تحقیق با موضوع تحلیلهای آماری و القای خلق مثبت

این روش که اولین بار توسط ولتن(1960) به کار رفته است، یک سری جملات تلقینی به آزمودنی داده می‌شود و از آنها خواسته می‌شود آن جملات را چندین بار تکرار کنند، و حالت مستتر در آن جمله را در خود به وجود آورند. در این روش جملات برای آزمودنی‌ها خوانده می‌شود و از آنها می‌خواهند آن‌ها را به همراه خود داشته باشند و در جاهای مختلف مانند دانشگاه، خانه و اتوبوس و… تکرار نمایند (آرگایل، 2001).
Widget not in any sidebars

جلسات
محتوا
روش
1
آشنایی
تشریح اهداف
ابتدا هدف از حضور در این کلاس برای آزمودنیها شرح داده شد، اهداف اصلی از هر جلسه به آنها بیان شد و تعریف جامعی از القای خلق مثبت ارائه گردید.
2، 3، 4 و 5
تمرین تکرار جملات مثبت
10 تصویر به مدت 3 دقیقه به آزمودنیها نشان داده شد که روی هر تصویر جمله مثبتی نوشته شده بود که از آزمودنیها خواسته شد تا جملات مثبت را یادداشت کرده و در طول 3 دقیقه به معنای آن جملات مثبت فکر کنند و ترجیحأ آنها را به همراه داشته و با خود تکرار نمایند و تا آغاز جلسه بعد جملات مثبت ارائه شده را حفظ نمایند و در زمان یاس و ناامیدی آنها را با خود زمزمه نمایند.
6
جمعبندیجلسات گذشته
نتیجهگیری از بحثهای جلسات گذشته
اجرای پس آزمون
با ارائه یک جمع بندی از مباحث ارائه شده در جلسات گذشته و یک نتیجهگیری کلی ارائه شده از آزمودنیها خواسته شد در صورت داشتن سوالی در رابطه با جلسات گذشته آن را مطرح کرده و به صورت مشارکتی با سایر آزمودنیها به سوالات پاسخ دهند. در پایان آزمون امید اسنایدر جهت پسآزمون از آنها گرفته شد.
6-3 روش آماری
به منظور توصیف دادهها؛ علاوه بر جدول و نمودار، از شاخصهای مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کواریانس استفاده شد.
البته قبلاً مفروضههای آنها شامل: فرض خطی بودن رابطه نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در گروههای کنترل و آزمایش، فرض همگنی واریانسها و فرض همگنی شیبهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته شد. در ضمن تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار آماری SPSS19 انجام شد.
1-4 مقدمه
در این فصل دادههای جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار میگیرد. اطلاعاتی که از اجرای پرسشنامه امید بین60 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی، در گروههای آزمایش و کنترل بدست آمد، جمع آوری، کد گذاری و وارد رایانه شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شده در سه بخش ارائه میشود؛
بخش اول: با به کارگیری آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه و نمرات بدست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، شاخص گرایش به مرکز(میانگین) و شاخص پراکندگی(انحراف معیار) و نمودارهای میلهای میباشد که توسط آنها دادههای بدست آمده توصیف شده است.