تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده و فعالیتهای اقتصادی


Widget not in any sidebars

2-3-4 مالیات بر کالاهای لوکس
این نوع مالیات نیز برای تعدیل ثروت است زیرا مصرف کنندگان این نوع کالاها توان مالی بیشتری دارند.
2-3-5 مالیات تورّمی
در جوامعی که دولتها نقش زیادی در اقتدار دارند گاهی دولتها برای تأمین مخارج خود به جای افزایش مالیات متوسل به یک سیاست تورّمی می شوند. با بوجود آمدن  تورّم، آن بخش از قدرت خرید مردم که بدین ترتیب به دولت انتقال می یابد حکم مالیات را دارد. به عنوان مثال اگر نصف کارخانجات روغن نباتی در اختیار دولت باشد، با افزایش قیمت روغن درآمد زیادی عاید دولت خواهد شد. در مورد کالاهای عمومی نیز وضع به همین صورت است.(وکیلی فرد ،1388)
2-3-6 مالیات بر ارزش افزوده
در این نوع مالیات گیری در هر مرحله ای از تولید یک کالای خاص، از ارزش اضافی ایجاد شده در آن مرحله مالیات أخذ می شود و سپس این مالیات بر قیمت اضافه شده و از مصرف کننده أخذ می شود. این مالیات هم اکنون در اروپا و آمریکا گرفته می شود.
2-3-7 مالیات پیگو
این مالیات بر فعالیتهای بوجود آورنده اثرات برونی وضع می شود تا هزینه اجتماعی ایجاد شده از آن را بتوان تا حدودی جبران کرد. به عنوان مثال اگر کارخانه ای اثرات زیانباری بر محیط زیست می گذارد و به همین خاطر مقداری مالیات از آن أخذ می شود. این نوع مالیات معمولاً در جوامع شهرنشین و شهرهای صنعتی معمول است.
2-3-8 مالیات بر درآمد اتفاقی
این نوع مالیات از درآمدهایی که نه به طور مستمر بلکه به صورت اتفاقی حاصل می شود أخذ می گردد. مثلاً صلح و هبه مال تحت شرایطی مشمول این مالیات می شوند. همچنین صلح معوّض و هبه معوّفی نیز مشمول این مالیات می شوند. اگر به این مالیات توجه خاص شود و جایگاه واقعی آن مشخص شود در ایجاد عدالت اجتماعی کارکرد بسیار خوبی خواهد داشت. درآمد اتفاقی تنها موارد فوق نیستند بلکه شامل هر درآمدی باید باشد که بدون تلاش بدست آمده باشد. در بسیاری از کشورها ، درآمدهای اتفاقی مشمول بالاترین مالیاتها می شوند. مثلاً اگر کسی زمینی داشت که جاده ای از پهلوی آن کشیده شود و قیمت زمین به این واسطه بالا رفته باشد ، دولت سهم زیادی از این اضافه ارزش را به صورت مالیات أخذ می کند. همچنین اگر کسی جنسی خریده باشد که پس از مدتی قیمت آن گران شده باشد ، درصد بالایی از افزایش قیمت به صورت مالیات أخذ می شود. این رویّه خصوصاً در دوران تورّمی موجب خواهد شد که افراد به دنبال دلّالی اجناس و احتکار آن نروند أخذ این مالیات مستلزم وجود نظم و انضباط فراوان در تجارت داخلی و ثبت و ضبط شدن تمام معاملات و فعالیتهای اقتصادی است. این مالیات کمک خواهد کرد تا سرمایه ها از بخش خدمات به بخشهای تولیدی منتقل شوند.  «مالیات بر سود فروش سرمایه» را می توان جزیی از این مالیات دانست.(همان منبع )
2-3-9 مالیات سرانه
این نوع مالیات به طور سرانه از همه جمعیت کشورأخذ می شود. امروزه این نوع مالیات رواج ندارد اما در قدیم توسط کشورهای اروپایی از مستعمراتشان دریافت می شد.  
2-4 انواع روشهای مالیات بندی
2-4-1 مالیات مستقیم
مالیاتی است که بر اساس میزان درآمد یا ثروت اشخاص از آنها أخذ می شود. این مالیات مستقیماً از افراد أخذ می شود و معمولاً مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر سود از این نوع مالیاتها هستند. بنابرسیاستهای مالیاتی، این مالیات به صورت نرخهای ثابت و یا به صورت تصاعدی أخذ می شود.
2-4-2 مالیات غیرمستقیم
مالیاتی است که دولتها از مصرف کنندگان کالاهای خاص توسط تولیدکنندگان یا فروشندگان أخذ میشود. مالیات بر واحد، مالیات بر ارزش افزوده از جمله این مالیاتها هستند. این مالیات گاهی مالیات پنهان نیز گفته می شود.
2-4-3 مالیات تصاعدی
مالیاتی است که میزان آن با افزایش درآمد یا ثروت اشخاص، افزایش می یابد. اغلب نظامهای مالیاتی کشورهای جهان بر اساس مالیات تصاعدی بنا نهاده شده است. أخذ مالیات تصاعدی برای تعدیل ثروت است.(دولتی ،1379)
2-4-4 مالیات تناسبی (ثابت)
مالیاتی است که میزان آن با ازدیاد درآمد ثابت می ماند. این نوع مالیات در مقابل مالیات تصاعدی قرار دارد. عده ای اقتصاد دانان معتقدند که وضع مالیات تصاعدی انگیزه افراد را برای افزایش فعالیت کم می کند اما اگر مالیات به صورت تناسبی (نرخ ثابت) باشد ، اشخاص همیشه برای فعالیت بیشتر انگیزه خواهند داشت.
2-4-5 مالیات نزولی
مالیاتی است که میزان آن همزمان با افزایش درآمد، کاهش می یابد. مالیات نزولی اغلب از مقایسه کردن درآمد مصرف کننده نسبت به مالیات بدست می آید. مثلاً هر گاه یک نوع مالیات، سهم بیشتری از درآمد افراد کم درآمد را در مقایسه با افراد پردرآمد جذب کند، آن را مالیات نزولی گویند. مالیات بر فروش و مالیات بر واحد را می توان از این نوع مالیات به حساب آورد. مثلاً وقتی بر سیگار مالیات وضع می شود، این مالیات نسبت به درآمد افراد کم درآمد در مقایسه با افراد پردرآمد سهم بیشتری را می یابد و لذا نزولی است.(همان منبع ،ص63)
2-4-6مالیات تکلیفی
مالیاتی است که دولت به شیوه های مختلف ، وصول آن را بر عهده برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می کند. برخی مالیاتهای مستقیم مانند مالیات حقوق، مالیات علی الحساب پیمانکاری و مالیات بر درآمد مستغلات بدین روش وصول می شود.
2-5 انواع مالیاتها در ایران
2-5-1 مالیاتهای مستقیم