تحقیق درباره اندازه گیری و مشخصات طرح

قابل جذب (ava) شن
Widget not in any sidebars

(درصد) سیلت (درصد) رس (درصد)
33/0 48/5 69/0 112/0 4/2 6/8 4/73 216 125 9/2 33 40 27
3-4- مشخصات طرح آزمایشی
این آزمایش به منظور بررسی بهترین تاریخ کاشت و بررسی اثر مالچ بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول این طرح شامل سه تاریخ کاشت (13، 20 و 27 شهریور 1392) با فواصل 4 روزه و فاکتور دوم در دو سطح استفاده از مالچ پلاستیکی و عدم استفاده از مالچ می‌باشد.
3-5- مراحل اجرای طرح آزمایشی
جهت اجرای طرح آزمایشی، ابتدا عملیات آماده سازی و انجام شخم نیمه عمیق زمین زراعی مورد نظر به وسیله دیسک و روتیواتور صورت پذیرفت و در اواخر مرداد ماه 1392 کرت بندی و پلات بندی انجام شد. پس از آن فواصل کاشت مشخص گردید و نقشه آزمایشی طرح تهیه گردید. براساس نقشه آزمایشی تهیه شده نصب اتیکت کرت‌ها انجام پذیرفت و فاکتورهای آزمایشی که باید در هر کرت اعمال می‌شد مشخص گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل 3 سطح تاریخ کاشت (A) و 2سطح مالچ (B) به شرح زیر بودند:
a1: تاریخ کاشت اول 13/6/1392
a2: تاریخ کاشت دوم 20/6/1392
a3: تاریخ کاشت سوم 27/6/1392
b1: استفاده از مالچ پلاستیکی
b2: عدم استفاده از مالچ پلاستیکی
در تاریخ 4/7/92 پس از حدود 20 روز ظهور اولین سه برگچه‌ای مرتبط با تاریخ کاشت اول مشاهده شد. در همان تاریخ با توجه به آزمایش خاک انجام شده به زمین زراعی کود نیتروژن به صورت سرک اضافه گردید. در طی دوران کاشت تا رسیدگی کامل به دلیل وجود علف‌های هرز در بین کرت‌ها و حاشیه مزرعه عملیات وجین علف‌های هرز در سه نوبت انجام شد. در انتهای مهر ماه نیز عملیات خاک دهی پای بوته‌ها برای استقرار بهتر گیاه صورت پذیرفت. هر تکرار مشتمل بر 6 کرت به ابعاد 9 متر مربع (3 متر × 3 متر) بود که فواصل بین کرت‌ها در هر بلوک به میزان 5/0 متر و فاصله بلوک‌ها به میزان 1 متر در نظر گرفته شد. برداشت کامل گیاه لوبیا در کلیه کرت‌ها در تاریخ 27/8/1391 صورت گرفت و پس از آن اندازه‌گیری صفات انجام شد.
3-6- خصوصیات مورد بررسی
به منظور بررسی صفات مورفولوژیکی پس از رسیدگی کامل از هر کرت آزمایشی تعداد 6 بوته به طور تصادفی از 2 ردیف میانی برداشت شد و صفات مورد نظر اندازه گیری شد. به منظور تعیین عملکرد دانه از هر کرت آزمایشی ردیف‌های میانی به طول 2 متر با حذف 5/0 متر از اثر حاشیه و بر اساس 14% رطوبت وزن دانه محاسبه شد.
3-6-1- ارتفاع گیاه
پس از رسیدگی نهایی از خطوط میانی هر کرت 6 بوته به طور تصادفی انتخاب شدند و ارتفاع آن‌ها با خط‌کش با دقت در حد میلی‌متر اندازه‌گیری گردید.
3-6-2- تعداد غلاف در بوته
تعداد 6 بوته‌ لوبیا در هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و تعداد غلاف آن شمارش گردید و سپس از آن میانگین گرفته شد و تعداد غلاف در هر بوته مشخص شد.
3-6-3- طول غلاف
تعداد 6 بوته لوبیا از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و طول غلاف آن‌ها شمارش گردید. سپس با تعیین میانگین طول غلاف‌های اندازه گیری شده، طول غلاف مشخص گردید.