تجزیه واریانس و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

3-6- آنالیزهای آماری
آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی (CRD) با شش تیمار و سه تکرار برای هر تیمار، شامل 18 واحد آزمایشی اجرا شد. با در نظر گرفتن هر تانک به عنوان یک واحد آزمایشی، داده‌های آماری به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش گردیدند. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده گردید. ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرونوف- اسمیرنوف بررسی گردید. پس از اطمینان از نرمال بودن داده‌ها و یکنواختی واریانس‌ها، از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه (One-Way ANOVA) و آزمون Duncan در سطح احتمال 5 درصد، جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها استفاده شد.

 • فصل چهارم
  نتایج و بحث
  4-1- ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آب
  از عوامل محیطی که می توانند بر پاسخ ماهی به محیط پیرامون اثر بگذارند می توان به درجه حرارت، رژیم تغذیه ای، شوری و میزان نور اشاره کرد. عدم تعادل شیمیایی در آب سبب آسیب مستقیم به ماهی از طریق توقف عملکرد فیزیولوژیک مثل تنظیم یونی، عملکرد آبششی و کلیه و تخریب پوشش موکوسی ماهی می شود [6]. درجه حرارت آب یک عامل زیست محیطی است که بزرگترین اثر را بر رشد، سلامتی و بقای ماهی دارد و بر بازده تغذیه و جذب مواد غذایی و فرآیندهای فیزیولوژیکی موثر است [10]. در این تحقیق میانگین دمای آب محیط پرورش برابر با 90/3 ±29/20 درجه سانتیگراد بود. اکسیژن محلول به همراه درجه حرارت، سوخت و ساز ماهی را تنظیم می کند و کوچک ترین تغییر در میزان سوخت و ساز یک مجموعه آبزیان، می تواند تغییرات سریعی در غلظت اکسیژن محلول به وجود آورد [9]. میانگین غلظت اکسیژن در تحقیق حاضر برابر با 15/0 ± 68/8 میلی‌گرم در لیتر بود. آمونیاک، تولید نهایی و اصلی متابولیسم نیتروژن در ماهیان استخوانی است که با دما و pH آب رابطه مستقیم دارد [6]. میانگین آمونیوم آب محیط پرورش در تحقیق حاضر برابر با 15/0 ±44/0 میلی‌گرم در لیتر برآورد گردید.
  محدوده نتایج حاصل از اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما، ‌اکسیژن محلول، سختی آب و آمونیاک در جدول شماره 4-1 آورده شده است.
  جدول 4-1 مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره آزمایش(میانگین ± خطای استاندارد)
  پارامترها دامنه تغییرات
  بیشینه
  کمینه
  (میانگین ± خطای استاندارد)
  دما (0C)
  2/24
  4/16
  90/3 ±29/20
  اکسیژن محلول (ppm)
  84/8
  53/8
  15/0 ±68/8
  pH
  94/7
  5/7
  22/0 ±72/7
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.