تحقیق درباره ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و شاخص آزادی اقتصادی

فرضیه 5 – نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.
ضریب مسیر نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (64/0) با مقدار t برابر 26/8 در سطح 05/0P< معنادار است. در نتیجه فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود. یعنی نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد. [do_widget id=kl-erq-2]
فرضیه 6 – هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند.
ضریب مسیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (17/0) با مقدار t برابر 64/2 در سطح 05/0P< معنادار است. در نتیجه فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود. یعنی هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند.
فرضیه 7 – کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.
ضریب مسیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (21/0) با مقدار t برابر 07/3 در سطح 05/0P< معنادار است. در نتیجه فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود. یعنی کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد. فصـل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آنچه که در فصل چهارم بدست آمده مورد بحث قرار می گیرد. به این ترتیب که نتایج حاصل از تحقیق حاضر ذکر شده و پس از نتیجه گیری کلی به ارائه پیشنهاد های کاربردی پرداخته می شود.
5-2- نتیجه گیری
مقوله کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم همواره در حوزه مدیریت مورد توجه بوده است. به دلیل اهمیت موضوع در این تحقیق تلاش شد تا عوامل مختلفی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری تاثیر دارند، مورد بررسی قرار گیرند. این عوامل عبارتند از: انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده. برای نشان دادن ارتباط میان متغیرها 7 فرضیه مطرح گردید. نتایج به دست آمده از آزمون مدل علّی تحقیق نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده به طور غیر مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت دارند و از طرف دیگر، متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند که این نتایج همسو با نتایج تحقیقات محققان پیشین از جمله فینی و دیگران (2012)، کوئه و دیگران (2012)، فریرا و دیگران (2012) و قنبری نژاد و دیگران (1391) است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل به کار گرفته شده در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی را به خوبی پیش بینی میکند و به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک ها کمک می نماید تا با شناسایی این عوامل به طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان بپردازند و از این طریق بتوانند مزیت رقابتی کسب نمایند.
5-3- پیشنهادات تحقیق
در مجموع با توجه به ادبیات تحقیق، متدولوژی مورد استفاده و همچنین تحلیل داده های جمع آوری شده و نتیجه گیری های انجام شده در قالب مدل ساختاری، پیشنهادات ذیل مطرح میگردند:
1- ایجاد انگیزش در کارکنان جهت بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه از طریق دادن پاداش، ترفیع و سایر مشوق های برانگیزاننده، بسط مدیریت نوآوری با هدف توسعه در سازمانها، تشویق مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی، مدیریت صحیح ایده های نوین ارائه شده از سوی کارکنان
2- توجه به مقوله آموزش کارکنان به منظور افزایش مهارت ها و شایستگی های آنها جهت ترغیب کارکنان به رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه، توجه به مسأله شایسته سالاری در نظام انتصابات و عدم تبعیض، جذب و نگهداری افراد خلاق و شایسته در سازمانها جهت پاسخ به تهدیدات رقبا، تقویت خود کنترلی کارکنان
3- ایجاد جو و فضایی مناسب و ترغیب کننده برای بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، بهبود روحیه و افزایش انگیزه کارکنان برای ارتقای کیفیت خدمات، استقبال از اجرای ایده های کارکنان و یا افراد خارج از سازمان که فاقد پستهای اجرایی در سازمان مربوطه می باشند، بهبود وضعیت نظام پیشنهادات به منظور اعتلای روحیه تعاون و همکاری در بین کارکنان و تقویت حس مسئولیت پذیری در آنان

4- ارتقای کیفیت خدمات بانک از طریق ارائه خدمات جدید و نوآورانه و تنوع بخشی به خدمات به منظور بقا در رقابت و شناسایی فرصت ها برای موفقیت در عرصه کسب و کار، نیاز سنجی و برگزاری دورهای آموزش مهارتی بمنظور توانمند کردن کارکنان برای شناسایی فرصتها و بهره برداری از آنها، بکارگیری تکنیکهای خلاقیت برای افزایش توانایی کارکنان برای مواجه شدن با چالشهای سازمانی، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی
5- ایجاد دیدی مثبت نسبت به فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان و ترغیب مدیران ارشد سازمان به حمایت از این فعالیت ها، تشریح مزایای رفتارهای کارآفرینانه برای کارکنان و مدیران جهت ترغیب آنان، توسعه بینش کارآفرینی در سازمان ها، پرورش و اشاعه ایده ارائه شده تکریم ارباب رجوع در سازمانها و رفع نواقص آن، قبول انتظارات و پیشنهادات از سوی ارباب رجوع و مشتریان و پاسخگویی سریع به آنها، برنامه ریزی برای تشویق سیستماتیک حرکت های کارآفرینانه
6- وضع قوانین و رویه هایی جهت حمایت از رفتارهای کارآفرینانه در سازمان و تلاش جهت ارائه خدمات جدید و متنوع به مشتریان به طور مستمر، افزایش ظرفیت و توان انطباق پذیری تکنولوژیکی سازمان، بالا بردن شاخص آزادی اقتصادی برای افزایش نوآوری و کارآفرینی در سازمانها، استفاده هر چه بیشتر از پدیده دورکاری به منظور تبلیغات گسترده و فروش خدمات در بازارهای بیشتر
7- تلاش همه جانبه کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات و استفاده از استراتژیهای ریسکی و تهاجمی به نحوی که واکنش رقبا را برانگیزد و پیشگام بودن در زمینه ارائه خدمات نوآورانه و متنوع، لزوم ثبات در قوانین و مقررات تجارت، هموار کردن مسیر سرمایه گذارهای داخلی و خارجی برای حمایت از ایده های سودآور کارآفرینان سازمانی به منظور توسعه سازمان
5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی