تحقیق درباره مدل یابی معادلات ساختاری و کارآفرینی سازمانی

تحقیق علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج معتبر از آنها است و نتیجه نهایی این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک می کند تا مشکلات موجود حل شوند (سکاران، 1385، 13و 6). در ضمن آمار علمی جدید محسوب میشود که شیوه ها و روش های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمیگذرد، به سرعت توسعه یافته، به طوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و به کارگیری آن نیز در سایر علوم رواج یافته است. آمار به عنوان یک علم، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که تجزیه و تحلیل آن داده هستند، اهمیت بسیار دارد (آذر و مومنی، 1382، 4-1). در این فصل، روش شناسی که بخش عملی تحقیق را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرآیند اجرای تحقیق، روش اجرایی تحقیق، روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آماری.
3-2- فرآیند اجرای تحقیق
Widget not in any sidebars

در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از مدیران و کارکنان بانک های خصوصی شهر رشت جمع آوری شده، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16.0 و Lisrel 8.80آماده گردیدند. در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت های متغیرها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه ها و ارائه مدل نهایی اقدام شد.
3-3- روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها یا به عبارت دیگر طرح تحقیق، تحقیقی توصیفی به شمار می رود که به توصیف ویژگی های نمونه و سپس تعمیم این ویژگی ها به جامعه آماری می پردازد. تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش، نوع پیمایشی آن بکار رفته است. همچنین پژوهش حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی است و از آنجا که در یک مدل چند متغیره به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی می پردازد، برحسب روش، از نوع علّی می باشد.
3-4- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد (مقیمی، 1377، 294). جامعه آماری در تحقیق حاضر، بانکهای خصوصی شهر رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) را در بر میگیرد. نمونه، بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی، 1387، 6). نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران، 1385، 296). به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. حجم نمونه در روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری میتواند بین 5 تا 15 مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود. یعنی5q≤n≤15q . طبق این فرمول q تعداد متغیرهای مشاهده شده (گویه های پرسشنامه) و n حجم نمونه است(هومن، 1384). با توجه اینکه پرسشنامه تحقیق حاضر حاوی 30 گویه است، حجم نمونه با در نظر گرفتن مقدار متوسط 10 مشاهده به ازای هر متغیر، برابر با 300 می باشد. جهت دریافت پاسخ های بیشتر، تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از این شش بانک خصوصی فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزیع گردید که از این تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج گردید که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. نمونه برداری جامعه در دسترس شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه ای است که برای دستیابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می باشند (سکاران، 1385، 309).
3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها
در این تحقیق از پرسشنامه ارائه شده توسط فینی و دیگران (2012) جهت جمع آوری داده ها استفاده می شود. سؤالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده که پاسخ دهندگان، گزینه ها را بر مبنای طیف لیکرت 5 گزینه ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم به شرح جدول 3-1 علامت گذاری می کنند.
جدول 3-1- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه
کاملاً موافقم موافقم تا حدودی مخالفم کاملاً مخالفم طیف کلی
5 4 3 2 1 ارزش عددی
پرسشنامه ای که به منظور ابزار جمع آوری داده ها به کار می رود، به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن، جنسیت و میزان تحصیلات است. در بخش دوم سؤالات مرتبط با متغیرهای تحقیق مطرح شده است که شامل30 سوال به شرح جدول 3-2 می باشد:
جدول 3-2- متغیرها و شماره سوالات پرسشنامه
شماره سوالات در پرسشنامه متغیر مورد سوال ردیف
3-1 انگیزش 1
10-4 مهارت های فردی 2
15-11 حمایت محیطی ادراک شده 3
19-16 پویایی محیطی ادراک شده 4
21-20 نگرش 5
23-22 هنجارهای ذهنی 6
25-24 کنترل رفتاری ادراک شده 7
30-26 تمایل به کارآفرینی سازمانی 8
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه