تحقیق درباره شیمیایی و مطالعه

در این طبقهبندی از کانیهای مجازی نورماتیو که خود از یک سری محاسبات پتروشیمیایی از آنالیزهای شیمیایی سنگ حاصل شده است، استفاده میگردد. در محاسبهی کانیهای نورم هیچگاه کانیهای آبداری مانند هورنبلند، بیوتیت، مسکویت، کلریت ساخته نمیشود. بنابراین ترکیب کانیشناسی محاسبه شده تا حدودی با ترکیب واقعی سنگ متفاوت میباشد و نمودارهایی که جهت نامگذاری سنگها از این کانیها استفاده میکنند، دقیقاً همان نامهای سنگ با روش نامگذاری مودال را به دست نمیدهند. در نمودار An- Ab- Or نمونههای مورد مطالعه در محدودههای گرانیت و گرانودیوریت قرار میگیرند (شکل4- 6).
Widget not in any sidebars

4- 2- 5- طبقه بندی براساس میزان اشباعیت ازآلومینیوم
نمودار Shand,1943بر اساس مقادیر l2O3/ CaO + Na2O + K2Oَََ A در مقابل مقادیر Al2O3 / Na2O + K2O که به صورت مولار محاسبه میشوند سه محدودهی پرآلومین، متاآلومین و پرآلکالن مشخص میگردد. سنگهای منطقهی مورد مطالعه در محدودهی متاآلومین قرار میگیرد. عدم حضور کرندوم نورماتیو در نمونهها این موضوع را تائید میکند (شکل4- 6).
نام رده بندی ترکیب سنگ‌ها
Cox et al, 1979 گرانیت- گرانودیوریت، سینیت، مونزونیت
Middle most,1985 گرانیت- گرانودیوریت، سینیت، مونزونیت
Middle most,1994 گرانیت- گرانودیوریت، سینیت- نفلین سینیت، مونزونیت
De la Roche et al, 1980) گرانیت- گرانودیوریت، سینیت- نفلین سینیت، مونزونیت
Debon and Lefort, 1983 گرانودیوریت، کوارتز مونزودیوریت، سی نیت- مونزوگابرو
Shand, 1943 متاآلومین
O΄ Connor,1965 گرانیت- گرانودیوریت

4- 3- تعیین سریهای ماگمایی سنگهای منطقه
به منظور تعیین سری ماگمایی سنگهای منطقهی مورد مطالعه از دیاگرامهای متفاوتی استفاده شده است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
4- 3- 1- نمودار (Irvine & Bargar, 1971) AFM
این نمودار تغییرات درصد آهن در طول تفریق را نشان میدهد در این نمودارM = MgO, F = FeOt, A = Na2O + K2O میباشند. دو سری تولئهایتی و کالک آلکالن را از هم متمایز میسازد.
تمامی سنگهای منطقهی مورد مطالعه بر روی این دیاگرام از روند کالکوآلکالن تبعیت کردهاند (شکل4- 8).
4- 3- 2- نمودار K2Oدر برابر (Taylor et al, 1976) SiO2
این نمودار توسط(Taylor et al, 1976) ارائه شده است و سری ماگمایی را به 4 دستهی تولئهایتی (پتاسیم پایین)، کالک آلکالن، کالک آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی تقسیم میکند. با توجه به شکل 4- 9 تمامی نمونههای منطقهی مورد مطالعه در دو محدودهی کالک آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی قرار گرفتهاند.
4- 3- 3- نمودارCo در برابر Th(Hastie et al, 2007 )
در این نمودار سه سری ماگمایی تولئهایتی، کالک آلکالن، شوشونیتی و کالک آلکالن با پتاسیم بالا را از هم تفکیک میکند. نمونههای مورد مطالعه در محدودهی سری کالک آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی قرار میگیرند.