تحقیق درباره موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه


Widget not in any sidebars

شکل 1- 4- نمایی از پوشش گیاهی منطقه
1- 3- ویژگیهای توپوگرافی منطقه
سیمای ظاهری منطقه در اغلب نقاط، شامل کوههای سربه فلک کشیدهای است که با شیب تندی به درههای عمیق منتهی میگردند. ریخت شناسی منطقه با توجه به چینهشناسی و زمین ساخت توسعه یافته و متأثر از آنها بوده است.
در این محدوده یک آبراههی بزرگی وجود دارد که با پیوستن به چند آبراههی کوچک و بزرگ دیگر، روخانهی اصلی کلاردشت را به وجود میآورند. این رودخانه به دلیل سرچشمه گرفتن از ارتفاع بلند رشته کوههای البرز همیشه دارای آب میباشد، ولی دبی آن در فصول مختلف سال تغییر میکند. جهت جریان آبراههها و رودخانهها به سمت N و NE میباشد.
این منطقه از دو قسمت تشکیل شده است؛ منطقهی جنوبی که دارای ارتفاعات بلند با ارتفاع متوسط حدود 4000 متراست، که دارای شیبهای تقریباً تندی میباشند، در حالی که قسمتهای شمالی منطقه دارای ارتفاعات خیلی پست با ارتفاع حدود 1500 متر میباشد. بلندترین نقطهی منطقه با پستترین آن حدود 2500 متر اختلاف ارتفاع دارد.(شکل 1-5 و 1-6 )

شکل 1- 5 – نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه واقع در نقشه‌های زمین شناسی100000: 1 برگه‌های مرزن‌آباد و لنکران

شکل 1-6 – مقطع زمین شناسی منطقه مورد مطالعه واقع در نقشه زمین شناسی100000: 1 برگه لنکران
1- 4- پیشینه پژوهش
با توجه به قرار گرفتن منطقهی مطالعاتی در ارتفاعات صعب العبور دامنههای شمالی البرز و نیز پوشیده بودن بخشهایی از آن توسط جنگلهای متراکم، انجام مطالعات زمینشناسی و زمینشناسی معدنی در این منطقه بسیار دشوار است.
به طور کلی عملیات و کارهای اکتشافی مقدماتی در منطقه از سال‌های 67-66 آغاز گردیده است. از عمده فعالیتهای معدنی که در سالیان اخیر در این محدوده صورت گرفته، میتوان به مطالعات اکتشافی معدن سنگ گرانیت مترو اشاره کرد، که در حال حاضر متروکه می‌باشد.
اولین مطالعات زمینشناسی منطقه، توسط گانسر و هوبر (1962) انجام شد. آنها براساس مشاهدات زمینشناسی و اصول چینهشناسی، سازندهای خاصی را برای منطقه نامگذاری نمودند. این سازندها عبارتند از: سازند دگرگونههای علم کوه، سازند بریر، سازند حصار چال، سازند لشکرک، سازند اکاپل و سازند علم کوه، مطالعات بعدی زمینشناسی توسط آنلز و همکاران (1975) و بربریان (1981) انجام گرفت بنابراین با توجه به گزارشات، اطلاعات و نقشههای زمینشناسی موجود که تاکنون در مورد زمینشناسی منطقه انجام گرفته، سعی شده تا سازندهای خاص منطقه از نظر ترتیب سنی منظم گردد. این نکته قابل ذکر است که سازندهایی مانند سازند مبارک، درود، روته و… که اکثر آهکها و دولومیتهای موجود در شمال و شرق شرق منطقه را شامل میشوند، ازنظر سنی و سنگشناسی کاملاً شناخته شدهاند. (گزارش مترو 1374)
1- 5- هدف از مطالعه
هدف از این مطالعه، انجام مطالعات زمینشناسی معدنی و پی بردن به آنومالیهای احتمالی در محدودهی مذکور میباشد. به همین منظور نقشه و گزارش زمین شناسی به مقیاس1:20000 از محدودهی مورد مطالعه تهیه شده است. علاوه برآن، پردازش و تعبیر و تفسیر نتایج آنالیزهای صورت پذیرفته بر روی نمونههای ژئوشیمیایی نمونههای برداشت شده جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شد. نتیجهی بررسیهای مذکور، راهگشای مناسبی جهت انجام مطالعات بعدی بر روی قسمتهای مستعد منطقه خواهد بود.
1- 6- روش مطالعه
پس از بررسی کارهای انجام شده قبلی و انجام مطالعات از منطقهی مورد نظر بازدید به عمل آمد. با جمعآوری و بررسی نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی موجود از منطقه مطالعاتی و با توجه به گزارشات زمینشناسی و معدنی تهیه شدهی قبلی، منطقهی مورد مطالعه و با در نظر گرفتن وضعیت و ساختار زمینشناسی و دیگر شواهد، محدودهی مورد نظر بر روی نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی مذکور مشخص گردید. اطلاعات عمومی منطقه مورد مطالعه اعم از موقعیت جغرافیایی، راههای دسترسی و ارتباطی، آب و هوا و… تهیه و جمع آوری شده است.
عکسهای هوایی و عکسهای ماهوارهای محدودهی مورد مطالعه، با توجه به موقعیت و مختصات جغرافیایی منطقه جمع آوری گردیده است.
در مرحلهی بعدی پیمایش صحرایی جهت کنترل کنتاکتهای زمینشناسی و سایر عوارض زمینشناسی و همچنین بررسی و مطالعهی وضعیت زمینشناسی عمومی، ماگماتیسم و زمینشناسی عمومی، ماگماتیسم و زمینشناسی ساختمانی منطقه انجام گرفته است.
نمونه برداری سیستماتیک و تصادفی از واحدهای مختلف لیتولوژی، جهت مشخص نمودن جنس واحدهای مذکور صورت گرفته شده است، که نمونههای سنگی از واحدهای مختلف زمین شناسی ناحیهی مورد مطالعه اخذ گردیده است. از نمونههای گرفته شده 20 مقطع نازک و 3 مقطع صیقلی تهیه شده است. مقاطع حاصله به روشهای متداول میکروسکوپی نوری مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تکمیل این مطالعات تعدادی از نمونه‌ها به روش (XRF) و نیز به روش ICP- MS) ) و(ICP-ES) در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران واقع در کرج مورد تجزیه قرار گرفت که این مرکز نمونه‌های مورد نظر جهت آنالیز را به شرکت ACME در کشور کانادا ارسال نموده است.
نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار GCDKIT پردازش شده مورد بررسی قرار گرفت.
پس از تعبیر و تفسیر نتایج حاصل از پردازش نقشهها و نمودارهای ژئوشیمیایی تهیه گردید و آنومالی برای عناصر مورد نظر تعیین شد.
با تلفیق گزارشات حاصل از نتایج ژئوشیمی، زمینشناسی ساختمانی و سنگشناسی این رساله تدوین گردید.

فصل دوم
زمین شناسی