تحقیق درباره نیازهای اطلاعاتی و مالیات بر درآمد

پیچیدگی قانونگذاری
3) شاخص قابلیت خواندن گانینگ-فاکس-این شاخص موردی مقایسه ای از آسانی متن از لحاظ خواندن می باشد. ابزارهای سنجش دیگری نیز وجود دارند ولیکن محاسبات مشابهی را در بر می گیرند و برای منظور ما ضرورت اصلی ارزیابی یکپارچه توسط طیفی از قوانین است.
Widget not in any sidebars

4) تعداد صفحات قوانین
-این میزان نشان دهنده ای عینی از طول قانون است. این میزان از پیچیدگی سیاستگذاری کاملا مجزا می باشد:یک سیاست پیچیده می تواند بصورت قانونی ساده و کوتاه و سیاستی ساده در قانونی طولانی بیان شود. طول قانون می تواند برداشتی پیچیده را سبب شود ولیکن می تواند قانون را قابل فهمتر سازد.
پیچیدگی کاربردی
5) قابل خواندن بودن و دسترسی به راهنمای اداره مالیات و گمرک-راهنمای اداره مالیات و گمرک غالبا اولین مکان و گاهی تنها مکانی است که مودیان مالیاتی هنگام رسیدگی به مسئولیتشان به آن رجوع می کنند. اکثر مودیان مالیاتی هرگز به قوانین نگاه نمی کنند بخصوص آنهایی که کارگذاری را استخدام می کنند. بنابراین سهولت استفاده از آن بر سادگی عملکرد یک سیستم مالیاتی اثر می گذارد. در اینجا راهنما تنها منظور دستورالعمل های اداره مالیات و گمرک نبوده بلکه شامل برگه ها و راهنمای تکمیل فرم ها نیز می باشد. ارزش داده شده به این عامل بین 5-1 می باشد.
6)پیچیدگی نیازهای اطلاعاتی جهت تکمیل فرم مالیاتی-در برگیرنده مشکلات موجود در جمع آوری و به روز کردن اطلاعات مورد نیاز برای مودیان جهت ادای مسئولیتش می باشد. این فرآیند در صورتی که اطلاعاتی مورد نیاز نباشد بطور قابل توجهی ساده تر از زمانی است که مقدار قابل توجهی اطلاعات متفاوت که برخی به آسانی قابل دسترس نیست مورد نیاز باشد. در حالیکه مقدار اطلاعات مورد نیاز یک عامل است٬ عوامل دیگری نیز می بایست در نظر گرفته شوند زیرا که برخی اطلاعات آسانتر از برخی دیگر قابل فراهم کردن و ثبت می باشند و ممکن است برای اهدافی غیر مالیاتی جمع آوری شده باشند. ارزش داده شده به این عامل بین 5-1 می باشد.
اولین چهار معیار بصورت قدر مطلق اندازه گیری می شوند. آخرین دو مورد برای پیچیدگی کاربردی بر اساس مقیاسی ذهنی بین 5-1 اندازه گیری شده که 5 بیشترین پیچیدگی و 1 کمترین می باشد.(همان منبع)
سنجش اثر پیچیدگی
هزینه متوسط منابع
1-هزینه متوسط خالص برای هر مودیان مالیاتی٬ پرداخت شده توسط مودیان و اداره مالیات و گمرک -این معیار سنجش دو طرف سیستم را در نظر می گیرد یعنی مودیان و اداره مالیات و گمرک. با شمول هر دو طرف معادله٬ تغییر در هزینه منابع بین دو طرف قابل ضبط است. توجه داشته باشید که بصورت مطلوب منابع صرف شده بر اجتناب در این معیار سنجش شامل شده اند٬ ولیکن این اطلاعات به آسانی در دسترس نیست. در حال حاضر ارزش تعلق داده شده به این عامل مقداری بین 5-1 بوده٬ ولیکن اطلاعات ارقامی برای برخی قسمت های مالیات در دسترس است.
اثر کلی (مجموع)
2. تعداد مودیان مالیاتی- اینکه پیچیدگی یک مالیات می تواند در صورت تاثیر بر افراد بیشتر٬ اثر کلی بیشتری داشته باشد نسبتا مورد بحث نمی باشد. ارزش تعلق داده به این عامل رقمی بین 1-5 و مبتنی بر تعداد مودیان مالیاتی می باشد.
3-توانایی متوسط مودیان-این عامل امکان پاسخ به این سوال را فراهم می کند که “آیا پیچیدگی آن مهم است؟” اگر پیچیدگی تنها مودیان فرهیخته را تحت تاثیر قرار دهد٬ آنگاه کمتر مایه نگرانی است تا اینکه اثر اصلی آن بر صاحب متوسط یک تجارت کوچک یا مستمری بگیر باشد. ارزش تعلق داده شده به این عامل رقمی نظری و بین 1-5 است.
4-ریسک اجتناب-این سنجشی از مقدار مالیات تحت خطر بدلیل اجتناب بوده و بدلیل رفتار معدودی از مودیان حاصل می شود. ارتباطی بین پیچیدگی و اجتناب وجود دارد و اجتناب از پرداختن مالیات می تواند پیچیدگی ایجاد کند زیرا که نیاز به قوانین ضد اجتناب مفصلی را پیش می آورد که خود می تواند موقعیت های جدیدی را برای اجتناب ایجاد کنند. در حال حاضر٬ ارزش تعلق گرفته به این عامل نظری و بین 1-5 است ولیکن HMRC ممکن است تخمینی از خطر مالیاتی حاصل از اجتناب را در برخی قسمت های سیستم مالیاتی داشته باشد.
2-8 پیشینه تحقیق
لائورا وهمکاران (2005) در پژوهشی تحت عنوان پیچیدگی های مالیات وکسب وکار های کوچک در آمریکا٬ واسترالیا به بررسی شاخص های پیچیدگی واصلاحات سیستم مالیاتی پرداخت مطالعه ای با استفاده از پرسشنامه و پیمایش الکترونیکی و بررسیهای موردی انجام شد با مقایسه ای از دو دولت درک بهتری از پیچیدگی از نظر کارگذاران بدست آمد و در نظر گرفتنبن موضوع که روش های مالیاتی دیگر می تواند قانون گذاران مالیاتی را مطلع تر سازد. بعبارت دیگر٬ از یکدیگر چه می توانیم بیاموزیم؟ نتاج نشان داد دامریکا کارگذاران همواره موارد پیچیده مالیاتی را مشارکت ها٬ املاک٬ ارزش پاداش ها٬ تبادلات غیر مالیات پذیر٬ تواتر تغییر در قوانین و برنامه های بازنشستگی دانسته و مواردی که کمتر پیچیده محسوب می شدند عبارت بودند از نرخ های پیش رونده مالیاتی٬ مالیاتهای تخمین زده شده٬ حق بیمه/مالیاتهای مربوط به خود استخدامی٬ درآمدهای سرمایه گذاری شرکت های سهامی و روش جمع آوری نقد. در مقایسه در استرالیا٬ کارگذاران تواتر تغییر و حجم قوانین و اثر تغییر بر جنبه های دیگر مالیات (شامل گزارش دهی) را دلایل عمده پیچیدگی محسوب کردند. مالیات بر درآمد سرمایه و همچنین خود- مدیریت وجوه بازنشستگی پیچیده در نظر گرفته شدند. ولیکن مشابه کارگذاران آمریکایی٬ کارگذاران استرالیایی استفاده از نرخ های مالیاتی و روش های حسابداری را پیچیده تلقی نکردند. از جمله اهمیت این یافته ها در زمینه سیاستگذاری در نظر گرفتن قوانین خاص برای تجارت های کوچک می باشد.
ایسا (2014) در مطالعه ای در مالزی به بررسی مشکلات فرم های مالیاتی پرداخته است. نشان داده شد که در نظر بازرسان مالیاتی پیچیدگی مالیاتی می تواند از متغییرهای مهم تمکین در میان شرکت های سهامی مالیات پرداز باشد. مصاحبه شرکت کنندگان نشان داد که شرکت های مالیات پردازعموما با سه بعد پیچیدگی مالیاتی روبرو هستند که محاسبات مالیاتها٬ جمع آوری مدارک و ابهام مالیاتی بودند. اولین دو بعد بیشتربرای شرکت های کوچک تر مشکل ساز اند. نتایج مطالعه پیمایشی نشان داد که سه ناحیه مشکل در ارتباط با مالیات تخمین مالیات بر درآمد پرداختی٬ بار کاری پیش رونده در جمع آوری مدارک و درک قانونگذاریهای مربوط به مالیات بر درآمد می باشند.
برایناه وروسیدی (2013) مطالعه ای با هدف بررسی اثر عدالت مالیاتی٬ دانش مالیاتی و پیچیدگی مالیاتی بر تمکین مالیاتی بین سرمایه گذاران تجارتهای کوچک و متوسط در میان کارافرینان مالانگ انجام شده است. مطالعه با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نتایج رگرسیون نشان داد که دانش مالیاتی اثر معنی داری بر تمیکین ندارد ولیکن عدالت و پیچیدگی موثر است.
ساو و سایر (2010) قابلیت خواندن نمونه ای از بخش های منتخب قانون مالیات بر درآمد 2007 و قواعد مذکور با استفاده از ابزارهای مشابه در استرالیا بررسی کرده است. در کل نتایج نشان داده اند که پیشرفت قابل ملاحظه ای در طرح بازدید توسط قانون زلاند نو در زمینه اهداف سهولت مالیاتیش و قابل خواندن بودن کسب شده است. پس از این طرح بازنویسی٬ و از نتایج همین مطالعه این بود که درصد افرادی که 13-11 سال تحصیلات داشتند برای استفهام قانون مالیات بر درآمد 2007 بطور قابل توجهی افزایش داشته است.
در مالزی٬ مصطفی (1996) مطالعه ای به ارزیابی نظام مالیاتی واداری مالزی و برداشت مالیات دهندگان را سیستم ، از قانون مالیات وانصاف وعدالت در مالیات و پیچیدگی قانون مالیات پرداخت که برداشت مودیان مالیاتی را نسبت به سیستم خود سنجی که می بایست در آن زمان ارائه می شده است بررسی کرده است نشان داد که در مالزی پیچیدگی مالیاتی وجود دارد خصوصا در زمینه جمع آوری مدارک٬ جزئیات بیش از حد در قوانین مالیاتی و ابهام موجود. که نتایج تا حدی همسو با 6 دلیل عمده پیچیدگی توسط لانگ و سوینگن (1987) می باشند.
مک کرچر( 2007 ) در مطالعه ای به بررسی پیچیدگی مالیات وتاثیر ان بر پذیرش مالیات در استرالیا پرداخت نتایج نشان می دهد که پیچیدگی قوانین مالیاتی میزان عدم تمکین ناخواسته را افزایش میدهد. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه نشان میدهد که در استرالیا به دلیل پیچیده بودن قوانین مالیاتی، سازمان مالیاتی نتوانسته است از فرصت موجود در این کشور از نظر فرهنگ مالیاتی که در بالاترین سطح خود میباشد به خوبی استفاده کند.
ریچاردسون (2006) در مطالعه اش در زمینه 45 کشور متوجه شده است که پیچیدگی مهمترین تعیین کننده عدم تمکین بوده است که جدا از تحصیلات٬ منبع درآمد٬ عدالت و اخلاق مالیاتی بوده است. یافته های او همسو با یافته های کاکس و اگر (2006) بوده است که بر بودجه مالی جاده های ایالت کنتاکی تمرکز کردند. نویسندگان متوجه شدند که پیچیدگی مراحل پرداخت مالیات سبب افزایش بروز عدم تمکین می شود. در استرالیا٬ مک کرچار (2005) که مطالعه ای پیمایشی با شرکت کارگزاران مالیاتی انجام داد بیان می کند که آنها از پیچیدگی فزاینده قوانین مالیاتی راضی نبودند و قوانینی بسیار ساده تر را خواهان بوده که قواعد کمتر و تغییرات نامعین کمتری داشته باشند. نتایجی مشابه توسط کرچلر و همکاران (2006) یافت شده است. آنها دریافتند که مودیان مالیاتی در صورت پیچیدگی کمتر در قوانین بیشتر احتمال تمکین دارند.
فصل سوم روش تحقیق
3-1 مقدمه
انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرآیند پژوهش و معرفی کامل آن به مخاطبان پژوهش، نقش اساسی در پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش دارد. معرفی روش تحقیق بر تداوم استفاده از این روش در پژوهشهای بعدی کمک نموده وزمینه ساز تکمیل ابعاد دیگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران دیگر خواهد بود. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را ایجاد کند تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریعتر در رسیدن به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح می گردد، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ونحوه جمع آوری اطلاعات و فرآیند جمع آوری داده ها بیان می گردد، در نهایت روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
3-2 روش تحقیق