تحقیق درباره موقعیت جغرافیایی و استان مازندران

صداقت
24/02/1391

فصل اول
کلیات
کلیات
Widget not in any sidebars

1-1- موقعیت جغرافیائی و راههای ارتباطی
منطقهی مورد مطالعه در جنوب شرقی سلسله ارتفاعات علم کوه و تخت سلیمان در طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی قرار دارد و منطقهی وسیعی به مساحت حدود 600 کیلومتر مربع را شامل میشود. این معادن در جنوب غربی دشت کلاردشت، در 35 کیلومتر مرزن آباد، 60 کیلومتری چالوس و حدود 200 کیلومتری تهران قرار دارد و از لحاظ جغرافیائی جزء استان مازندران میباشد.( شکل 1 – 1 )

شکل 1 – 1 – نمای عمومی از ارتفاعات کلاردشت
برای دسترسی به محدودۀ مطالعاتی میتوان از دو مسیر اقدام کرد:
مسیر اول از طریق جادهی تهران به چالوس است که حدوداً از ابتدای مرزن آباد جادهای به سمت شمال غرب جدا شده و پس از طی حدود 18 کیلومتر به شهر حسن کیف میرسد و از آنجا با طی 4 کیلومتر به شهر رودبارک ادامه پیدا میکند. از ابتدای جاده از مرزن آباد تا شهر رودبارک، جاده به صورت آسفالته میباشد و از رودبارک به بعد جادهی خاکی است. این بخش از جاده 9 کیلومتر طول دارد و از آنجا به بعد تا انتهای محدودهای که مورد بررسی قرار گرفت، جاده از نوع خاکی جیپ رو میباشد، به طوری که با اولین بارندگی، جاده مسدود میگردد. طول این بخش از جاده نیز حدود 9 کیلومتر است، که در ایام سرد سال به خصوص فصل زمستان به دلیل بارش برف و باران مسدود میگردد.
مسیر دوم، از طریق جادهی چالوس به تنکابن است، به طوری که پس از عبور از شهرستان چالوس و جادهای به سمت جنوب منشعب میشود که پس از طی حدود 34 کیلومتر به شهر حسن کیف و بعد به شهر رودبارک میرسد. (شکل 1- 2)

شکل1- 2- راههای دسترسی به محدودهی مطالعاتی
1- 2- آب و هوا و پوشش گیاهی
با توجه به اینکه محدودهی مطالعاتی در جنوب دریاچهی خزر و دامنههای شمالی رشته کوههای البرز واقع شده با عنایت به این موضوع و موقعیت جغرافیایی منطقه، میزان بارندگی در آن، چه به صورت برف و چه به صورت باران بسیار زیاد میباشد (شکل 1- 3).
در ارتفاعات منطقه عمده بارش به صورت برف است، زیرا این ارتفاعات از پوشش جنگلی کمی نیز برخودار است، به طوری که در فصل پاییز یعنی از اواخر مهر ماه اولین برف در کوههای منطقه به زمین مینشیند و هوای بسیار سردی هم بر منطقه حاکم میشود در حالی که در مناطق شمالیتر وضعیت ظاهری متفاوت است، زیرا هم ارتفاع نسبت به بالا خیلی کم می‌شود و هم پوشش جنگلی در آن بسیار زیاد است، به همین دلیل وضعیت آب و هوای این بخش نیز مقداری متفاوت با بخش‌های جنوبی خود می‌باشد.

شکل1- 3- نمایی کلی از محدوده مطالعاتی
منطقهی مورد مطالعه از لحاظ پوشش گیاهی دارای دو بخش میباشد. در مناطق پست که دارای ارتفاعی کمتر از 2500 متر از سطح دریا است، پوشش گیاهی از نوع جنگلی است که در آن انواع درختان جنگلی مانند کاج، سپیدار و انواع درختان میوه وحشی دیده میشود، در حالی که قسمتهای جنوبی منطقه عموماً از پوشش کوهستانی و غیر جنگلی و به صورت پراکنده از انواع بوتههایی مانند، گون، زرشک و غیره برخوردار است. بنابراین در این منطقه دوگونه پوشش گیاهی با انواع متفاوت رؤیت میشود. پوشش گیاهی قسمتهای شمالی منطقهی نقش به سزایی در اقتصاد زندگی مردم منطقه ایفا میکند (شکل 1- 4).