تحقیق درباره پایگاه اقتصادی اجتماعی و استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

چیزی حدود 30 درصد دانش‌آموزان ادعا کردند که ماهواره دارند و 60 درصد دانش‌آموزان نیز با اینترنت کار می‌کنند. 32 درصد دانش‌آموزان بیش از 6 ساعت در هفته و یا 1 ساعت از روز با اینترنت کار می‌کنند, 18 درصد حدود نیم تا یک ساعت در روز, 13 درصد کمتر از 3 ساعت در هفته و بقیه زیر یک تا دو ساعت در هفته از اینترنت استفاده می‌نمایند. 40 درصد دانش‌آموزان اظهار داشته‌اند که بیشتر به منظور چت کردن از اینترنت استفاده می‌کنند. 26 درصد نیز بیشتر از اینترنت به عنوان استفاده‌های تفریحی از جمله مراجعه به سایت هنرمندان, ورزشکاران و خوانندگان استفاده می‌کردند. 21 درصد نیز جستجوهای علمی را بیشترین مورد استفاده خود از اینترنت برشمردند.
به عبارتی می‌توان گفت در حال حاضر بیشتر از اینترنت بهره‌های تفریحی برده می‌شود تا منفعت‌های علمی یا تجاری. البته تجربه کشورهای پیشرو در استفاده از اینترنت نشان داده است که تا فراگیر شدن اینترنت در جامعه, دوره‌ای تجربه خواهد شد که بیشترین استفاده‌ها از اینترنت تفریحی که بعضاً مغایر بسیاری از ارزش‌های مذهبی و اخلاقی باشد ولی به مرور این منحنی تغییر جهت داده و استفاده‌های تجاری, علمی و کاری جای خود را بیشتر باز می‌کنند. شاید نتیجه این تحقیق برای خانواده‌ها کمی نگران کننده به نظر آید ولی این مسئله نیازمند صبر و حوصله است و در عین حال هوشیاری زیادی را طلب می‌کند.
نمودار 7) در صورت استفاده از اینترنت، بیشتر چه استفاده‌هایی از آن می‌نمایید؟

تمایل به زندگی در خارج از کشور در میان دانش‌آموزان اینگونه بود که 51 درصد دانش‌آموزان مایل بودند که در صورت آزادی انتخاب کشور برای زندگی, یک کشور اروپای غربی, استرالیا و یا آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) را برمی گزیدند و در مقابل حدود 28 درصد هم حاضر نبودند تحت هیچ شرایطی ایران را ترک کنند. در میان دانش‌آموزان نیز 10 درصد تمایل داشتند برای زندگی به یکی از کشورهای اسلامی سفر کنند.
نمودار 8) اگر مخیر بودید که در صورت تمایل در خارج از کشور زندگی کنید و به شما این آزادی را می‌دادند که یک کشور را به دلخواه انتخاب می‌کردید, شما کدام کشور را بر می‌گزیدید؟

  نظریه کنش ارتباطی و ساختار اجتماعی

براساس اظهار نظر دانش‌آموزان نزدیک ترین مشاور برای آنان در وهله اول پدر و مادر می‌باشد(27 درصد دانش‌آموزان اذعان داشتند که مسائل خصوصی خود را در وهله اول با پدر و مادر خود مطرح می‌کنند). 25 درصد نیز بیان داشتند که نزدیک‌ترین مشاور آنان دوستانشان می‌باشند. چیزی نزدیک 20 درصد دانش‌آموزان نیز کسی را برای مشورت خصوصی‌ترین مسائل شان نمی‌شناختند. چیزی که در اینجا قابل توجه می‌باشد معلمین کمترین طرف مشورت برای دانش‌آموزان بودند (3 درصد دانش‌آموزان از معلمین‌شان بعنوان مشاور خصوصی‌ترین مسائلشان یاد کردند)


 • نمودار 9) مسائل خیلی خصوصی را در مرتبه اول با چه کسی مطرح می کنید؟

  براساس نتایج بدست آمده صمیمی ترین دوستان دانش‌آموزان در میان دوستان مدرسه‌ای یافت می‌شدند. (حدود 40 درصد) و سپس بچه‌های محل با 21 درصد و بعد از آنان دوستان خانوادگی با 18 درصد نزدیک ترین دوستان را برای دانش‌آموزان بوجود می‌آورند. این نتیجه بیانگر اهمیت جامعه مدرسه برای دانش‌آموز می‌باشد. به عبارتی مدرسه جامعه کوچکی است که فرد در آنجا رشد می‌یابد و بسیاری از ارزش‌ها و هنجارها را از معلمین و دوستان فرا می‌گیرد. به همین دلیل باید خانواده‌ها توجه جدی به این خانه دوم دانش‌آموز داشته باشند و مسائل آن را به شدت پیگیری کنند.
  نمودار 10) صمیمی‌ترین دوستانتان بیشتر در کدام طیف از گروه‌های زیر می‌باشند؟

  درباره تاثیر معلم بر روی نگرش دانش‌آموزان باید گفت که 75 درصد دانش‌آموزان ادعا نموده‌اند که درمیان معلمانشان فردی وجود دارد که از نظر فکری تاثیری از وی گرفته باشند. 33 درصد دانش‌آموزان معتقد بودندکه نگرش آنها نسبت به کسب و کار توسط حداقل یکی از معلمانشان عوض شده است. 31 درصد از آنان در مسائل مذهبی تحت تاثیر معلمانشان بوده‌اند, 42 درصد نسبت به اهمیت علم آموزی, 22 درصد نسبت به خدمت و کمک به دیگران, 21 درصد نسبت به مسائل سیاسی و 14 درصد هم نسبت به مسائل هنری تحت تاثیر معلمانشان بوده‌اند. این آمار بیانگر تاثیر زیاد معلم بر روی نگرش‌های دانش‌آموزان حداقل در بعضی ارزش‌ها می‌باشد. البته درست است که آموزش و پرورش امروزی به دلیل برخی مشکلات کارایی خود را از دست داده ولی اینگونه آمار حاکی از آن است که همچنان باید به معلم به عنوان یکی از منابع الهام بخش ارزش‌ها به دانش‌آموزان نگاه کرد.
  درباره رعایت هنجارها نبز باید گفت: 21 درصد دانش‌آموزان با عدم پرداخت کرایه وسایل نقلیه عمومی موافق و یا کاملا موافق بودند, 17 درصد با تقلب در پرداخت مالیات موافق و یا کاملاً موافق, 10 درصد با دریافت رشوه, 6 درصد با استعمال دخانیات, 2 درصد با استعمال مواد مخدر و 15 درصد با نوشیدن مشروبات الکلی موافق و یا کاملاً موافق بودند. 60 درصد دانش‌آموزان با آزادی روابط دختر و پسر موافق و یا کاملا موافق بودند. 43 درصد نیز با طلاق در صورت عدم تفاهم موافق و یا کاملا موافق بودند. در کل نزدیک نود درصد دانش‌آموزان موافق با رعایت هنجارهای مورد اقبال جامعه بودند که حکایت از بالا بودن توافق جمعی بر هنجارهای اجتماعی در میان دانش‌آموزان می‌باشد. البته رابطه دختر و پسر از موارد استثنا به شمار می‌رود. بعد از انقلاب سیاست فرهنگی نظام در محدود نمودن رابطه دختر و پسر می‌باشد. اما نتایج این تحقیق و همچنین مشاهدات محقق در دبیرستان‌ها همه حاکی از آن می‌باشد که وجود ارتباط با جنس مخالف از جدی ترین مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان به شمار می‌رود.
  فرضیات و نتایج تحقیق
  در تجزیه تحلیل داده‌های موجود ابتدا تاثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی را بر ارزش‌های دانش‌آموز بدون در نظرگرفتن دیگر متغیرهای مستقل سنجیدیم و نتایج جالب توجهی را یافتیم. بدین صورت که میانگین نمرات ارزش‌های شش گانه دانش‌آموزان طبقات مختلف را بدست آوردیم و با یکدیگر مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده در شکل9 به نمایش درآمده‌اند.
  نتایج بدست آمده بیانگر آن می‌باشند که:
  میانگین ارزش‌های سیاسی دانش‌آموزان با بالا رفتن پایگاه اقتصادی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله در مورد ارزش‌ها زیباشناختی نیز کاملاً صدق می‌کند, بطوریکه میانگین ارزش‌های زیباشناختی دانش‌آموزان با افزایش پایگاه اقتصادی اجتماعی, افزایش پیدا می‌کند. در مورد ارزش‌های مذهبی قضیه کاملاً بالعکس می‌باشد و مقدار میانگین ارزش‌های مذهبی با بالا رفتن‌ پایگاه اقتصادی اجتماعی کاهش می‌یابد. در مورد ارزش‌های اقتصادی نیز باید گفت علیرغم آنکه میانگین ارزش‌های اقتصادی در پایگاههای متوسط و پایین‌تر از آن ثابت می‌باشد, ولی از پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط به بالا شاهد شیب صعودی این مقدار میانگین می‌باشیم. داده‌های بدست آمده از این نمودار شیب یکنواختی را برای میانگین ارزش‌های اجتماعی و علمی دانش‌آموزان نشان نمی‌دهد. این نتایج بسیاری از فرضیه‌های ما را می‌توانست به خوبی تائید کند.
  اما وقتی متغیرهای مستقل دیگر را وارد تجزیه تحلیل‌های خود نمودیم قضیه کاملاً متفاوت شد. جداول رگرسیون و تحلیل مسیر بدست آمده نتایج دیگری را نشان دادند که حال به تفصیل سعی در توضیح آنان خواهیم داشت. در ادامه ابتدا به بیان فرضیات تحقیق می‌پردازیم و سپس دست به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده می‌زنیم.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.