تحقیق درباره ریسک پذیری کارکنان و کارآفرینی سازمانی

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیر تعداد سوال در پرسشنامه تعریف عملیاتی
انگیزش 3 در این تحقیق متغیر انگیزش توسط سازه هایی مانند علاقه به شغل، عاشق شغل بودن از نظر دیگران و عدم علاقه به سایر مشاغل سنجیده خواهد شد.
Widget not in any sidebars

مهارت های فردی 7 در این تحقیق متغیر مهارت های فردی توسط سازه هایی مانند مهارت در حل مسئله، مهارت در بیان نظرات، رهبری تیم های کاری، سخت تر کارکردن نسبت به سایرین، برقراری ارتباط با سایرین، سرعت در حل مسئله و تداوم در انجام کار با وجود موانع و مشکلات سنجیده خواهد شد.
حمایت محیطی ادراک شده 5 در این تحقیق متغیر حمایت محیطی ادراک شده توسط سازه هایی مانند تشویق رفتارهای کارافرینانه از جانب مدیریت ارشد، مهارت ودیریت ارشد سازمان در مدیریت فعالیت های نوآورانه، ریسک پذیری کارکنان به عنوان یک ویژگی مثبت، وضع قوانینی در جهت حمایت از رفتارهای کارآفرینانه و در دسترس بودن نیروی انسانی ماهر سنجیده خواهد شد.
پویایی محیطی ادراک شده 4 در این تحقیق متغیر پویایی محیطی ادراک شده توسط سازه هایی مانند تنوع نیازهای مشتریان، شدت رقابت در صنعت بانکداری، کاهش فرصت های رشد در صنعت و لزوم ارائه خدمات جدید و متنوع سنجیده خواهد شد.
نگرش 2 در این تحقیق متغیر نگرش توسط سازه هایی مانند وجود دیدی مثبت نسبت به کارآفرینی در بانک و سودمند دانستن رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه از جانب مدیران ارشد بانک سنجیده خواهد شد.
هنجارهای ذهنی 2 در این تحقیق متغیر هنجارهای ذهنی توسط سازه هایی مانند ستایش دیگران از فعالیت های کارآفرینانه بانک و مورد توجه بودن رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه سنجیده خواهد شد.
کنترل رفتاری ادراک شده 2 در این تحقیق متغیر کنترل رفتاری ادراک شده توسط سازه هایی مانند تمرکز بر فعالیت های کارآفرینانه در سال آتی و تلاش برای انجام فعالیت های کارآفرینانه در سال آتی سنجیده خواهد شد.
تمایل به کارآفرینی سازمانی 5 در این تحقیق متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی توسط سازه هایی مانند تاکید بر فعالیت های نوآورانه از جانب مدیران ارشد، تلاش جهت ارائه مستمر خدمات جدید، انجام فعالیت هایی که واکنش رقبا را در پی داشته باشد، پیشگام بودن در ارائه خدمات جدید و متنوع و استفاده از استراتژی های تهاجمی سنجیده خواهد شد.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از عمده مواردی است که مشخص مینماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی ، زمانی ، تحقیق را به چه صورتی انجام داده است.
1-8-1- قلمرو موضوعی
این تحقیق در قلمرو علم مدیریت و از شاخه بازرگانی، گرایش داخلی و با تمرکز بر حیطه کارآفرینی است که در آن به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری پرداخته می شود.
1-9-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شهرستان رشت می باشد که در آن، بانک های خصوصی این شهرستان (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد مطالعه قرار گرفتند.
1-8-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق سال 1392 می باشد. همچنین فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامهها، طی مدت 30 روز به اتمام رسید.

فصـل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحولات پرشتاب همگام کنند دچار توقف، سکون و اضمحلال می شوند. در این میان افرادی هستند که در زمانی که همگان بر هرج و مرج، نابسامانی، تناقض و عدم تعادل اذعان دارند، به دنبال بدست آوردن فرصتی هستند تا بتوانند با ارائه محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه، تعادل را برقرار کرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشی از خود بر جای گذارند. این افراد که محور توسعه اقتصادی هستند، کارآفرین خوانده می شوند. کارآفرینان موجب می شوند تا سازمانی از سازمان های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید (566 ،2011 ،Huang and Wang).
2-2- کارآفرینی