بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه …

پاسخگوئی عمومی

r پیرسون

۴

میزان استفاده از رسانه

r پیرسون

۵

میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه

r پیرسون

۶

جنسیت

اسمی – فاصله ای

F

۷

استفاده از انواع رسانه

۳-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی:
با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی میزان و عوامل موثر بر اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه می پردازد لذا به لحاظ اهمیت موضوع ابتدا به تعریف برخی واژه های بکار رفته در تحقیق و سپس به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها می پردازیم .
قوه قضائیه : قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است .(حجتی اشرفی، ۱۳۸۱ :۶۲ )
قانون : قانون عبارتست از قاعده ای که قوه مقننه وضع و ابلاغ می کند و آن مبتنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است . ( فتحعلی زاده ، ۱۳۸۱ : ۱۷۱ )
شهروند: شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. ( تبیان ، ۱۳۸۳ )
امنیت : به طور کلی می توان گفت امنیت نوعی تحرک برای ایجاد بستری است که نیروها در آن فعالیت می یابند و این فعالیت در جهت خاصی تنظیم می شود. ( قانع بصیری ، ۱۳۷۹ : ۲۵ )
عملکرد: در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد . معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). (رهنورد ، ۱۳۸۷ :۷۹ )
نظام اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه: مجموعه‌ای از فرآیندهای برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل آن و ارتباطات فی‌مابین.(صدر نوری ،۱۳۸۶ : ۲۶۵)
سن: مقداری که از عمر شخص یا جانور گذشته. (معین،۱۳۸۰: ۵۸۵)
جنس : حالت و کیفیت جنس، رجولیت یا انوثیت افراد. (معین،۱۳۸۰: ۳۵۸)
تحصیلات : اندوختن، دانش آموختن، علم آموختن. (معین،۱۳۸۰: ۲۷۰)
درآمد : دخل، عایدی، خرج، هزینه. (معین،۱۳۸۰: ۵۱۴)
شغل : کار، پیشه. (معین،۱۳۸۰: ۶۲۰)
وضعیت تأهل : افراد از نظر وضعیت ازدواج به چهار طبقه مجرد، متاهل ، طلاق گرفته و همسر مرده طبقه بندی می شوند، تعریف عملیاتی هرطبقه به ترتیب عبارتست از کسی که هنوز ازدواج نکرده (مجرد) ، کسی که یک یا چند بار ازدواج کرده و درحال حاضر همسر قانونی دارد (متاهل)، کسی که از همسر خود جدا شده و در حال حاضر همسر ندارد.( طلاق گرفته ) و بالاخره کسی که همسر او فوت کرده و در حال حاضر مجرد است ( همسر مرده). (علی الهیان ،۱۳۸۹ )

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.