بازاریابی اجتماعی و فناوری های نوین

سطح معنی داری 000/0
تعداد 365
با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و اعتماد می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 692/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .


Widget not in any sidebars

4-6-3)فرضیه سوم
عامل قابلیت دسترسی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
جدول 4-18 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قابلیت دسترسی
قابلیت دسترسی
تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی ضریب همبستگی اسپیرمن 686/0
سطح معنی داری 000/0
تعداد 365
با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قابلیت دسترسی می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 686/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .

4-6-4)فرضیه چهارم
عامل قیمت در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
جدول 4-19 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قیمت
قیمت
تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی ضریب همبستگی اسپیرمن 638/0
سطح معنی داری 000/0
تعداد 365
با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قیمت می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 638/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .

4-6-5)فرضیه پنجم
عامل محصول در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
جدول 4-20 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و محصول