تحقیق با موضوع دانشجویان دختر و تصویرسازی ذهنی

جدول 8-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل 65
Widget not in any sidebars

جدول 9-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای تصویرسازی ذهنی و کنترل 66
جدول 10-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروههای تصویر سازی ذهنی و کنترل 67
جدول 11-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید بین گروههای تصویرسازی ذهنی و کنترل 68
جدول 12-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروههای جملات مثبت و کنترل 70
جدول 13-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل 70
جدول 14-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل 71
جدول 15-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید بین گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل 72
جدول 16-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر 74
جدول 17-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای تصویرسازی ذهنی و کنترل 75
جدول 18-4: میانگین و انحراف معیار تعدیل شده امید در دانشجویان گروه تصویر سازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر 75
جدول 19-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل 76
جدول 20-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر 78
جدول 21-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل 79
جدول 22-4: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر 79
جدول 23-4: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل 80
فهرست نمودارها
نمودار 1-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت 56
نمودار 2-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن 57
نمودار 3-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی 58
نمودار 4-4: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل 59
نمودار 5-4: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل 60