بررسی وضعیت شاخص هویت سازمانی و آمار ناپارامتریک

4-3-4- بررسی وضعیت شاخص هویت سازمانی
برای بررسی وضعیت هویت سازمانی و هر یک از ابعاد آن، فرضیه‌ای به صورت زیر تدوین گردید.
Widget not in any sidebars

=H0میانگین هویت سازمانی در سازمان استانداری یزد برابر با حد متوسط نیست
=H1میانگین هویت سازمانی در سازمان استانداری یزد برابر با حد متوسط است
مانند قبل فرضیه‌های فوق برای شاخص هویت سازمانی در سازمان استانداری یزد با استفاده از آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول (4-5) نشان داده شده است.
جدول4-6: نتایج بررسی وضعیت شاخص هویت سازمانی
بعد Test Value = 3
مقدار میانگین آماره تی درجه آزادی سطح معنی داری تفاوت میانگین در 95٪اطمینان
کمینه بیشینه
هویت سازمانی 2.94 -.795 215 .028 -.060 -.21 .09
مطابق با جدول فوق، مقدار سطح معنی‌داری شاخص شهرت سازمانی برابر با 0.00 و کمتر از 0.05 می‌باشد، بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض صفر برای این ابعاد رد می‌شود. بدین معنی که میانگین این ابعاد برابر با حد متوسط (3) می‌باشد.
4-4 تحلیل استنباطی
آزمون نرمال بودن داده ها
در انجام روشهای آماری:
نرمال بودن داده ها به خصوص متغیر وابسته از اهمیت خاصی برخوردار است. پس لازم است که با آزمون های آماری مناسب نسبت به این امر اقدام نموده و از این بابت مطمئن شویم لذا با استفاده از آزمون کلموگراف – اسمیرینف در رابظه با نرمال بودن توزیع داده ها اظهار نظر خواهیم نمود. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که توزیع متغیرهای تحقیق در سطح قابل قبولی (95 درصد اطمینان) نرمال می باشند. در آزمون کولموگروف – اسمیرنف فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات ، توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با توزیع خاص همخوانی دارد.
با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی داری آن بیشتر از 5 درصد باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود، ولی اگر کمتر از 5 درصد باشد فرض صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود.
متغیرها کولموگروف اسمیرنوف مقدار معنی داری
اخلاق مداری 1.063 0.008
هویت سازمانی 1.080 0.004
شهرت سازمانی 1.080 0.004
اکنون با توجه به توضیحات بالا و خروجی آزمون نتیجه می گیریم تمامی متغیرها به علت کوچک بودن سطح معنی داری از 5 درصد دارای توزیع نرمال نمی باشند.
با توجه به اینکه سطح سنجش متغیرهای تحقیق از نوع رابطه ایی است، لذا در این بخش از آمار ناپارامتریک و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی استفاده شده است.
جدول 5:تعیین همبستگی بین سن و اخلاق مداری
سن

Share this post

Post navigation

You might be interested in...