تحقیق درباره استان مازندران و البرز مرکزی

81
شکل 4- 21- نمودارعنکبوتی سنگهای منطقه مورد مطالعه نسبت به N- MORB نرمالیز شدهاند 82
Widget not in any sidebars

شکل 4- 22- نمودارعنکبوتی سنگهای منطقه مورد مطالعه نسبت به OIB نرمالیز شدهاند 82
اشکال فصل پنجم
شکل 5-1- تصویر ارتفاعی- رقومی منطقه مورد مطالعه و مسیرهای پیمایش از محل کمپ تا محدوده 84
شکل 5-2- دهنه ورودی تونل قدیمی معدن سرب گورت 85
شکل 5-3- آثار معدنکاری در معدن سرب گورت 86
شکل5-4- نمایی از کانی سازی مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه 87
شکل5-5 حضور کانی گالن 88
شکل5-7حضور کانی پیریت در فضای خالی سنگ 88
شکل 5-6 حضور گالن و سریزیت در مقطع مورد مطالعه 88
شکل5-9حضور پیریت و هیدوکسیدهای آهن 90
شکل5-8 حضور کالکوپیریت در سنگ و تبدیل شدگی آن به کالکوسیت در درزه‌ها و شکستگی‌ها 90
شکل 5- 10 رگه‌های هیدروکسید آهن 90
شکل 5-11 a) هماتیت در فضای خالی b) تیغه‌های هماتیت 91
شکل 5-12- رخساره لارویکیتی حاشیه ای (نفلین سینیت ) واقع در امیرچشمه 93
شکل5- 13- دیاگرام تفکیک گرانیتوئیدهای M,S,I از A و موقعیت نمونههای منطقه که درسه دیاگرام نمونه‌ها در محدوده A و در دو نمودار دیگر در محدوده A,S,I قرار میگیرند 103
چکیده
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان چالوس، جنوب باختر کلاردشت و در استان مازندران واقع شده است. همچنین از نظر تقسیم بندی ساختاری ایران در قسمت شمالی زون البرز مرکزی واقع شده است. در محدوده مورد مطالعه مجموعههایی از سیستمهای راندگیها و گسلهای معکوس اغلب بزرگ زاویه دیده میشوند. مطالعات صحرائی، سنگ شناسی، زمین شناسی معدنی و ژئوشیمیایی در محدودۀ مذکور صورت پذیرفت. سنگهای آذرین در منطقه شامل گرانیت، گرانودیوریت، سینیت کوارتزدار، آلکالی سینیت، سینیت و آندزیت هستند. سنگهای آذرین درونی منطقهی مورد مطالعه به لحاظ پتروگرافی دارای تنوع بافتی و ساختی زیادی هستند. بافت پرتیتی و گرانوفیری در سنگهای نفوذی منطقه به فراوانی دیده میشود. سنگهای دگرگونی شامل میکا شیست، مرمر و اسکارن می‌باشند. بروی تعدادی از نمونه‌ها آنالیزهای XRF,ICP-AES,ICP-MS برای شناسایی عناصر اصلی، فرعی و نادر خاکی انجام گرفت. از لحاظ ژئوشیمیایی سنگهای ماگمایی منطقه کالکوآلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی و متا آلومین هستند. شیب عمومی نمودار چندعنصری آنها منفی است واز عناصر ناسازگاری نظیر Cs, K, U, Th غنی و از عناصر Ta, Nb, Ti فقیر شده اند. چنین ویژگیهایی شاخصه ماگماهای کمان ماگمایی و آلایش یافته با پوسته قارهای است. در محدودههای گسلی و کنتاکت تودههای نفوذی با سازندهای آهکی آلتراسیونهای شدیدی در منطقه رخ داده است. کانیهای فلزی قابل مشاهده در منطقه شامل گالن،آنگلزیت و پیریت می‌باشند. می‌توان آلتراسیون‌های پراکنده و رگه‌های کم ضخامتی از کانه زایی سرب، روی و مس را نیز در اطراف تودۀ نفوذی مشاهده کرد که ناشی از فعالیت‌های هیدروترمال خفیف در حاشیۀ توده است. نفوذ سنگ‌های گرانیتوئیدی، رخداد دگرگونی و تشکیل اسکارن، دگرسانی گرمآبی وابسته به آن و گسل‌ها و درزه‌ها در اطراف آن محیط را برای کانه زایی‌های فلزی فراهم آورده است. نتایج مطالعات نشانگر فراوانی نسبی عناصر تنگستن و اورانیوم در گرانیت آلکالن علم کوه، فراوانی نسبی عنصر زیرکنیوم در گرانیت دره امیر چشمه و سینیت دره مجل و فراوانی نسبی عنصر مس در سینیت آلکالن دره مجل می‌باشد.
کلید واژه‌ها: کلاردشت، گرانیت، مجل
مقدمه
مواد معدنی پایه و اساس صنایع کشور را تشکیل می‌دهند. ایران دارای پتانسیل مواد معدنی فلزی و غیرفلزی خوبی می‌باشد. ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با پتانسیل ایران بسیار ناچیز است. این موضوع، زمینه و انگیزه ای جهت مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت گردیده است.
این گزارش شامل پنج فصل می‌باشد، فصل اول اطلاعاتی در مورد منطقه در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در فصل دوم به زمین شناسی منطقه با توجه به آخرین اطلاعات و گزارشات موجود پرداخته شده است.
در فصل سوم سنگهای منطقه از نظر پترولوژی و مینرالوگرافی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.
فصل چهارم ژئوشیمی سنگهای منطقه بررسی شد و در نهایت در فصل پنجم به مطالعه متالوژنی منطقه پرداخته شده است.
امید است که این گزارش راهنمایی برای مطالعات بعدی در منطقه باشد.