تاریخچه و انتخابی

ن

شکل 6-3 نحوه توزیع دمای ناشی از جوشکاری در صفحه دارای سختکننده.
Widget not in any sidebars

با اتمام جوشکاری مرحله باربرداری از مدل آغازشده و تا زمانی که به دمای محیط برسد، ادامه مییابد. نتایج حاصل از تحلیل حرارتی، توزیع دما در هر لحظه و تاریخچه دمایی است. در شکلهای 6-4 تا 6-6 تاریخچه دمایی چهار نقطه از مدل در سه مقطع صفحه نمایش داده شده است.

شکل 6-4 تاریخچه دمایی در مقطعmm Y=0 صفحه با سختکننده.

شکل 6-5 تاریخچه دمایی در مقطعmm Y=200 صفحه با سختکننده.

شکل 6-6 تاریخچه دمایی در مقطع Y=400 mm صفحه با سختکننده.
همانطور که در شکلهای 6-4 تا 6-6 مشاهده میشود، بیش‌ترین دما بر روی محور جوش ایجاد می‌گردد. در این نقطه تا زمانی که منبع جوش به این نقطه نرسیده است، جزء غیرفعال است و دمای آن برابر دمای محیط است (200). با رسیدن منبع جوش به این قسمت و فعال شدن جزء مربوطه، دمای این نقطه شروع به افزایش کردن نموده و این افزایش دما به سرعت صورت میگیرد. با گذشتن منبع حرارتی از این محل، در واقع از روی گره باربرداری میشود و دمای گره رو به کاهش میرود و مرحله باربرداری شروع میشود. شیب نمودار در مرحله باربرداری (سرمایش) در ابتدا زیاد است که به علت اختلاف دمای بسیار زیاد گره‌های واقع بر محور جوش با دیگر گرهها است.
در شکل 6-7 تاریخچه دمایی 5 نقطه از صفحه که بر روی محور جوش قرار دارند و در مقاطع مختلف واقع‌شده‌اند، با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به شکل 6-7 و بررسی تاریخچه دمایی مشخص میشود که دمای مقاطع مختلف صفحه یکسان است و با فاصله زمانی حرکت الکترود در زمانهای مختلف تکرار میشود، همچنین با دور شدن از محور جوش شیب نمودارهای تاریخچه دمایی گرهها در مرحله سرمایش کند میشود.

شکل 6-7 تاریخچه دمایی 5 نقطه روی محور جوش در مقاطع مختلف صفحه.
در شکل 6-8 گرادیان حرارتی در مقطع Y=200 mm بر حسب فاصله از محور جوش و از آغاز جوشکاری نمایش داده شده است. همانطور که در شکل 6-8 دیده میشود، بیش‌ترین دما را در روی محور جوش داریم و با دور شدن از محور جوش دما کاهش مییابد، به طوری که در فاصله 50 میلیمتری از محور جوش دمای جسم به دمای محیط میرسد.

شکل 6-8 گرادیان حرارتی در مقطع Y=200 mm بر حسب فاصله از محور جوش.
6-4 تحلیل مکانیکی
پس از به دست آوردن تاریخچه دمایی در گرهها، نوبت به تحلیل مکانیکی میرسد. با تغییر نوع جزءها از حرارتی به مکانیکی و تنظیم پارامترهای مربوط به تحلیل ناخطی، تحلیل مکانیکی مدل میسر میگردد. در این مرحله، بارگذاری حرارتی با استفاده از فایل نتایج حاصل از تحلیل حرارتی به تحلیل مکانیکی منتقل ‌شده و تحلیل مکانیکی انجام میگردد. جزء انتخابی همانند فصل چهارم SOLID186 انتخاب شده است. شرایط مرزی به صورتی است که صفحه بر روی تکیهگاههای مفصلی قرار گرفته است.
6-5 تأثیر ابعاد صفحه بر تنشهای پسماند
در این بخش تأثیر ابعاد صفحه بر تنشهای پسماند مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. برای این کار 3 مقطع مختلف صفحه با سختکننده با نسبت عرض به ضخامت یکسان 10 مورد بررسی قرار میگیرد. در شکل 6-9 مقاطع مورد بررسی نشان داده شده است.