تحقیق با موضوع مقایسه و مشاهده

پراکندگیِ لپتونِ ناکشسانِ ژرف نقشِ مرکزی را در هر بحثِ فاکتورگیری بازی میکند، اول اینکه این اولین فرایندی بود که در آن آثاری از پارتونهایِ نقطهای درونِ هادرونها “مشاهده شدند”. دلیلِ دیگر اینکه بیشترِ دادههایی که توابعِ توزیع را مشخص میکنند از اندازهگیریِ این فرایند بدست میآید.
حال برایِ روشن شدنِ مفهومِ ضرایبِ سخت، از رابطهیِ به سطحِ مقطعِ لپتون-هادرون میرسیم. برایِ این کار، طبقِ رابطهیِ باید رابطهیِ را در ضرب کنیم:

با استفاده از تعریفِ در ، سمتِ راستِ را بشکلِ سمتِ راستِ رابطهیِ در میآوریم:

با مقایسه با رابطهیِ میتوان تنیجه گرفت، عبارتِ داخلِ کروشه باید برابر با سطحِ مقطعِ دیفرانسیلیِ لپتون-پارتون است.

با توجه به اینکه سطحِ مقطعِ پارتونی را میتوان به فرمِ زیر نوشت:

نتیجه میشود که:

اگر دامنه را همانطور که در بیان شد،

جدا سازی کنیم، آنگاه:

از بینِ سه متغیرِ بدلیلِ رابطه ، تنها میتوان دو متغیر مستقل انتخاب کرد، مثلاً:

حال تساویِ بالا به ازایِ هر دلخواهی برقرار است چرا که مستقل از بوده و در نتیجه میتوان رابطهیِ زیر را نتیجه گرفت:

تانسورِ از رابطهیِ واردِ محاسبات شد و برایِ بدست آمدنِ آن باید از دامنهیِ لپتون-پارتون استفاده کنیم، اگر بخواهیم لپتون را حذف کرده و دامنهیِ بوزون-پارتون را درنظر بگیریم، تفاوتی ایجاد شده تنها این است که تانسورِ لپتونیک و انتشارگرِ بوزون و عاملِ رأسِ بوزون-لپتون حذف شده و بجایِ آن تنها بردار قطبشهایِ بوزون جایگزین میشود، یعنی میتوان نوشت:

چرا که با توجه به تعریفِ تانسورِ در تمامِ عباراتی که با برداشتنِ لپتون حذف میشوند، در گذاشته شده است. پس ما را از رابطهیِ با استفاده از دامنهیِ بوزون-پارتون بدست میآوریم، یعنی دامنه را بدست میآوریم و بردار قطبشها و ضریبِ را حذف میکنیم. سپس در رابطهیِ قرار میدهیم و ضریبِ سخت را بدست میآوریم.
Widget not in any sidebars

3-3-2 محاسبهیِ تانسورهایِ
طبقِ رابطهیِ برایِ محاسبهیِ ها باید دامنهیِ پراکندگیِ بوزون-کوارک را بدست آوریم و برایِ محاسبهیِ سهمِ گلئون، محاسبات را باید تا تقریبمرتبه دوم اختلال(NLO ) باید ادامه دهیم. توجه کنید که دارایِ بسط اختلالی بر حسبِ توانهایِ است و مرتبهیِ آن در تقریب اول (LO) را با اندیسِ و درتقریب NLO را با اندیسِ نشان میدهیم . تابعیتِ آنها در تقریب LO به است . در تقریب NLO علاوه بر تابعیت نسبت به اندازهحرکتِ کواکِ خروجی، به اندازهحرکتِ گلئونِ گسیل شده هم وابسته است. نکتهیِ دوم اینکه بدلیلِ تغییرِ طعم در برهمکنشِ بوزونِ و کوارک، تانسورِ در واقع بسطی هم نسبت به طعمِ کوارکِ خروجی دارد و ضرایبِ آن مربعِ عناصرِ ماتریسیِ CKM، ، میباشند، که البته ما ضرایبِ را در تعریفِ خودِ جذب کردیم. بنابراین