تئوری رفتار برنامه ریزی شده و بازاریابی محصولات کشاورزی


Widget not in any sidebars
روستا احمد، ونوس داور ، ابراهیمی عبدالحمید، (1390)،بازاریابی و مدیریت بازار، چاپ : پانزدهم، انتشارات سمت
ساترلند،ماکس،(1383)،تبلیغات تجاری در ذهن مصرف کننده،ترجمه سینا قربانلو،تهران،انتشارات‏ مبلغان.
سالار جمشید ،(1385)رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف‌‌کننده، مجله تدبیر – شماره 176.
سانی تی اچ گاه،(1386) سادگی: راز بازاریابی اثربخش.چاپ اول تهران: نگاه دانش،ترجمه دکتر داور ونوس و مسعود کرمی.
سکاران ،اوما ،(1390)،”روشهای تحقیق در مدیریت “، ترجمه محمد صائبی ومحود شیرازی ، انتشارات موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی ، چاپ هشتم.
سلیمانی بشلی علی ، باروتیان رضا ،(1388) ،بازاریابی اجتماعی ،ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره 15، ص 5
شمس محسن ، رشیدیان آرش،(1385) بازاریابی اجتماعی: کاربرد و مزیت استفاده از آن در آموزش مداوم پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دوره سوم: شماره اول. ص 58- 68.
فام محمد ، (1386)” مهندسی ایمنی ” فن آوران، چاپ چهارم
فروزنده . ، بهمن ،(1379). اصول بازاریابی، نشرآموز. ، نشر اصفهان
فیلیپ کاتلر، نانسی آر. لی،مکنزی مور،شولتز (1392)، مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده ، حسن‌علی سلطانی، بازاریابی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست، نوبت چاپ : اول.
کاتلر، فیلیپ ( ١٣٧٩ )؛ کاتلر در بازاریابی، مترجم: عبدالرضا رضایی نژاد، نشر فرا، چاپ اول .
کاتلر، فیلیپ (1383)، کاتلر در مدیریت بازار، عبدالرضا رضایی نژاد، چاپ سوم، تهران، انتشارات فرا.
کاتلر، فیلیپ (1385)، مدیریت بازاریابی، بهمن فروزنده، چاپ چهارم ، اصفهان، نشر آموخته.
کاتلر، فیلیپ وگری آرمسترانگ(١٣٧٩)؛ اصول بازاریابی، مترجم: بهمن فروزنده، نشرآتروپات، چاپ سوم.
کاتلر، فیلیپ(1387)، مبانی مدیریت بازاریابی ترجمه دکتر علی پارسائیان، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.
کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو؛(1386)، مدیریت رفتار سازمانی، علی‌اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، تهران، پیام پویا، چاپ دوم.
کفاش پور آذر، مرتضوی سعید، حسنی مقدم صادق،(1391) ،کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، فصلنامه خون ، دوره 9 ، شماره 1 ، ص 44-53
لطفی زاده،محمد رضا، (1382)مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی، نشریه: کتاب ماه علوم و فنون » – شماره 63، (6 صفحه – از 4 تا 9)
مجدزاده سیدرضا, رشیدیان آرش, شمس محسن , شجاعی زاده داوود , منتظری علی ، تابستان (1390);استفاده از الگوی بازاریابی اجتماعی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 9(2):21-40.
مقدمی صابر، خورشیدی غلامحسین،(١٣٨2) ،تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی ،١۴١- ١۶٣ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨.
نجفی، ب. کاظم نژاد ، م ،(1383). بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران
هوشمندیار ، نادر ، (1388)، روش تحقیق در مدیریت- مدیریت سیاسی و روابط بین الملل ، انتشارات هزاره سوم ، چاپ اول
هومن، حیدر علی(1387)، مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ دوم.
واکر و دیگران.(1383) استراتژی بازاریابی با رویکردی مشتری محور، (اعرابی.م و ایزدی.د مترجمین) تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی (تاریخ انتشار به زبان اصلی:2001(
ﻭﻳﻨﺮﻳﭻ، ﺍﻛلاﻳﻦ(1380)”ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟” ، ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﺳﭙﻴﺪﻩ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﮋﻭﻩ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 15.