بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه- قسمت ۱۵

۲-۱۷٫روش نمونه گیری و حجم نمونه
پرسشنامه برای کلیه ی کارمندان شعب ارسال گردید اطلاعات دریافتی بیشتر از نظر روسا و معاونین و مسئولین اعتبارات شعب دریافت گردید. طبق مصاحبه انجام شده تعداد کل پرسشنامه های ارسالی بالغ بر ۱۵۰ و تعداد پرسشنامه های تکمیل و ارجاع داده شده بالغ بر ۱۱۱ فقره می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات به دست آمده در این بخش به طور کامل دریافت و تحلیل گردید.
با توجه به نوع پژوهش در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • صورت های مالی و آمارهای استخراج شده از گزارش های اداره حسابداری بانک سرمایه استان تهران
  • حسابداری

 

 • تهیه و ارسال پرسشنامه ای به منظور نظرسنجی از کارکنان شعب بانک شامل چهار بخش کلی (بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان، بخش دوم شامل سوالاتی است که به وسیله آن ها فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد، بخش سوم شامل نظرات پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات موجود در سودآوری شعب بانک می باشد و بخش چهارم شامل پیشنهادات پاسخ دهندگان در خصوص سود آوری بهتر شعب بانک سرمایه می باشد. نمونه پرسشنامه ارسالی را در پیوست شماره یک ملاحظه فرمائید.

 

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه
از آغاز تاریخ بشر انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است تحقیق علمی در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده خاصی رخ می دهد و مشخصظ کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن ها می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد (زهره سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۲۰تا۲۲).
۳-۲- روش پژوهش
مطالعه ی حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی می باشد و برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از شاخه پیمایشی استفاده شده است. از نظر ارتباط متغیرها پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیر شاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. در این مطالعه از دو نوع داده میدانی و دست دوم استفاده گردید جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی پستی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به حساب های مالی شعب به طور کامل دریافت و برای بررسی دیدگاه کارکنان و ارزیابی فعالیت شعب پرسشنامه ی تنظیم شده ارسال گردید.
۳-۳-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ها متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۱۷۷). جامعه آماری این تحقیق عبارت است از ۱۵۰ نفر از مدیران و مسئولین شعب به همراه معاونین یا رؤسای اعتبارت شعب که اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید و فعالیت های مالی کلیه شعب بانک سرمایه در استان تهران از منظر دفاتر حسابداری طی سالهای ۹۰ و ۹۱ که اطلاعات آن از اداره حسابداری بانک اخذ گردید.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
پرسشنامه برای کلیه ی کارمندان شعب ارسال گردید اطلاعات دریافتی بیشتر از نظر روسا و معاونین و مسئولین اعتبارات شعب دریافت گردید. تعداد کل پرسشنامه های ارسالی بالغ بر ۱۵۰ و تعداد پرسشنامه های تکمیل و ارجاع داده شده بالغ بر ۱۱۱ فقره می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات به دست آمده در این بخش به طور کامل دریافت و تحلیل گردید.
۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به نوع پژوهش در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 

 

  • صورت های مالی و آمارهای استخراج شده از گزارش های اداره حسابداری بانک سرمایه استان تهران

 

 • تهیه و ارسال پرسشنامه ای به منظور نظرسنجی از کارکنان شعب بانک شامل چهار بخش کلی، بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان، بخش دوم شامل سوالاتی است که به وسیله آن ها فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد، بخش سوم شامل نظرات پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات موجود در سودآوری شعب بانک می باشد و بخش چهارم شامل پیشنهادات پاسخ دهندگان در خصوص سود آوری بهتر شعب بانک سرمایه می باشد.

 

۳-۶-متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش شامل دو گروه متغیر مستقل و وابسته می باشد در بررسی عوامل موثر بر سودآوری شعب بانک به عنوان متغیر وابسته و از شاخص های محیطی وانسانی (شامل تحصیلات رئیس شعبه ،موقعیت جغرافیائی شعبه ،امکانات و تجهیزات و تعداد کارکنان شعبه و پاداش پرداختی به کارکنان )، مدیریت نقدینگی( شامل ترکیب دارایی ها، ترکیب بدهی ها) ، مدیریت ریسک اعتباری (شامل نسبت ریسک اعتباری ، نسبت وصولی و هزینه مشکوک الوصول به دارائیها )و مدیریت هزینه ی شعب (شامل کل هزینه های سود پرداختی و کل هزینه های اداری و پرسنلی) به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.
– شاخص های محیطی و انسانی
یکی از عوامل تاثیر گذار بر سود دهی شعب بانک عوامل محیطی و نیروی انسانی کارآمد، با انگیزه و دارای سطح علمی بالا و دلسوز میباشد که از جمله آنها میتوان به تحصیلات رئیس شعبه و تجربه کافی در ایجاد بستر مناسب جهت رسیدن به سود دهی مطلوب اشاره کرد. موقعیت جغرافیائی شعب نیز از جمله این عوامل میباشد که در زمان تأسیس شعب جدید بسته به نوع کاربری شعبه در حال افتتاح به طور مثال تجاری یا مسکونی و سودده یا خدماتی بودن شعبه در نظر گرفته شده باشد. همچنین امکانات و تجهیزات موجود در شعب از قبیل تجهیزات بانکداری الکترونیک و تشویق مشتریان به استفاده از آنها میتواند بر سود دهی مطلوب بانک تاثیر گذار باشد. وجود تعداد کارکنان کافی در شعبه، پرداخت پاداش دوره ای به کارکنان و تقسیم و تعریف مسئولیت ها توسط مدیران ارشد میتواند در سود دهی موثر شعب موثر باشد و از ایجاد تعارض بین کارکنان جلوگیری کند.
– شاخص های مدیریت نقدینگی
الف – ترکیب دارایی ها (نوع و میزان تسهیلات پرداختی)
قسمت عمده دارایی های بانک را تسهیلات اعطایی به مشتریان تشکیل می دهد نسبت ارزش کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها، معیاری جهت سنجش نقدینگی بالاتر بانک است به گونه ایست که هر چه این نسبت در نظام بانکی بالاتر باشد، نشان از نقدینگی بالاتر بانک هاست. با توجه به این که تسهیلات پرداختی در بانک از نظر تامین منابع مالی آن از دو نوع تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی (مبادله ای) سرمایه تشکیل شده است، جهت بررسی میزان و نوع تاثیر هر کدام از آن ها در سودآوری در این پژوهش از نسبت تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی به دارایی ها و سرانه تسهیلات (مانده کل تسهیلات به تعداد کارکنان شعبه) به عنوان معیارهای مدیریت دارایی ها استفاده شده است.

 

 

  1. تسهیلات مشارکتی : تأمین کننده مالی این اعتبارات منابع داخلی بانک می باشد که با بهره گرفتن از منابع در اختیار و در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی بانک قابل پرداخت می باشد (که شامل مضاربه و مشارکت مدنی واریز تدریجی و واریز یکجا میباشد)

 

  1. غیرمشارکتی: اعتبار پرداختی نیز از منابع داخلی بانک می باشد که شامل قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و خرید دین و مزارعه و مساقات می باشد.

 

  1. تعهدات شامل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صادراتی وضمانت نامه می باشد.

 

 1. تسهیلات بدون سود که تأمین منابع این نوع تسهیلات به طور کامل سهم وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد و با پرداخت آن هیچ گونه سودی از متقاضی دریافت نمی گردد و فقط با ۴% کارمزد قابل پرداخت است که شامل تسهیلات پرداختی بابت وام ضروری و خرید مسکن کارکنان نمی باشد. و به دلیل محدود بودن تسهیلات قرض الحسنه از عوامل تاثیرگذار بر آن صرف نظر شده است.

 

به عنوان شاخص از ترکیب دارایی ها به شرح ذیل بررسی و تحلیل شده است:
مانده کل تسهیلات مشارکتی
جمع کل دارایی ها (تسهیلات پرداختی)
= نسبت تسهیلات مشارکتی
= نسبت تسهیلات غیرمشارکتی
مانده کل تسهیلات غیر مشارکتی
جمع کل دارایی ها
مانده کل تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها
جمع کل دارایی ها
= نسبت تسهیلات و تعهدات و اعتبار اسنادی
مانده کل تسهیلات (شامل مشارکتی+غیرمشارکتی+تعهدات و اعتبارات اسنادی)
تعداد کل کارکنان شعبه
= سرانه تسهیلات
ب – ترکیب بدهی ها (نوع و میزان سپرده ها)
سپرده ها به عنوان عمده ترین منابع شبکه بانکی محسوب شده که به واسطه ی آن ها قدرت وام دهی شعب بانک تقویت می گردد. با توجه به این که بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و فاقد منابع دولتی می باشد، در صورت کمبود منابع شعبه دیگر قادر به پرداخت تسهیلات نمی باشد. هر چه میزان منابع جمع آوری شده از محل سپرده ها بیشتر باشد نشان دهنده ی مدیریت صحیح تر بدهی ها می باشد. لذا در این راستا در پژوهش حاضر جهت بررسی میزان و نوع تأثیر این بدهی ها بر سودآوری بانک از نسبت مانده حساب های جاری، پس انداز، کوتاه مدت، بلند مدت (اوراق ویژه سرمایه گذاری عام). به کل دارایی ها استفاده شده است که شامل نسبت های ذیل می باشد:
= نسبت سپرده جاری وپس انداز قرض ا لحسنه به دارایی
مانده کل سپرده و قرض الحسنه جاری
جمع کل دارایی ها
مانده کل سپرده کوتاه مدت
جمع کل دارایی ها
= نسبت سپرده کوتاه مدت به دارایی ها
مانده کل سپرده بلندمدت و اوراق ویژه سرمایه گذاری جمع کل دارایی ها
= نسبت سپرده بلندمدت به دارایی ها
نسبت خود اتکائی
یکی از نسبت های مورد استفاده در مدیریت نقدینگی نسبت خوداتکایی می باشد. این نسبت از حاصل تقسیم مانده کل تسهیلات اعطایی شعبه به جمع کل منابع شعبه به دست می‌آید هر چه این نسبت از عدد یک کمتر باشد بیانگر وضعیت مطلوب و بالاتر از عدد یک بیانگر افزایش استقراض بانک می باشد. (رشیدی و دیگران، ۱۳۸۹، ص۵۲)
جهت بررسی و آزمون چگونگی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری از نسبت های خود اتکایی هزینه های تأمین مالی به کل دارایی ها استفاده شده است انتظار می رود مدیریت صحیح نقدینگی اثر مثبت بر سودآوری بانک داشته باشد.
مانده کل تسهیلات اعطایی
جمع کل سپرده ها (بدهی ها)
= نسبت خود اتکایی شعبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *