تجزیه واریانس و فرآیندها

دانلود پایان نامه
 • 4-2- ارتفاع ساقه
  افزایش ارتفاع ساقه معمولاً بارزترین تغییر ناشی از رشد در اغلب گیاهان می‌باشد ( کوچکی و سرمدنیا، 1386). در این بررسی ارتفاع ساقه گیاه تحت تأثیر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل و تراکم قرار گرفت. بررسی نتایج تجزیه دادهها نشان داد (جدول 4-1) اثر مقادیر مختلف کود سوپرفسفات تریپل در گندم سیاه‌ریشک بر روی ارتفاع ساقه گیاه معنیدار و همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر و اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم در سطح یک درصد بر این صفت معنیدار بود. بررسی سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل روی ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک نشان داد، مقادیر مختلف مصرف کود سوپرفسفات تریپل تاثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد روی این صفت داشته و بیشترین مقدار ارتفاع ساقه در سطح 80 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل به میزان 15/82 سانتی متر به‌دست آمد. همچنین کمترین مقدار نیز در سطح صفر کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل به میزان 88/57 سانتی متر به‌دست آمد. همچنین نتایج مقایسه میانگین‌ها بین اثرات اصلی نشان داد حداکثر ارتفاع ساقه به میزان 44/73 سانتی متر و در سطح 110 کیلوگرم در هکتار بذر و حداقل آن به میزان 42/64 سانتیمتر در سطح 90 کیلوگرم در هکتار بذر حاصل گردید (جدول 4-2) به نظر می رسد که این افزایش ارتفاع ناشی از تاثیر فسفر در فرآیندهای مختلف سلولی گیاه می باشد. مقایسه میانگین‌ها بین اثرات متقابل نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد بین میانگین‌ها وجود داشته و بیشترین ارتفاع ساقه در سطح 80 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و 110 کیلوگرم در هکتار بذر به میزان 7/102 سانتی متر به‌دست آمد. بر اساس آزمایشات انجام شده در این زمینه توسط دیگر محققین و بررسی نتایج حاصله تراکم زیاد را از عوامل مؤثر در افزایش ارتفاع ساقه دانسته‌ که در اثر رقابت بوته‌ها برای دریافت نور ارتفاع ساقه افزایش یافته که در نهایت این امر باعث خوابیدگی گیاه می‌شود. لذا به عقیده این محققین تراکم مطلوب 120 تا 150 کیلوگرم در هکتار می‌باشد (خدابنده، 1384). نمودار ارتفاع ساقه گیاه در سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل (نمودار 4-1) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار بین سطوح مختلف کودی می‌باشد. نمودار میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک در سطوح مختلف تراکم بذر (نمودار 4-2) بیانگر افزایش تغییرات ارتفاع ساقه گیاه با افزایش میزان تراکم تا مرز 110 کیلوگرم در هکتار می‌باشد.
  همچنین نمودار اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر در گندم سیاه‌ریشک نیز بیانگر وجود اثر متقابل بین این دو فاکتور و اثر معنی‌دار آنها بر ارتفاع ساقه بوده و بیشترین ارتفاع ساقه مربوط به سطح 80 کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و 110 کیلوگرم در هکتار بذر برابر 7/102 سانتی متر و کمترین ارتفاع ساقه مربوط به سطح صفر کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و 70 کیلوگرم در هکتار بذر برابر با 55/56 سانتی متر می‌باشد. (نمودار 4-3).

    دانلود مقاله محدودیت و شیمیایی

  نمودار 4-1- اثر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک

  نمودار 4-2- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک
  نمودار 4-3- اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر بر میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک
  4-3- طول برگ پرچم
  نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌های طول برگ پرچم تحت تأثیر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر قرار گرفت. محاسبه میانگین مربعات و مقایسه میانگین‌های مربوط به طول برگ پرچم برای سطوح آزمایش نشان داد که بین سطوح مختلف از نظر میزان مصرف کود سوپرفسفات تریپل تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بیشترین مقدار طول برگ پرچم در سطح مصرف 80 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار به میزان 36/17 سانتیمتر و کمترین مقدار به میزان 13/11 سانتی متر در سطح صفر کیلو گرم در هکتار حاصل شد. سطوح 40 کیلوگرم در هکتار و 60 کیلوگرم در هکتار نیز در یک سطح آماری قرار داشتند. از نظر تراکم بین میانگین‌ها اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد وجود داشت و بیشترین مقدار طول برگ پرچم برابر 76/14 سانتیمتر در تراکم 110 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. مقایسه میانگین داده‌های مربوط به اثر متقابل بین کود سوپرفسفات تریپل و تراکم نیز نشان داد که بین سطوح در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بیشترین طول برگ پرچم مربوط به سطوح مصرفی 80 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل و 110 کیلوگرم در هکتار تراکم بذر برابر 33/22 سانتیمتر بود و کمترین طول برگ پرچم مربوط به سطوح مصرفی صفر کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و تراکم 70 کیلوگرم در هکتار بذر می باشد. از آنجائی‌که برگ پرچم تأثیر زیادی در پر شدن دانه به‌ویژه در مناطق خشک دارد لذا تراکم 110 کیلوگرم در هکتار به‌ واسطه داشتن بالاترین طول برگ پرچم در این آزمایش به‌عنوان تراکم بهینه تعیین گردید. نتیجه آزمایش دیگر محققین نیز مؤید این موضوع می‌باشد ( کافی و همکاران، 1379).
  نمودارهای (4-4) و (4-5) نشان دهنده اختلاف معنی‌دار اثرات اصلی بین میانگین داده‌ها از نظر کاربرد سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر می‌باشد. همچنین نمودار اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر نیز بیانگر وجود اثر متقابل بین این دو فاکتور و وجود اختلاف معنی‌دار بین آنها می‌باشد ( نمودار 4-6).

    مقاله رایگان درباره شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

  نمودار 4-4- اثر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر میانگین طول برگ پرچم در گندم سیاه‌ریشک

  نمودار 4-5- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین طول برگ پرچم در گندم سیاه‌ریشک
  نمودار 4-6- اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر بر میانگین طول برگ پرچم در گندم سیاه‌ریشک
  4-4- طول سنبله
  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که مصرف کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر و همچنین اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بر روی طول سنبله اختلاف معنیداری نشان داد (جدول 4-1). نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود سوپرفسفات تریپل از سطح صفر کیلو گرم در هکتار به سطح 80 کیلوگرم در هکتار، میانگین طول سنبله به‌صورت معنی‌داری از 493/6 سانتی متر به 39/8 سانتی متر افزایش یافت. تأثیر تراکم بذر نیز بر میانگین طول سنبله معنی‌دار شد. با مشاهده میانگینها در بین مقادیر مختلف مصرف کود سوپرفسفات تریپل ملاحظه گردید که بیشترین میانگین طول سنبله در سطح 80 کیلو گرم در هکتار سوپرفسفات تریپل برابر 39 /8 سانتی متر و کمترین میانگین در سطح صفر کیلوگرم در هکتار برابر 493/6 سانتی متر بود. نمودار مقایسه میانگین سطوح مختلف تراکم نیز نشان داد بیشترین طول سنبله در سطح 110 کیلوگرم در هکتار بذر به مقدار 01/8 سانتی متر و کمترین مقدار آن نیز در سطح 90 کیلوگرم در هکتار بذر برابر 97/6 سانتی متر به‌دست آمد ( جدول 4-2 ).
  مقایسه میانگین اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بر طول سنبله نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف وجود داشته و بیشترین مقدار طول سنبله در تیمار ترکیبی 80 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و 110 کیلوگرم در هکتار بذر به میزان 21/10سانتی متر به‌دست آمد. کمترین مقدار طول سنبله نیز در سطح صفر کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و 70 کیلوگرم در هکتار بذر به میزان 2/6 سانتی متر به‌دست آمد.
  بهطوریکه در نمودار (4-7) دیده میشود با افزایش مصرف کود سوپرفسفات تریپل میانگین طول سنبله افزایش یافته و مصرف 80 کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار طول سنبله را دارد.
  نمودار میانگین طول سنبله در سطوح مختلف تراکم (نمودار 4-8) نیز بیانگر روند افزایشی این صفت با افزایش سطح تراکم بوده ولی افزایش حاصل بهمراتب کمتر از اثر افزایش کود فسفر بود هرچند که بین میانگین‌ها اختلاف معنی‌دار وجود داشت.
  نمودار اثر متقابل کود سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر نیز بیانگر وجود اثر متقابل این دو فاکتور بر میانگین طول سنبله و بیشترین طول سنبله در سطح 80 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و 110 کیلوگرم در هکتار بذر میباشد (نمودار 4-9).

    دانلود پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته و کودکان و نوجوانان

  نمودار 4-7- اثر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر میانگین طول سنبله در گندم سیاه‌ریشک

  نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین طول سنبله در گندم سیاه‌ریشک

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.