تحقیق درباره مدل یابی معادلات ساختاری و مدل سازی معادلات ساختاری

یکی از مهمترین جنبه های هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است. هر نوع ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری بسیار مهم می باشد که به شرح آنها پرداخته می شود.
Widget not in any sidebars

3-6-1- روایی
مفهوم روایی یا اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را می سنجد. در واقع، روایی آن است که ابزار اندازه گیری برای اهداف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغیر تحقیق از کارایی لازم برخوردار باشد. روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش قصد اندازه گیری آن را دارد ( پاشا شریفی و شریفی، 1383، 246). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد. در این جا از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است. اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری، به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال ها معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران، 1380، 171). با وجود اینکه در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که طبیعتاً مورد تأیید و استفاده صاحبنظران مدیریت و بازاریابی در سطح بین المللی می باشد، با این حال، جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار متخصصین امر، از جمله اساتید راهنما و مشاور و همچنین صاحبنظران رشته مدیریت و بازاریابی قرار گرفت که نظر آنان نیز مؤید روایی پرسشنامه بود.
3-6-2- پایایی
پایایی ابزار یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. همچنین پایایی با ثبات، صحت و قابلیت پیش بینی یافته های تحقیق سر و کار دارد (ونوس و دیگران، 1380، 145). ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد (سرمد و دیگران، 1380، 166) برای محاسبه پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، که در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر محاسبه گردیده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه قبل از توزیع نهایی آن، یک مطالعه مقدماتی، بوسیله توزیع پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارکنان بانک های خصوصی شهر رشت صورت گرفت، و سپس از طریق نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. با توجه به این که حداقل ضریب پایایی برای پرسشنامه های پژوهشی 70/0 می باشد، ملاحظه می گردد که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای تمامی متغیرها از این مقدار بالاتر است. بنابراین می توان ادعا نمود که پایایی و اعتبار پرسشنامه تحقیق مطلوب بوده است.
جدول 3-3- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه
آلفای کرونباخ به درصد تعداد سؤالات متغیر
793/0 3 انگیزش
885/0 7 مهارت های فردی
834/0 5 حمایت محیطی ادراک شده
841/0 4 پویایی محیطی ادراک شده
806/0 2 نگرش
827/0 2 هنجارهای ذهنی
819/0 2 کنترل رفتاری ادراک شده
872/0 5 تمایل به کارآفرینی سازمانی
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه از روش های آمار توصیفی و نیز از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0، هر متغیر در قالب جداول و شاخص های آماری، توصیف شده و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار LISREL 8.80 استفاده یه عمل آمد.

فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشد و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده طراحی گردیده است، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 16.0 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده ابتدا میزان و مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید. سپس توصیف داده های جمع آوری شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی آنها را ایجاد نمود که می تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزارSPSS 16.0 انجام شده است. با تعیین الگو، آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و همچنین برازش کل مدل نیز از طریق این روش، مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزارLISREL 8.80 انجام پذیرفت.
4-2 آمار توصیفی
پیش از ورود به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، می بایست تمامی متغیرهای تحقیق، توصیف شوند. در این راستا گزارشی توصیفی از جنسیت، سن، تحصیلات و متغیرهای تحقیق ارائه شده است که این نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی ارائه شده است.