تحقیق درباره سازمان امور مالیاتی و نیازهای اطلاعاتی

روش تحقیق حاضر پیمایشی میباشد.
تحقیق پیمایش عبارت است از اجرای پرسشنامه ها روی نمونه ای ازپاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می شوند.
Widget not in any sidebars

پیمایش یک تحقیق کمی است زیرا سؤالات مشخص و کاملاً تعریف شده ای را مشخص می کند، اطلاعات کمّی را از نمونه تحقیق جمع آوری می کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌پردازد و تحقیقخود را به صورتی کاملاً عینی و به اصطلاح، غیرسوگیرانه اجرا می‌کند.
3-2-1 مراحل روش پیمایش
در ذیل مراحل روش تحقیق پیمایشی بیان شده است.
شناسایی و درک نیازهای اطلاعاتی
به کارگیری ابزارهای مناسب جهت اندازه‌گیری
گردآوری داده‌ها
داده‌پردازی
تدوین و ارایه گزارش
3-2-2 نقاط ضعف
نقاط ضعف روش تحقیق پیمایشی در ذیل بیان شده است.
ناتوانی در درک ابعاد معنادار کنش اجتماعی انسان
نکاویدن عمق مسائل مورد بررسی
ابتنا بر روش‌ جبری پوزیتویستی
عدم خلاقیت
افراط در بیان آماری
سوء استفاده سیاسی
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش در بعد کمی شامل کلیه کارشناسان سازمان امور مالیاتی شهر تهران (N=200) و روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان تعداد 131نفر تخمین زده شده است.
اما در بعد کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد نمونه ها شناساسیی شده و جمع آوری داده ها تا زمانی که به اشباع تئوریک برسیم ادامه خواهد داشت. این اشباع در بعضی پژوهش ها تا 5 نفر و در بعضی تا بیش از 30 نفر حاصل خواهد شد و این بنا به مفهوم و ماهیت پزوش متفاوت خواهد بود. لذا در حال حاضر عدد دقیقی را در این حیطه (تا زمان جمع آوری مصاحبه ها) نمی توان ارائه داد.
3-3-1 نمونه گیری گلوله برفی
در این نمونه‌گیری، محقق یک عضو از جامعه را شناسایی می‌کند و کار مشاهده آماری را در مورد وی انجام می‌دهد سپس از وی می‌پرسد تا شخص دیگری را که مناسب مطالعه است به وی معرفی نماید. این نمونه‌گیری زمانی مناسب است که شناسایی اعضا یک جامعه خاص بسیار مشکل است. به عنوان مثال برای انجام تحقیقی در مورد مهاجران ایرانی در یونان. پس از اینکه یک ایرانی را شناسایی کردیم و با وی مصاحبه نمودیم، می‌توانیم از وی بخواهیم ایرانی دیگری را به ما معرفی نماید.
نمونه گیری گلوله برفی یکی از انواع نمونه گیری های غیر احتمالی است و زمانی که یافتن محل اعضای یک جمعیت ویژه همچون افراد بی خانمان، کارگران مهاجر، مهاجران غیر قانونی، دشوار باشد بهتر است از این نوع نمونه گیری استفاده شود. در این روش محل معدودی از جمعیت هدف را پیدا می کنیم و سپس از آنان می خواهیم که اگر اطلاعات لازم را درباره محل اعضای دیگر آن جمعیت دارند در اختیار ما قرار دهند. لذا این روش به فرایند جمع آوری اطلاعات اطلاق می شود که طی آن با یافتن یک آزمودنی، او آزمودنی های دیگر را به ما معرفی می کند ( ببی، جلد اول، 1381: 406).
3-4 روش گرد آوری اطلاعات
یکى از روش‌هاى بسیار متداول در گرد‌آورى اطلاعات میدانى روش پرسشنامه‌اى است که امر گرد‌آورى اطلاعات را در سطح وسیع، امکان‌پذیر مى‌سازد. در تحقیقات توصیفى و نیز تحقیقاتى که از گسترهٔ جغرافیایى زیادى برخوردار باشد یا افراد جامعهٔ آمارى و نمونهٔ آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اى استفاده مى‌شود. روش پرسشنامه‌اى محتاج پیش‌بینى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها و تدارک امکانات و نیروى انسانى قابل ملاحظه‌اى است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد.
در روش پرسشنامه‌اى عوامل و عناصر متعددى دخالت دارند که از طریق کارکرد هماهنگ آنها محقق مى‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآ‌ورى نماید. این عناصر عبارتند از: