تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با …

۱-۲-۱۱- علف های هرز …………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۲-۱۱-۱- اثر علفهای هرز بر نظامهای زراعی و غیر زراعی …………………………………………………۱۷
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱-۱- تاثیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ………………………………………………….۲۰
۲-۱-۲- ضرورت کاربرد به موقع نیتروژن ………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۳- تقسیط نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۱- بررسی اثر اسید هیومیک خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان…………………………………………..۲۳
۲-۲-۲- تأثیر اسید هیومیک بر عکس العملهای رشدی و صفات زراعی گیاهان ……………………۲۴
۲-۳-۱- خسارت علفهای هرز ذرت ………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۳-۲- نقش ازت در رقابت گیاهان زراعی با علفهای هرز………………………………………………………۲۶
۲-۳-۳- نقش زمان کاربرد ازت در رقابت گیاهان زراعی با علفهای هرز …………………………………۲۸
۲-۳-۴- نقش اسید هیومیک در رقابت علفهای هرز ……………………………………………………………….۲۹
۲-۳-۵- اثر متقابل اسید هیومیک و نیتروژن در رقابت ذرت با علفهای هرز ………………………….۳۰
فصل سوم: مواد و روش
۳-۱- زمان و مکان مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………………….۳۴
۳-۲- موقعیت شهر بسطام از نظر جغرافیایی ……………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳- خصوصیات خاک مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………۳۴
۳-۴- نوع و قالب طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۵- مشخصات مواد آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۶- عملیات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۶-۱- نقشه کشت ……………………………………………………………………………………………………………………۳۷ ۳-۶-۲- عملیات آماده سازی زمین و کاشت ……………………………………………………………………………..۳۸
۳-۶-۳- عملیات داشت ……………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۶-۴- نمونه برداری و اندازگیریها …………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۶-۴-۱- نمونه برداری ذرت ……………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۶-۴-۲- نمونه برداری علف های هرز …………………………………………………………………………………….۴۰ ۳-۶-۵- برداشت نهایی ……………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۶-۷- تجزیه آماری دادهها ………………………………………………………………………………………………………۴۰
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- نتایج حاصل از تجزیه واریانس ذرت …………………………………………………………………………………۴۲
۴-۱-۱- شاخص سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۱-۲- ارتفاع گیاه …………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۱-۳- قطر ساقه ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۴-۱-۴- طول بلال ………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۴-۱-۵- تعداد دانه در ردیف بلال ……………………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-۶- وزن بلال ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۱-۷- تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۱-۸- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………………..۵۷