تحقیق درباره مقدار و منطق

در نمونه شماره 2 که گرانودیوریت می‌باشد و این نمونه نیز از منطقه اکاپل برداشت شده است مقدار Sn: 1>، مقدار W: 0.5>، مقدار Pb: 1.4، مقدار Zn: 61، مقدار Cu: 41.5، مقدار Zr: 269.9، مقدار Ag: <0.1، مقدار Ni:، 48 مقدار Au: ppb <0.5، مقدار U: 2.1 است.
در نمونه شماره 3 که گرانیت است و از منطقه اکاپل برداشت شده است مقدار Sn: 1، مقدار W: <0.5، مقدار Pb: 5، مقدار Zn: 30، مقدار Cu: 5.3، مقدار Zr: 606.4، مقدار Ag: <0.1، مقدار Ni: <20، مقدار Au: ppb 2.8، مقدار U: 3.7 می‌باشد.
نمونه شماره 4 گرانیت پیروکسن دار اکاپل می‌باشد،در این نمونه مقدار Sn:1، مقدار W: 0.8، مقدار Pb: 5.6، مقدار Zn: 56، مقدار Cu: 10.9، مقدار Zr: 357.9، مقدار Ag: < 0.1، مقدار Ni: 2 مقدار Au: 3.1 ppb، مقدار U: 2.5 می‌باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
نمونه شماره 5 گرانودیوریت دیوچال است که مقدار Sn آن: 1>، مقدار W آن: 0.5>، مقدار Pb: 2.5، مقدار Zn آن: 23، مقدار Cu آن: 1.6، مقدار Zr آن: 145.7، مقدار Ag آن: <0.1، مقدار Ni آن: <20 مقدار au آن: ppb 5.8، u 2.3 است.
نمونه شماره 6 گرانیت آلکالن علم کوه می‌باشد که مقدار Sn آن: 1، مقدار W آن: 4، مقدار Pb آن: 19.4 مقدار Zn آن: 16، مقدار Cu آن: 3.7، مقدار Zr آن: 161.1، مقدار Ag آن: <0.1، مقدار Ni آن: <20 مقدار au آن: ppb 2، u 11.5 می‌باشد.
نمونه شماره 7 یک سنگ دگرگونی از بخش دره امیر چشمه می‌باشد که مقدار Sn آن: 1، مقدار W آن: 0.5، مقدار Pb آن:8.1، مقدار Zn آن: 21، مقدار Cu آن: 3.3، مقدار Zr آن: 381، مقدار Ag آن: <0.1، مقدار Ni آن: <20، مقدار Au آن: ppb <0.5، مقدار U آن: 3.6 است.
نمونه شماره 8 سینیت کوارتز دار برداشت شده از بخش دره امیر چشمه می‌باشد که مقدار Sn آن: 2، مقدار W آن: 0.8 مقدار Pb آن: 5، مقدار Zn آن: 12، مقدار Cu آن: 3.6، مقدار Zr آن: 430.8، مقدار Ag آن: <0.1، مقدار Ni آن: <20، مقدار Au آن: ppb < 0.5، مقدار U آن: 4.2 است.
نمونه شماره 9 گرانیت پرفیروئید برداشت شده از بخش دره امیر چشمه می‌باشد که مقدار Sn آن: 1، مقدار W آن: 0.9 مقدار Pb آن: 4.8، مقدار Zn آن: 36، مقدار Cu آن: 3.6، مقدار Zr آن: 1039، مقدار Ag آن: <0.1 مقدار Ni آن: <20، مقدار Au آن: ppb <0.5، مقدار U آن: 2.9 می‌باشد. (شکل5-12 ) شکل 5 -12 - رخساره لارویکیتی حاشیه ای (نفلین سینیت ) واقع در امیرچشمه
نمونه شماره 10 سینیت آلکالن برداشت شده از بخش دره مجل می‌باشد که مقدار Sn آن: <1، مقدار W آن: 0.9 مقدار Pb آن: 6.8، مقدار Zn آن: 41، مقدار Cu آن: 2.8، مقدار Zr آن: 284.8، مقدار Ag آن: <0.1 مقدار Ni آن: <20، مقدار Au آن: ppb <0.5، مقدار U آن: 2.5 می‌باشد.
نمونه شماره 11 سینیت می‌باشد که از بخش دره مجل برداشت شده و مقدار Sn آن: 2، مقدار W آن: 2.3، مقدار Pb آن: 18.2، مقدار Zn آن: 46، مقدار Cu آن: 2.1، مقدار Zr آن: 795.3، مقدار Ag آن: <0.1، مقدار Ni آن: <20، مقدار Au آن: ppb 0.8، مقدار U آن: 5.7 است.
نمونه شماره 12 سینیت آلکالن می‌باشد که از بخش دره مجل برداشت شده و مقدار Sn آن: <1، مقدار W آن: 0.7، مقدار Pb آن: 4.6، مقدار Zn آن: 90، مقدار Cu آن: 7486، مقدار Zr آن: 110.3، مقدار Ag آن: 7.7، مقدار Ni آن: <20، مقدار Au آن: ppb 4.7، مقدار U آن: 1.4 می‌باشد.
با توجه به مقدار این عناصر در پوسته، نمونه‌های 1 تا 5، 7، 8 و 10 از نظر اقتصادی امید بخش نمی باشند.
نمونه شماره 6 از نظر پتانسیل عناصر تنگستن و اورانیوم امید بخش است.
نمونه شماره 9 و 11 از نظر پتانسیل زیرکن امید بخش است.
نمونه شماره 12 از نظر پتانسیل مس امید بخش است.

جدول 5- 2 مقدار عناصر در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مطالعاتی
شماره
نمونه نام سنگ محل برداشت Sn W Pb Zn Cu Zr Ag Ni Au U
1 گرانیت اکاپل 1 0.5 3.5 64 21.8 421.2 0.1> 49 0.7 2.2
2 گرانودیوریت اکاپل 1> 0.5> 1.4 61 46.5 269.9 0.1> 48 0.5> 2.1
3 گرانیت اکاپل 1 0.5> 5 30 5.3 606.4 0.1> 20> 2.8 3.7
4 گرانیت پیروکسن‌دار اکاپل 1 0.8 5.6 56 10.9 357.9 0.1> 26 3.1 2.5
5 گرانودیوریت دیوچال 1> 0.5> 2.5 23 1.6 145.7 0.1> 20> 5.8 2.3