تحقیق با موضوع راهبردهای مقابله با استرس و مقیاس اندازه گیری

خدایاری فرد(1386) همچنین در تحقیقی، تأثیر آموزش مثبت‌نگری به عنوان بخشی از شیوه‌‌های درمانی بر اساس آموزه‌‌های دینی بر زندانیان رجایی شهر را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که شیوه‌‌های درمانی همزمان با تأکید بر آموزه‌‌های دینی و آموزش مثبت نگری در تمامی زیر مقیاس‌‌های سلامت عمومی، به جز زیر مقیاس وسواس اجباری، روابط فردی، ترس مرضی و روان‌پریشی تأثیر معناداری داشته است. مطالعات پیگیرانه نیز نشان داد که پس از گذشت 9 ماه از آزادی مددجویان بهره‌گیرنده از مداخلات آموزشی، هیچ یک از آنان به مراکز تأدیبی در زندان‌ها بازنگشته‌اند و این در حالی است که اعضای گروه کنترل در این مدت حدود 15 درصد بازگشت به زندان داشته اند.
رفیعی نیا،آزاد فلاح، فتحی آشتیانی، رسول زاده طباطبائی(1386) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افراد در موقعیت های خلقی مثبت، رویداد های مثبت و محتوای مثبت داستان و در موقعیت خلقی منفی افراد رویدادهای منفی و محتوای منفی داستان را به خاطر می آورند.
Widget not in any sidebars

شیرین زاده و میرجعفری(1385) در تحقیقی به بررسی رابطه بین امیدواری با راهبردهای مقابله با استرس در بین دانشجویان پرداختند که نتایج حاکی از آن است که افراد دارای امید بالا نسبت به افراد دارای امید پایین بیشتر از راهبردهای مقابله مدار استفاده می‌کنند و از طرفی یافته‌های این پژوهش نشان داد که مؤلفه گذرگاه قویترین پیش بین روش مقابله مسأله مدار است و بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ میزان امیدواری تفاوت معناداری وجود نداشته است.
مدرس غروی، عاطف وحید، طباطبایی و بیرشک(1383) در پژوهشی نشان داند که القای خلق مثبت در موقعیت آزمایشی و با روش دادن یک هدیه کوچک به صورت پیش بینی نشده، می تواند میزان خلق مثبت افراد را به طور معنی داری افزایش دهد.
نیک رو(1389) اثر گشتالت درمانی بر افزایش امید به زندگی و عزت نفس زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان بهبهان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این روش بر افزایش امید و بالا بردن عزت نفس مؤثر است.
هاشمی، عندلیب کواریم، پوراسمعلی و صالحی حیدرآباد(1390) تاثیر القای خلق بر عملکرد شناختی و رفتاری را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند متغیر جنسیت بر روی عملکر رفتاری و شناختی تاثیر معنیدار ندارد ولی متغیر خُلق هم بر عملکرد شناختی و هم بر عملکرد رفتاری دارای تاثیر معنیدار است.
1-3 مقدمه
با توجه به اهمیتی که بحث روششناسی پژوهش دارد، لذا روش پژوهش، جامعه آماری، گروه نمونه، روش نمونهگیری و نحوه انتخاب آزمودنیها، ابزار پژوهش، روش اجرا و چگونگی گردآوری اطلاعات و روش آماری، از عمده مباحثی است که در این فصل به آنها اشاره میگردد.
2-3 روش پژوهش
با توجه به هدفها و فرضیه پژوهش، روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است.
E O1 x O2 C گروه کنترل: E گروه آزمایش: روش اول ____________ O1 پیش آزمون: O2 پس آزمون:
C O1 _ O2 x متغیر مستقل:
E O1 x O2 C گروه کنترل: E گروه آزمایش: روش دوم____________ O1 پیش آزمون: O2 پس آزمون:
C O1 _ O2 x متغیر مستقل:
3-3 جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا که در سال تحصیلی 93-1392 میباشند که تعداد آنها 5580 نفر است. با توجه به اینکه در پژوهشهای آزمایشی حداقل نمونه برای هر گروه 15 نفر پیشنهاد شدهاست(کوهن و مانیون ، 2000) در این پژوهش حداقل دانشجویان برای هر یک از گروههای آزمایش و گروه کنترل در هر دو گروه A , B 15 نفر است.
برای انتخاب گروه نمونه؛ با مراجعه به کلاسهای درسی دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا پرسشنامههای پژوهشی به طور تصادفی بین 480 نفر از دانشجویان توزیع شد و پس از جمعآوری و تجزیه و تحلیل، افرادی که نمره امید آنها پایین بود جدا شده و از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس چهار گروه به روش تصادفی ساده جایگزین شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
4-3 ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه امید: این پرسشنامه که توسط اسنایدر و همکاران در سال(1991) برای سنجش امید ساخته شد، دارای 12 عبارت است و به صورت خودسنجی اجرا می شود و برای تکمیل آن 2 تا 5 دقیقه وقت لازم است. طیف گزینه ها بر اساس یک مقیاس لیکرت از کاملاً درست تا کاملاً غلط را در بر می گیرد.
پرسشنامه مذکور دو زیر مقیاس را در بر می گیرد که شامل: عامل و راهبرد میباشند. پژوهش های زیادی از پایایی و اعتبار این پرسشنامه به عنوان مقیاس اندازه گیری امید حمایت می کنند. همسانی درونی کل آزمون 74/0 تا 84/0 است و اعتبار آزمون 80/0 است(اسنایدر و لوپز،2007 ).
در پژوهشی که گلزاری(1386) بر روی 660 دانش آموز دختر در تهران انجام داد، پایایی مقیاس امید اسنایدر با روش همسانی درونی مورد بررسی قرار داد و ضریب آلفای کرونباخ را 89/0 به دست آورد. مقیاس امید با مقیاس هایی که فر ایندهای روان شناختی مشابهی را می سنجند، همبستگی بالایی دارد. به عنوان مثال نمره های مقیاس امید به میزان 50/0 تا 60/0 با مقیاس خوش بینی شییر و کارور همبستگی دارد. همچنین نمرات این مقیاس با نمرات سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی
دارد(51/0- تا 42/0-)(به نقل از بیجاری، قنبری هاشم آبادی، آقامحمدیان شعرباف،همایی شاندیز، 1388).
5-3 روش اجرا و چگونگی گردآوری دادهها