تحقیق با موضوع اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات و آمار استنباطی


Widget not in any sidebars

15
47/33
77/5
15
33/33
56/5
اطلاعات مندرج در جدول 6-4 نشان میدهد که میانگین نمرات امید در پیش آزمون گروه جملات مثبت 73/30 است که در پسآزمون این گروه به 13/38 افزایش یافته است. انحراف معیار این نمرات نیز به ترتیب 98/6 و 05/7 میباشد.
اما میانگین نمرات امید در پیشآزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت چندانی نداشته است. میانگین این نمرات در پیش آزمون گروه کنترل 47/33 و در پس آزمون این گروه 33/33 است. انحراف معیار نمرات نیز به ترتیب 77/5 و 56/5 است.
نمودار 6-4: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه جملات مثبت و گروه کنترل
3-4 شناسایی دادههای پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها
در این قسمت ابتدا دادههای پرت با استفاده از نمودارهای جعبهای مورد شناسایی قرار میگیرد و سپس نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای تحقیق از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از شرایط مناسب بودن دادهها به منظور انجام آمار استنباطی، عدم وجود دادههای پرت و کرانهای است. در صورت عدم شناسایی و اصلاح اینگونه دادهها، روشهای آماری نتایج غیر واقعی بدست میدهند. چرا که بسیاری از روشهای آماری به دادههای پرت حساس هستند. بنابراین قبل از شروع تحلیل دادهها، ضروری است که مجموعه دادهها را از نظر دادههای پرت مورد بررسی و اصلاح قرار داد (پلانت، 2007). دادههای پرت و کرانهای موردهایی را نشان میدهد که نمره آنها خیلی پایینتر یا خیلی بالاتر از بقیه نمرهها باشد. در نمودار جعبهای، داده پرت نقطهای را نشان میدهد که بیش از یک و نیم برابر طول جعبه از لبه انتهایی آن قرار دارد. نقاط کرانهای نیز آنهایی هستند که بیش از سه برابر طول جعبه از لبههای انتهایی آن قرار دارند. یکی از روشهای اصلاح اینگونه دادهها جایگزین کردن آنها با یک نمره بالاتر یا پایینتر است، به طوریکه جزء بقیه خوشه نمرهها قرار گیرند (تباچنیک و فیدل، 2007).
نمودار 7-4: نمودار جعبهای نمرات امید به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون در گروههای کنترل و آزمایش
همانطور که در نمودار بالا مشاهده میشود، در توزیع نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و کنترل هیچگونه داده پرتی وجود ندارد. بنابراین دادههای بدست آمده از سنجش این متغیر در همه گروهها، بدون ایجاد تغییر، برای به کارگیری آمار استنباطی مناسب است.
بررسی نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق، به منظور مشخص شدن به کار گیری آمار پارامتری یا غیر پارامتری انجام شده است. توزیع نرمال توزیعی است که متقارن بوده و حداکثر ارتفاع در میانگین قرار دارد. به طوریکه نیمی از نمرهها در بالای میانگین و نیمی دیگر در پایین میانگین توزیع میشوند. دنبالههای منحنی توزیع نرمال با محور X موازی است (ساعی، 1381). یکی از آزمونهایی که برای سنجش توزیع نرمال به کار میرود، آزمون کولموگروف اسمیرنوف است. در جدول 7-4 نتایج این آزمون آمده است؛
جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات امید در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل
آزمون
گروه آزمایش
گروه کنترل
تصویرسازی
جملات مثبت
گروه 1