تحقیق درباره البرز مرکزی و زمین ساخت

2- 1- مقدمه
منطقهی جنوب غرب کلاردشت در تقسیمبندی ساختاری ایران در قسمت شمالی زون البرز مرکزی واقع شده است.(شکل 2-1 ) قدیمیترین نهشتههای این منطقه مربوط به پرکامبرین میباشد. منطقهی مزبور تحت تأثیر رخدادهای تکتونیکی متعددی قرار گرفته است که توسط اشتوکلین، نبوی، افتخار نژاد و درویش زاده به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.
Widget not in any sidebars

محدودهی معدنی کلاردشت در چهار گوش زمینشناسی مرزن آباد قرار گرفته است. در این فصل ضمن ارائهی چینهشناسی مختصری از واحدهایی که در چهار گوش مرزن آباد رخنمون دارند، وضعیت ساختمانی مرزن آباد مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان نیز واحدهای سنگی محدودهی معدنی و نیز وضعیت ساختمانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 2-1 – موقعیت منطقه در زون ساختاری البرز
2- 2- زمین شناسی ناحیهای
منطقهی کلاردشت از دیدگاه واحد‌های رسوبی- ساختاری ایران که توسط اشتوکلین (Stocklin,1968) ارائه گردیده است، در قسمت شمالی زون البرز مرکزی واقع شده است.
بنا به عقیدهی نبوی (1355) رخسارههای پرکامبرین، کامبرین و اردوویسین و تریاس واحد زمین ساختی البرز- آذربایجان شباهت زیادی با ایران مرکزی دارد و رسوبات کرتاسهی آن با ناپیوستگی هم شیب بر روی سنگهای قدیمیتر واقعند، در حالی که در ایران مرکزی با دگرشیبی مواجه هستیم.
افتخارنژاد (1359) با تفکیک بخشهای ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضههاس رسوبی، تقسیمبندی دیگری پیشنهاد کرده است که در این تقسیمبندی، محدودهی مورد مطالعه در گودال خزر جنوبی قرار میگیرد.
در تقسیمبندی تکتونیکی دیگری منطقهی مورد مطالعه در زون آتشفشانی ترسیر- کواترنر قرار میگیرد ( اشتوکلین1977 ) که این تقسیمبندی عبارت است از:
1- سرزمینهای نئوژن تا کواترنری حدواسط بین پیش قاره چین نخورده و مناطق حاشیهای چین خورده.
2- حوضههای رسوبی درون کراتونی ژوراسیک- پالئوژن (در حوضهی شمالی) و رسوبات حاشیهی کراتونی مزوزوئیک- پالئوزوئیک (در حوضهی جنوبی).
3- گرانیتهای هرسی نین و کمیرین پیشین.
4- سنگهای رسوبی و آتشفشانی پالئوزوئیک تا تریاس.
5- پوستهی اقیانوس خزر جنوبی که در زیر پوششی از رسوبات مزوزوئیک- ترسیر- کواترنری مدفون است.
6- حوضههای بین کوهستانی در نئوژن- کواترنر.
7- زون آتشفشانی ترسیر- کواترنر.
8- گرانیتها و دیوریتهای مربوط به فاز کوهزایی کیمرین پسین و آلپی.
9- رسوبات پلاتفرمی و حوضهی بین کراتونی مزوزوئیک.
10- هستههای قدیمی سنگهای دگرگونی پرکامبرین و پالئوزوئیک و پوشش رسوبی با رخسارهی پلاتفرمی.
11- حوضهی ژئوسنکلینالی بین کراتونی پالئوزوئیک.
12- فلیشهای پالئوژن.
13- ملانژ افیولیتی و سنگ‌های آتشفشانی- رسوبی همراه آن به سن کرتاسۀ فوقانی.
14- افیولیتها
15-رسوبات اقیانوسی مزوزوئیک
16- رسوبات پلاتفرمی و حوضهی بین کراتونی مزوزوئیک در زون اسفندقه- مریوان (سنندج- سیرجان).