بازاریابی اجتماعی و فناوری های نوین

P = q = برآورده نسبت صفت 5/0
(2 = میزان خطای برآورد
(همان صفحه 135)
Widget not in any sidebars

روش دیگر نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگذارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد.

جدول 3-1 جدول مورگان
در این پژوهش، از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . تعداد نمونه با توجه به جدول تعداد 384 با در نظر گرفتن میزان خطای %5 انتخاب شده است.

3-9)پرسش نامه
در این پژوهش از پرسش نامه ای که شامل سئوالات متناسب با فرضیه های پژوهش است و در جدول آمده است استفاده گردیده و همچنین پرسش نامه توزیع شده در قسمت پیوست های رساله آمده است :
فرضیه شماره سؤال
عامل اثربخشی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 5-1
عامل اعتماد در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 9-6
عامل قابلیت دسترسی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 13-10
عامل قیمت در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 17-14
عامل محصول در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 21-18
عامل تنوع در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 25-22
عامل ترویج در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 30-26
جدول 3-2 فرضیه ها در پرسش نامه
در رابطه با پرسش نامه مربوط به رساله حاضر می توان اینگونه عنوان کرد که هر یک از فرضیه ها شامل تعدادی سوال متناسب با آن فرضیه ها است که با مطالعه مقالات علمی که موضوعات مشابه با کار ما و همچنین سایر پرسش نامه های علمی در رابطه با موضوع مورد پژوهش و اعمال تغییراتی زیر نظر اساتید و صاحب نظران در مجموع 30 سوال بسته با طیف پاسخ های 5 گزینه ای لیکرت شامل موارد؛خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم طراحی گردید که در نرم افزار مورد نظر هر یک دارای کد امتیازی مشخصی هستند که پس از توزیع پرسش نامه ها و جمع آوری نظرات به آنها می پردازیم.(اصل پرسش نامه در قسمت پیوست های رساله موجود است).
3-10) روایی ابزار اندازه گیری :
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را . ( هومن 1387 )برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که ( هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد . در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود ، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی ، آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند( سیف،1380: 38).
3-11) اعتبار پرسشنامه :
اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. بطور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه گیری غیر نظام دار می باشد. خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تأثیر می گذارند غیر قابل پیش بینی بوده و اعتبار تست را کاهش می دهد . مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسایل مشابه ) تحت شرایط مشابه دوبار اندازه گیری کنیم ، نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است . آنچه در این پژوهش جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تاکید برهمسانی درونی سئوالات بکار رفته ، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد . آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی یک مجموع را با هم منعکس می کند ، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشنامه هایی که یک مفهوم را می سنجد ، محاسبه می شود . هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک باشد سئوالات پایدارترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است(سکاران ،1390: 112).
در این پژوهش آلفای کرونباخ 816/0 می باشد. که میزان نسبتاً خوبی برای آلفای کرونباخ کلی پرسش نامه است.