تحقیق درباره مدل یابی معادلات ساختاری و مدل سازی معادلات ساختاری


Widget not in any sidebars

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها
یکی از روش های بررسی روابط علّی بین متغیرها مدل معادلات ساختاری می باشد. از این روش تحت عنوان مدل علّی یاد شده است. هنگامی که داده های به دست آمده از نمونه به صورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعه ای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل نمود و برازش آن را برای جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده آزمود ( آذر، 1381، 60-61). در واقع، اساس تحلیل در برنامه لیزرل بر مبنای ماتریس کوواریانس یا همبستگی بین متغیرها می باشد (وظیفه دوست و فرخیان، 1388، 148). لذا در تحقیق حاضر، همبستگی میان متغیرهای تحقیق محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 4-12 ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که بین همه متغیرهای موجود در مدل تحقیق در سطح خطای 5 درصد همبستگی وجود دارد. با توجه به وجود همبستگی بین متغیرهای مدل، در ادامه برای تعیین نوع و میزان اثر هر یک از متغیرها بر یکدیگر از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده میشود.
جدول 4-12- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرها انگیزش
مهارتهای فردی حمایت محیطی ادراک شده پویایی محیطی ادراک شده نگرش هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری ادراک شده تمایل به کارآفرینی سازمانی
انگیزش 1
مهارت های فردی 714/0 1
حمایت محیطی ادراک شده 697/0 746/0 1
پویایی محیطی ادراک شده 307/0 544/0 493/0 1
نگرش 551/0 490/0 434/0 501/0 1
هنجارهای ذهنی 373/0 468/0 602/0 408/0 583/0 1
کنترل رفتاری ادراک شده 342/0 596/0 613/0 417/0 475/0 672/0 1
تمایل به کارآفرینی سازمانی 458/0 633/0 547/0 462/0 571/0 608/0 677/0 1
4-5- شاخص های برازندگی مدل
گام اول در آزمون مدل تحقیق برآورد تناسب یا برازش مدل است، لذا در تحقیق حاضر ابتدا مدل تحقیق با استفاده از شاخص های برازندگی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-13 ارائه شده است. بررسی شاخص های ارائه شده، بیانگر برازش مطلوب مدل با داده ها می باشد.
جدول 4-13- شاخص های نیکویی برازش مدل
شاخص تناسب Chi-Square/df RMSEA GFI CFI NFI
دامنه مقبول 3≥ 1/0 > 9/0 ≤ 9/0 ≤ 9/0 ≤
نتیجه تحقیق 18/2 067/0 94/0 96/0 92/0
با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه، شاخص χ2 برای ارزیابی مدل مناسب نیست و شاخص های ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSEA)، شاخص نیکویی برازش(GFI)، شاخص نرم شده برازش (NFI) و شاخص برازش مقایسه ای(CFI) ملاکهای مناسب تری برای قضاوت در مورد برازندگی مدل هستند. نتایج ارزیابی برازش کل مدل نشان می دهد که مدل نظری تحقیق با داده های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. این نتیجه بر اساس آماره ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSEA) با مقدار 067/0 به دست آمده است. مقدار کمتر این معیار، نشان دهنده برازش بهتر مدل است و اگر این مقدار بین 05/0 تا 08/0 بدست آید، می توان گفت که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده ها مدل مطلوبی است. سایر شاخص های برازندگی مدل شامل ,GFI NFI و CFI به طور کلی بین صفر تا یک متغیر هستند و ضرایبی که بالاتر از 90/0 باشند، قابل قبول در نظر گرفته می شوند. با توجه به مقادیر شاخص های محاسبه شده می توان مدل تحقیق را مناسب ارزیابی نمود. یعنی مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده ها، مدل مطلوبی می باشد.
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون فرضیه به روندی گفته می شود که به کمک آنها وجود روابط یا اختلاف مفروض بین متغیرهایی که در فرضیه های تحقیق ادعا شده است، مورد بررسی قرار می گیرد (ظهوری، 1387، 34). در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق( تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها) بر اساس مدل معادلات ساختاری، در جدول 4-14 به صورت خلاصه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که در تحقیق حاضر تمامی فرضیه ها دارای ضریب مسیر معنادار می باشند و در نتیجه مورد تایید قرار می گیرند.