرژیلیتی.
طبق مطالعات پتروگرافی انجام شده بر روی تودهی نفوذی اکاپل مشخص شده که تودهی نفوذی در محدودهی مورد مطالعه عموماً مونزوگرانیت است، ولی این ترکیب در برخی از محدوهها به صورت گرانیت در میآید. برخی از حاشیههای این تودهی نفوذی آثاری از آلکالی گرانیتها قابل مشاهده است. در محدودههای گسلی این گرانیتها و مونزوگرانیتها توسط دایکهای جوانی قطع شدهاند و یا در آنها آلتراسیونهای سیلیسی، پروپلیتیک و آرژیلیک رخ داده است.
نمونهی دستی گرانیتهای منطقه خاکستری تا سفید رنگ میباشند و کانیهای کوارتز، فلدسپات و بیوتیت قابل مشاهده هستند. بافت این سنگ شامل بافت گرانولار، میرمکیتی و پورفیروئید است (شکل a , b 3-1). بافت فرعی پوئی کلیتیک هم در تعدادی از مقاطع دیده میشود.
کانیهای اصلی: کوارتز، آلکالی فلدسپار، پلاژیوکلاز
کوارتز دارای خاموشی موجی است که بیانگر تأثیر نیروهای تکتونیکی میباشد.
آلکالی فلدسپار، به صورت ارتوز پرتیتی در گرانیتها ظاهر شده است. این کانی تحت تأثیر هوازدگی تبدیل شدگی به سرسیت را نشان میدهد. کانی اسفن را به صورت انکلوزیون در بر گرفته است (شکل d3-1).
پلاژیوکلاز: اکثر این کانیها دارای ماکل پلی سنتتیک هستند. خود شکل و با اندازهی متوسط در سنگ ظاهر شدهاند. بعضی از این کانیها تبدیل شدگی به سرسیت و کربنات را نشان میدهند. کانیهای بیوتیت را به صورت پوئی کلیتیک دربر گرفته است (شکلe 3-1).
کانیهای فرعی: بیوتیت با پلی کروئیسم قهوهای تیره تا روشن در مقاطع دیده میشود که در تعدادی از نمونه‌ها به کلریت تبدیل شده اند و سوزنهای روتیل را به صورت ادخال دربر گرفته است (شکلf,g 3-1)، آپاتیت، اسفن، آمفیبول، کانی‌های اپاک از کانیهای فرعی دیگر این سنگها هستند.
کانیهای ثانویه: سرسیت و رس حاصل هوازدگی پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار، کلسیت حاصل دگرسانی پلاژیوکلاز، کلریت حاصل دگرسانی بیوتیت.
دگرسانی و آلتراسیون:
طبق مطالعات پتروگرافی مقاطع نازک؛ هوازدگی بر نمونهها تأثیر گذاشته است به طوریکه کانیهای پلاژیوکلاز و آلکال فلدسپار به سرسیت و کلسیت تبدیل شدهاند.
الف- گرانیت پیروکسن دار
سطح هوازدهی این نوع گرانیت خاکستری تیره و سطح غیر هوازدهی آن تماماً بلورین و خاکستری تیره تا سبز روشن میباشد. این نمونهها از منطقه اکاپل برداشته شدهاند و مورد مطالعه قرار گرفتند. کانیهای کوارتز، فلدسپات و پیروکسن در نمونهی دستی قابل مشاهده میباشند. بافت این سنگ شامل گرانولار، میرمکیتی و پرفیروئید است. بافت فرعی پوئی کلیتیک هم در تعدادی از مقاطع دیده میشود. مطالعات میکروسکوپی این سنگ مشابه گرانیتها است با این تفاوت که میزان پیروکسن در این نوع از گرانیتها بیشتر از 10% است.

3- 2- 2- گرانودیوریت