تحقیق درباره تحلیل سلسله مراتبی و شاخص های بهره وری


Widget not in any sidebars
در مرحله بعد هر یک از زیرشاخص ها با توجه به شلهص سطح بالاتر مورد ارزیابی زوجی قرار می گیرند. در این مرحله به دلیل این که شاخص قانونگذاری فقط یک زیرشاخص دارد بنابراین امکان مقایسه زوجی این زیرمعیار وجود ندارد و وزن نسبی آن 1 در نظر گرفته می شود. در ادامه زیرشاخص های دو شاخص دیگر بررسی می گردد.
4-9 زیرشاخص های کارایی
برای شاخص کارایی سه زیرشاخص دشواری راهنمایی ها، تعدد مالیات دهنده و ریسک کناره گیری مفروض است. این سه شاخص توسط خبرگان به صورت زوجی مقایسه گردید و از نظرات آن ها میانگین هندسی گرفته شد. سپس به عنوان ورودی به نرم افزار داده شد و نتایج زیر حاصل گردید.
نمودار 2- 4: وزن نسبی زیرشاخص های کارایی
جدول فوق نتایج حاصل از مقایسه زوجی زیرشاخص های کارایی را نشان می دهد. با توجه به جدول بالا زیرشاخص ریسک کناره گیری با وزن نسبی 0.383 اولویت ا ول را دارد و زیرشاخص های راهنمایی مربوط به مالیات و تعدد مؤدیان در اولویت های بعدی در رابطه با این شاخص می باشند.
4-10 زیرشاخص های بهره وری منابع
برای شاخص بهره وری منابع دو زیرشاخص هزینه تقبل مالیات و هزینه اجرایی برای دریافت مالیات وجود دارد. بنابراین تن ها یک مقایسه زوجی انجام گرفت و به عنوان ورودی به نرم افزار داده شد و نتیجه زیر به دست آمد.
نمودار 3- 4: وزن نسبی زیرشاخص های بهره وری منابع
با توجه به جدول بالا زیرشاخص هزینه اجرایی برای دریافت مالیات با وزن نسبی 0.583 اولویت ا ول را دارد و زیرشاخص هزینه تقبل مالیات در رتبه دوم قرار می گیرد.
4-11 نتیجه نهایی
در مرحله نهایی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ماتریس حاصل از وزن نسبی سطوح پایین تر در سطوح بالاتر ضرب می گردد تا وزن نهایی به دست آید. این عملیات توسط نرم افزار انجام گردید و وزن هایی نهایی به صورت زیر به دست آمد.
نمودار 2- 4: وزن نهایی زیرشاخص ها
جدول بالا وزن نهایی به دست آمده برای هر یک از زیرشاخص ها است. با توجه به جدول بالا مشاهده می گردد که زیرشاخص قانونگذاری با وزن نسبی 0.472 دارای بیشترین تأثیر در میزان پیچیدگی مالیاتی است و زیرشاخص هزینه تقبل مالیات دارای کمترین تأثیر می باشد.
4-12 جمع بندی
در این فصل یافته های تحقیق با توجه به داده ها و خروجی نرم افزار ارائه گردید. بدین منظور مدل سلسله مراتبی دو سطحی تجزیه و تحلیل گردید و در هر سطح مشخص شد کدام شاخص یا زیرشاخص در اولویت می باشد. در سطح اول، شاخص های قانونگذاری، بهره وری منابع و کارایی به صورت مقایسه زوجی نسبت به هدف (پیچیدگی مالیات) ارزیابی گردید و نتایج این سطح نشان داد شاخص قانونگذاری با داشتن وزن نسبی 0.472 بیشترین اهمیت را این سطح دارد. همچنین تمامی زیرشاخص ها نسبت به شاخص ها مقایسه گردیدند و برای هر کدام اولویت ها تعیین شد. در انتها اولویت کلی هر زیرشاخص به دست آمد. در نهایت زیرشاخص “قانونگذاری” بیشترین اهمیت و زیرشاخص “هزینه تقبل مالیات” کمترین اهمیت را دارا بود.
4-13 پیوست ها

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.766
4
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.690
4