تحقیق درباره مطالعه و مشاهده


Widget not in any sidebars

در محدودههای شمالی گرانیت اکاپل، وسعت زون اسکارنی زیاد میباشد. محدودههای اسکارنی حاشیهی گرانیتها پتانسیلهای متعدد فلزی سرب و روی مشاهده شده است. در منطقهی گورت آثار کانیهای فلزی پیریت، گالن به وفور در این اسکارنها قابل مشاهده است. (شکل 5-2 و 5-3 )

شکل 5-2- دهنه ورودی تونل قدیمی معدن سرب گورت

شکل 5-3- آثار معدنکاری در معدن سرب گورت
در زیر شرح چند نمونه برداشت شده از این منطقه آورده شده است:
کانیهای قابل مشاهده در مقاطع مورد مطالعه شامل گالن،آنگلزیت و پیریت است.
گالن فراوانترین کریستال فلزی در این مقاطع است. این کانی به صورت کریستالهای ائو هدرال تا ساب هدرال با ابعاد متغیر از کمتر از 50 میکرون تا بیش از یک میلیمتر در مقطع دیده می‌شود اما در تعدادی از مقاطع ابعاد این کانی متغیر از 200-30 میکرون تا چند میلیمتر در مقطع مشاهده میشود. همچنین به طور واضح دو مجموعه کریستالی با ابعاد 4 و 5/8 میلیمتر در مقطع دیده میشود. فراوانی گالن در مقطع در حدود 55-50 درصد تخمین زده میشود. علاوه بر کریستالهای کوچک که به فرم دانه پراکنده در متن گانگ این مقطع قابل مشاهده است. ابعاد برخی از این کریستالها تا 5/1 سانتیمتر نیز میرسد و حجم عمدهی مقطع را به خود اختصاص دادهاند. در قسمتهای کمی از مقطع کریستالهای گالن از حواشی سطوح کریستالی در حال خردایش و تجزیه توسط آنگلزیت ثانویه میباشند که به صورت بخشهای کدر و با رفلکتانس پایین در حاشیهی کریستالهای گالن دیده میشوند همچنین پارهای از نمونهها در اثر پدیدهی متاسوماتوز به سروسیت تبدیل شدهاند (شکل 5-5).
حضور پیریت به مقدار بسیار اندک و در حد 3-2 مورد کریستال ساب هدرال تقریباً سالم و غیر دگرسان میشود که به فرم پراکنده در متن سنگ دیده میشود (شکل 5- 6 و 5-7).

کانیهای قابل مشاهده در تعدادی از نمونههای برداشت شده از جنوب ونداربن به شرح زیر میباشند.
کانیها: کالکوپیریت، پیریت، کالکوسیت، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن.
کالکوپیریت فراوانترین کانی فلزی در این مقطع است (شکل 5-8). این کانی به صورت کریستالهای ساب هدرال تا آنهدرال با ابعاد متغیر از 110-30 میکرون و در امتداد یک رگچه با پاراژنز کالکوپیریت، پیریت، کالکوسیت دیده میشود. در برخی قسمتها این کریستال دارای بافت شبه کلوفور میباشند. فراوانی کالکوپیریت در مقطع در حدود 1-5/0 درصد تخمین زده میشود.
کالکوسیت با فراوانی اندک و به صورت دو یا سه مورد کریستال با ابعاد 100-30 میکرون در مقطع دیده میشود. کریستالهای کالکوسیت به صورت ثانویه و در اثر تجزیه و جانشینی کریستالهای کالکوپیریت اولیه حاصل شدهاند (شکل5-9).
پیریت به صورت کریستالهای آنهدرال با ابعاد 110-30 میکرون و به دو فرم در مقطع دیده میشود. عموماً به صورت کریستالهای پراکنده در متن سنگ و با اهمیت کمتر در رگچهی موجود در سنگ و در هم رشدی با کریستالهای کالکوپیریت.
کریستالهای پیریت در مقطع دارای بافت متخلخل میباشند و از حواشی در حال تجزیه و تبدیل توسط اکسید- هیدروکسیدهای آهن میباشند (شکل5-10). هماتیت به صورت پراکنده در متن سنگ، همچنین به صورت تیغههای شکل دار ظاهر شده است (شکل 5-11)

5-3- متالوژنی
در این قسمت به بررسی مقدار تغییرات بعضی از عناصر در پوسته و در 12 نمونه برداشت شده از منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. (جدول 5-2 ) مقدار این عناصر در پوسته زمین به این شرح است:
عنصر Sn: ppm3، عنصر W: ppm 1.3، عنصرPb: ppm 15،عنصر Zn: ppm 65، عنصر Cu: ppm 45، عنصر:Zr ppm 260، عنصر Ag: ppm 65، عنصر:Ni ppm 80، عنصر Au: ppb4.5، عنصر:U ppm 2.5.
با توجه به این که برای اقتصادی بودن باید مقدار این عناصر در نمونه‌ها بیشتر از 3 برابر مقدار آنها در پوسته زمین باشد، می‌توان اینگونه بیان کرد که؛ در نمونه شماره 1 که گرانیت می‌باشد و از بخش اکاپل برداشت شده است؛ مقدار Sn: 1، مقدار W: 0.5، مقدار Pb: 3.5،مقدار Zn: 64، مقدار Cu: 21.8،مقدار Zr: 421.2،مقدار Ag: <0.1،مقدار Ni: 49 مقدار Au: ppb 0.7، مقدار U: 2.2می باشد.