تحقیق با موضوع تصویرسازی ذهنی و تحلیل واریانس

93/0
55/0
Widget not in any sidebars

93/0
58/0
89/0
اطلاعات جدول 7-4 نشان میدهد که سطح معنیداری مقادیر z به دست آمده برای توزیع نمرات امید، در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش (تصویر سازی ذهنی و جملات مثبت) و کنترل (گروه کنترل 1 و گروه کنترل 2)، نرمال است (05/0P>). بنابراین امکان استفاده از آزمونهای پارامتری جهت آزمون فرضیهها وجود دارد.
4-4 آمار استنباطی و بررسی فرضیههای تحقیق
1-4-4 فرضیه 1. القاء خلق مثبت باعث افزایش امید در دانشجویان می‌شود.
برای بررسی تأثیر القاء خلق مثبت بر افزایش میزان امید در دانشجویان از تحلیل کواریانس یک متغیره استفاده شده است. تحلیل کواریانس بسط و گسترش تحلیل واریانس است و در تحقیقات آزمایشی به ما این امکان را میدهد که تفاوتهای بین گروهها را در حالیکه به صورت آماری اثر نابرابری نمرات پیشآزمون را کنترل میکنیم، بررسی نماییم. از طریق حذف این تأثیر، احتمال اینکه تفاوت بین گروهها را به درستی تشخصی دهیم، افزایش مییابد (پلانت، 2007).
1-1-4-4 بررسی تأثیر القاء خلق مثبت (به شیوه تصویر سازی ذهنی) بر افزایش امید در دانشجویان
قبل از انجام تحلیل کواریانس یک متغیره، پیش فرضهای آن مورد بررسی قرار میگیرد؛
الف. فرض وجود رابطه خطی بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل
تحلیل کواریانس فرض میکند که رابطه بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیر وابسته در هر یک از گروههای آزمایش و کنترل رابطهای خطی است. برای بررسی این فرض از نمودار پراکنش استفاده میشود؛
نمودار8-4: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در گروههای آزمایش و کنترل
با توجه به نمودار 8-4 مشاهده میشود که رابطه نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در هر یک از گروهها خطی است. بنابراین مفروضه وجود رابطه خطی بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در هر گروه تأیید میشود.
ب. فرض همگنی شیبهای رگرسیون
این مفروضه مستلزم این است که رابطه بین پیشآزمون و پسآزمون در هر یک از گروهها یکسان باشد. این فرض توسط مقایسه شیبهای خط رگرسیون بین دو گروه و محاسبه مقدار F و سطح معنیداری آن بررسی میشود. شیبهای نابرابر حاکی از این است که تعاملی بین پیشآزمون و پس آزمون وجود دارد که موجب گمراه کننده بودن نتایج تحلیل کواریانس میگردد (استیونس، 1996).
جدول 8-4: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل
منبع تأثیرات
SS
df
MS