تحقیق درباره بهره بردار و پتروگرافی


Widget not in any sidebars

این معدن در غرب سازند بریر قرار دارد و از نظر زمین شناسی جزو این سازند محسوب می‌شود. سنگ این معدن از نوع چینی سفید و مرغوب می‌باشد. ذخیره احتمالی این معدن 5/16 میلیون تن برآورد شده است. (شکل 2- 8)

شکل 2- 8- توده‌های مرمریت معدن بریر
د – معدن گرانیت صورتی دیوچال
این معدن در جنوب شرقی توده نفوذی اکاپل قرار گرفته است و از نظر زمین شناسی جزو سازند اکاپل می‌باشد. این معدن در ارتفاع 2700 متری واقع شده است. سنگ معدن دیوچال به نام گرانیت رزه یا صورتی معروف است. ذخیره احتمالی این معدن 455 میلیون تن برآورد شده است.(شکل 2 -9 )

شکل 2 – 9- تصویر ارتفاعی – رقومی و ترک نمونه اخذ شده از معدن سنگ دیوچال
ه – معدن گرانیت خاکستری اکاپل
این معدن در شمال توده نفوذی اکاپل قرار گرفته است و از نظر زمین شناسی جزو سازند اکاپل محسوب می‌شود. ذخیره احتمالی این معدن 20 میلیون تن برآورد شده است.
قسمت غربی توده نفوذی اکاپل را معدن گرانیت خشک در نامیدند که میزان ذخیره احتمالی آن زیاد ودر حد معدن دیوچال برآورد شده است. البته لازم به ذکر است که تمامی این معادن در حال حاظر متروکه بوده است و از آنها بهره برداری نمی گردد. (فتاحی مجلج 1376)
فصل سوم
پتروگرافی و مینرالوگرافی
3- 1- مقدمه
برای طبقهبندی و نام گذاری سنگها و تفسیرهای پتروژنتیکی از دادههای ژئوشیمیایی استفاده زیادی میشود اما این دادهها به تنهایی کافی نمیباشند و نمیتوانند در بردارندهی تمامی مسائل مربوط به یک سنگ باشند در نتیجه مطالعات پتروگرافی بسیار کاربرد دارد.
در طی مطالعات صحرایی سعی بر این بود که از تمامی واحدهای سنگی منطقه نمونه برداری شود و نمونههای برداشت شده دارای کمترین میزان هوازدگی یا دگرسانی باشند به جز مواردی که برای مطالعه آلتراسیون بوده است. از نظر مطالعات زمینشناسی اقتصادی و ژئوشیمی، گرانیت‌ها، اسکارنها دارای جایگاه مناسبی هستند. به منظور مطالعات سنگشناسی و تهیهی نقشه، نمونههای متعددی از واحدهای سنگشناسی تهیه گردیده است که مکان هر کدام از آنها توسط GPS مشخص شده است.
سنگهای مورد مطالعه واقع در جنوب شهر چالوس و منطقهی رودبارک به سه گروه زیر قابل تقسیم میباشند:
1-سنگهای آذرین درونی 2- سنگهای آذرین خروجی 3 – سنگهای دگرگونی
در این فصل ویژگی واحدهای سنگی ذکر شده در بالا مورد بررسی قرار گرفته است. نمادهای به کار رفته در تصاویر این بخش در جدول ( 3- 1) خلاصه شده است.
جدول 3- 1 – علائم اختصاری کانی‌ها و کلماتی که در شکل‌ها بکار رفته است
نام کانی علامت نام کانی علامت
کوارتز Qtz کلسیت Cal
پلاژیوکلاز Pl آپاتیت Ap
فلدسپار پتاسیم Kfs زیرکن Zrn
کلینو پیروکسن Cpx کلریت Chl
بیوتیت Bt اسفن Spn
موسکویت Ms کانی‌های اپاک Opac