تحقیق با موضوع مشاهده و محاسبه

مجدداً طبق خواهیم داشت:

را انتخاب میکنیم:

و در دستگاه بریت که ، بسادگی داریم:

3-3 قضیهیِ فاکتورگیری و محاسبهیِ ضرایبِ سخت
Widget not in any sidebars

3-3-1 مدلِ پارتونی و قضیهیِ فاکتورگیری
در این قسمت بطورِ خلاصه مدلِ پارتونی و قضیهیِ فاکتور گیری را معرفی میکنیم.
3-3-1-1 سطحِ مقطعِ میانگینگیری شده
ایدهیِ اصلیِ مدلِ پارتونی رابطهیِ زیر را برایِ انرژیهایِ بالا پیشنهاد میدهد:

که به عنوانِ احتمالِ پیدا کردنِ پارتونِ نوعِ در هادرونِ نوعِ که حاملِ کسرِ تا از مولفهیِ مخروطِ نوریِ اندازه حرکتِ هادرون است، تفسیر میشود. تابعِ را تابعِ توزیعِ پارتونِی گویند. سطحِ مقطعِ پراکندگیِ لپتون از پارتونِ نوعِ، نسبت به فضایِ فازِ لپتونی است و سطحِ مقطعِ پراکندگیِ لپتون از هادرون ، نسبت به فضایِ فازِ لپتونی میباشد. این رابطه بیان کنندهیِ این است که پراکندگیِ لپتون از هادرون در انرژی بالا را میتوان به عنوانِ میانگینی از پراکندگیِ لپتون از اجزاء تشکیل دهندهیِ هادرون در نظر گرفت. تابعِ

تصیحِی است که بدلیلِ جرمدار بودنِ پارتونها وارد کردیم. در موردِ حالتِ بیجرم، تمامِ پارتون ها دارایِ سرعتِ برابر خواهند بود و سرعتِ نسبیآنها نسبت به لپتونِ ورودی مساوی است و میتوان با تابعِ وزنِ که چگالیِ تعدادِ پارتون است میانگینگیری کیرد، ولیِ برایِ پارتونها و هادرونِ جرمدار، تابعِ وزنِ اضافی لازم است تا میانگینگیری نه فقط بر رویِ چگالیِ تعدادِ پارتون، بلکه بر رویِ چگالیِ تعدادِ برخورردِ لپتون-پارتون صورت گیرد. “تعدادِ پارتون” و “تعدادِ برخورد” در حالتی که تمامِ پارتونها سرعتِ مساوی داشته باشند معادل است و بنابراین

ولی در حالتِ بیجرم که سرعتها یکسان نیستند، پارتونهایی با سرعتِ بیشتر، دارایِ چگالیِ تعدادِ برخوردِ بیشتر هستند و در میانگینگیری سهمِ بیشتری دارند که این تغییرِ سهمِ با استفاده از تابعِ وزنِ اعمال میشود.
3-3-1-2 قضیهیِ فاکتورگیری
پدیدههایی با اندازهحرکتِ انتقالیِ بزرگ، نتایجی از برخوردِ شدیدِ کوتاه-برد هستند که میتوان آنها را بطورِ کمی جدا نمود. جداییِ اثراتِ کوتاه-بردِ (در ضریبِ سخت) قابلِ محاسبه، از اثراتِ بلند-بردِ (در تابع توزیع) غیر قابلِ محاسبه(بطورِ اختلالی)، به عنوانِ فاکتورگیری شناختهشده است، که به رابطهیِ زیر میانجامد [11]

توابعِ توزیع نه تنها میتوانند بصورتِ تجربی اندازهگیری شوند، بلکه توابعِ توزیع پارتونیِ مشابهی در تمامِ فرایندهایی از این دست مشاهده خواهند شد. قسمتی از سطحِ مقطع که بعداز فاکتور گیریِ تابع توزیع و واپاشیِ پارتونی از آن بجا میماند، سطحِ مقطعِ کوتاه بردِ پراکندگیِ سخت از پارتونها میباشد.