بررسی وضعیت شاخص شهرت سازمانی و بررسی وضعیت اخلاق مداری


Widget not in any sidebars

هویت سازمانی 162 1.00 4.17 2.1476 .73613
4-3-2- بررسی وضعیت اخلاق مداری
برای بررسی وضعیت جو اخلاقی و هر یک از ابعاد آن، فرضیه‌ای به صورت زیر تدوین گردید.
=H0میانگین اخلاق مداری در سازمان استانداری یزد برابر با حد متوسط نیست.
=H1میانگین اخلاق مداری در سازمان استانداری یزد برابر با حد متوسط است.
همان طور که بیان شد با توجه به پنج گزینه‌ای بودن طیف لیکرت بکار رفته در پرسشنامه، عدد وسط، 3 است. بنابراین برای بررسی میانگین متغیرهای مورد بررسی در آزمون فرض‌ها از عدد 3 استفاده شده است.
فرضیه‌های فوق برای تمامی ابعاد شاخص عوامل درونی با استفاده از آزمون تی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از این آزمون در جدول (4-4) نشان داده شده است.
جدول4-4: نتایج بررسی وضعیت شاخص اخلاق مداری
بعد Test Value = 3
مقدار میانگین آماره تی درجه آزادی سطح معنی داری تفاوت میانگین در 95٪اطمینان
کمینه بیشینه
اخلاق مداری 2.7256 -5.390 161 .000 -.27443 -.3750 -.1739
مطابق با جدول فوق، مقدار سطح معنی‌داری تمام ابعاد شاخص جو اخلاقی 0.00 و کمتر از 0.05 می‌باشد، بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود; بنابراین میانگین جو اخلاقی در سازمان استانداری یزد از دید کارکنان برابر با حد متوسط است . همچنین با بررسی مقادیر میانگین موجود ابعاد این شاخص در جدول نیز می‌توان به صحت این ادعا پی برد.
4-3-3- بررسی وضعیت شاخص شهرت سازمانی
برای بررسی وضعیت شهرت سازمانی و هر یک از ابعاد آن، فرضیه‌ای به صورت زیر تدوین گردید.
=H0میانگین شهرت سازمانی در سازمان استانداری یزد برابر با حد متوسط نیست
=H1میانگین شهرت سازمانی در سازمان استانداری یزد برابر با حد متوسط است
مانند قبل فرضیه‌های فوق برای شاخص شهرت سازمانی در سازمان استانداری یزد با استفاده از آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول (4-5) نشان داده شده است.
جدول4-5: نتایج بررسی وضعیت شاخص شهرت سازمانی
بعد Test Value = 3
مقدار میانگین آماره تی درجه آزادی سطح معنی داری تفاوت میانگین در 95٪اطمینان
کمینه بیشینه
شهرت سازمانی 2.0241 -17.381 161 .000 -.97590 -1.0868 -.8650
مطابق با جدول فوق، مقدار سطح معنی‌داری شاخص شهرت سازمانی برابر با 0.00 و کمتر از 0.05 می‌باشد، بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض صفر برای این ابعاد رد می‌شود. بدین معنی که میانگین این ابعاد برابر با حد متوسط (3) می‌باشد.