تحقیق درباره محصولات کشاورزی و محصولات زراعی

نمودار 4-23- اثر اصلی مالچ بر عملکرد دانه گیاه لوبیا
برخی محققین معتقدند از آن جائی که در تاریخ‌های مختلف کشت شرایط محیطی مانند طول فصل رشد، فتوپریود، درجه حرارت و عواملی مانند رطوبت قابل دسترس با یکدیگر تفاوت دارند و بعلاوه کاهش رشد رویشی باعث کاهش عملکرد در کشت دیر می‌شود، لذا در تاریخ‌های مختلف کاشت نیاز به ارقام خاص می‌باشد. تاریخ کاشت یکی از مهمترین عوامل زراعی مؤثر بر روی عملکرد و دیگر خصوصیات هر گیاه زراعی است (علیلو و همکاران، 1382). در آزمایش بیور و جانسون (1981) عملکرد ارقام رشد نامحدود با تأخیر در کاشت به طور کلی کاهش یافت، ولی عملکرد ارقام رشد محدود تنها در اثر تأخیر شدید در کاشت کاهش نشان داد. در حالی که در پژوهش ویور و همکاران (1991) افت عملکرد ارقام رشد نامحدود در اثر تأخیر در کاشت کمتر از ارقام رشد محدود بود. تفاوت پژوهش‌ها ممکن است به شرایط محیطی، تفاوت در ژنوتیپ‌های مورد بررسی از لحاظ آسیب‌پذیری اجزای عملکرد از تأخیر در کاشت، و سهم اجزای عملکرد در آن‌ها در تشکیل عملکرد دانه مربوط باشد (شهسواری، 1368؛ آندرسون و واسیلاس، 1985؛ ویور و همکاران، 1991). خنک و همکاران (1392) گزارش کردند که اثر سطوح مختلف مالچ برعملکرد دانه معنی دار بود. عملکرد دانه در سطوح مختلف مالچ با تولید 1585/6 کیلوگرم در هکتار بیشتر از سایر تیمارها بود. در کاهش محصولات کشاورزی عوامل متعددی مؤثرند و تردیدی نیست که علف‌های هرز جزء مهم‌ترین این عوامل محسوب می‌شوند (موناکو و اشتون ، 2007). کاهش عملکرد محصولات زراعی به دلیل تداخل علف‌های هرز توسط محققان متعددی از جمله موسوی و همکاران (1384) گزارش گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش‌های موحدی دهنوی و همکاران (1380) نشان داد که مالچ زنده لوبیا با ایجاد رقابت شدید با علف‌های هرز، زیست توده علف‌های هرز را به طور چشمگیری کاهش داد.

جدول 4-1-الف- تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا
Widget not in any sidebars

منابع تغییرات درجه آزادی
میانگین مربعات
ارتفاع بوته
(سانتی‌متر) تعداد غلاف در بوته طول غلاف
(میلی‌متر) تعداد دانه در غلاف طول دانه
(میلی‌متر)
بلوک (R) 2 844/4ns 186/0ns 705/0ns 060/0ns 075/0ns
تاریخ کاشت (A) 2 797/746** 695/122** 510/31** 462/2** 871/9**
اثر مالچ (B) 1 543/404** 302/148** 124/15** 125/1* 191/5**
تاریخ کاشت × اثر مالچ (AB) 2 797/14ns 492/14** 837/0ns 296/0ns 307/1**
خطای آزمایشی (E) 10 208/9 492/1 425/0 125/0 097/0
ضریب تغییرات (CV)
611/9 136/9 866/5 569/9 216/3
ns، * و ** به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی دار در سطح احتمال 5% و 1%
جدول 4-1-ب- تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا
منابع تغییرات درجه آزادی
میانگین مربعات