تحقیق درباره پتروگرافی و مشاهده

گرانودیوریتها بیشتر در منطقه اکاپل رخنمون داشتهاند. نمونهی دستی این سنگ خاکستری روشن است. کانیهای آلکالی فلدسپار، پلاژیوکلاز، کوارتز و بیوتیت در نمونه دستی قابل مشاهدهاند. بافت اصلی گرانودیوریتهای منطقه گرانولار است (شکلa 3-3). بافت فرعی پوئی کلیتیک هم در تعدادی از مقاطع دیده می‌شود.
Widget not in any sidebars

کانی‌های اصلی: کوارتز، فلدسپات آلکالن، پلاژیوکلاز
کوارتزهای موجود در این سنگ بی شکل تا نیمه شکلدار است و اکثر آنها خاموشی موجی را نشان می‌دهند.
آلکال فلدسپار به صورت ارتوز و میکروکلین در سنگ دیده میشود. ارتوز نیز در این سنگها با ماکل کارلسباد وجود دارد. همچنین در تعدادی از مقاطع مورد بررسی ارتوزهای پرتیتی شده مشاهده میشوند (b3-3).
پلاژیوکلاز، این کانی متوسط اندازه است، نیمه شکلدار تا بیشکل و در بعضی موارد بصورت انکلوزیون در داخل فلدسپات آلکالن دیده میشود. اکثر کانیهای پلاژیوکلاز دارای ماکل پلی سنتتیک هستند. تعداد اندکی از این کانیها دارای زوناسیون میباشند. تبدیل شدگی جزیی به سرسیت وجود دارد.
کانیهای فرعی: بیوتیت (بصورت ساب اتومورف و با پلی کروئیسم قهوه ای تیره دیده میشود. تعدادی از این کانیها در اثر هوازدگی به کلریت تجزیه شده است)، پیروکسن و اسفن.
کانیهای ثانویه: سرسیت حاصل دگرسانی پلاژیوکلاز، کلریت حاصل هوازدگی بیوتیت
دگرسانی و آلتراسیون: دگرسانی آرژیلیک
طبق مطالعات پتروگرافی مقاطع نازک؛ دگرسانی حاکم بر این سنگها از نوع آرژیلیک است. کانیهای پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار تحت تأثیر این دگرسانی به سرسیت و رس تبدیل شدهاند.

3- 2- 3- سینیت کوارتزدار
نمونهی دستی این سنگ خاکستری روشن است. اکثر این نوع سنگها در جنوب کلاردشت رخنمون داشتهاند. بافت سنگ گرانولار میباشد. کانیهای اصلی شامل کوارتز، فلدسپات آلکالن و پلاژیوکلاز میباشد.
کوارتز به صورت رگهای در بین فلدسپاتهای آلکالن قرار گرفته است. این کانیها دارای خاموشی موجی هستند و اکثرشان بیشکل میباشند.
فلدسپات آلکالن به صورت پرتیتی شده در این سنگها دیده میشود. تعداد کمی از این کانیها دارای ماکل کارلسباد میباشند. اکثر بلورها نیمه شکلدار، متوسط تا بزرگ اندازه هستند. این کانیها تحت تأثیر دگرسانی تبدیل شدگی جزئی به سرسیت و رس را نشان میدهند (a,b 3-4).
پلاژیوکلاز: متوسط اندازه، نیمه شکلدار تا بیشکل است. تحت تأثیر هوازدگی تبدیل شدگی جزئی به سرسیت وجود دارد.
کانیهای فرعی: اسفن، کلریت، بیوتیت، زیرکن
کانیهای ثانویه: سرسیت و رس حاصل هوازدگی آلکال فلدسپار
دگرسانی و آلتراسیون:
طبق مطالعات پتروگرافی مقاطع نازک؛ هوازدگی بر این سنگها بسیار کم تأثیر گذاشته است وکانیهای پلاژیوکلاز و آلکال فلدسپار به سرسیت و کلسیت تبدیل شدهاند.

3- 2- 4- سینیت آلکالن
رنگ این سنگها در نمونهی دستی خاکستری بوده و نسبتاً درشت دانه هستند. بافت اصلی سنگ درشت دانه است. بافت فرعی پوئی کلیتیک و پورفیروئید هم در تعدادی از مقاطع دیده میشود.
کانیهای اصلی تشکیل دهندهی سنگ: آلکالی فلدسپات
فلدسپات آلکالن، اکثر این کانیها دارای ماکل کارلسباد هستند. تعدادی از این کانیها پرتیتی شدهاند، کانی اسفن را به صورت پوئی کلیتیک در بر گرفته است (a,b 3-5).
کانیهای فرعی: پلاژیوکلاز، این کانیها در اندازهی کوچک تا متوسط بوده و تعدادی از این کانیها ماکل پلی سنتتیک را نشان میدهند. بعضی از این کانیها تحت تأثیر دگرسانی قرار گرفته و به سرسیت و رس تبدیل شدهاند (c3-5). اسفن ( به صورت یک کانی اولیه در سنگ حضور دارد)، پیروکسن ( به صورت پویی کلیتیک در داخل آلکالی فلدسپار قرار گرفته است)، آمفیبول.
کانیهای ثانویه: سرسیت و رس حاصل دگرسانی پلاژیوکلازها