اینترنت و نقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی مصر – تونس- قسمت 2

2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. 59
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… 60
2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… 61
2-3- مروری بر دیدگاه های نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… 62
2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… 66
2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی …………………………………………. 73
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………………….. 76
2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 77
2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. 79
2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. 80
2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ………………………….. 82
2-5- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………… 82
2-6- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 83
2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… 84
2-6-2- مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. 85
2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی ……………………………………………………………………………………………. 86
2-7- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل سوم
3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
3-2- ابزار های گرد آوری ………………………………………………………………………………………………… 96
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….97
3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 98
3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………………………………… 99
3-7- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 100
3-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. 101
2-8-1- جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 101
2-8-2- اینترنت ………………………………………………………………………………………………………………… 103
2-8-3- ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………… 104
2-8-4- مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………………. 105
2-8-5- مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………. 106
2-8-6- تاکتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 106
2-8-7- رهبری توده ها ………………………………………………………………………………………………………. 108
2-8-8- کسب حمایت داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………… 109
2-8-9- آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-9- تعیین اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………….. 110
3-10- پایایی …………………………………………………………………………………………………………………… 110
3-11- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 111
فصل چهارم
4-1- کشور مصر …………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-2- تاریخچه سیاسی مصر …………………………………………………………………………………………….. 114
4-3- انقلاب مصر 2011 …………………………………………………………………………………………………. 115
4-3-1- اولین جرقه های اعتراضات ………………………………………………………………………………….. 116
4-4- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر ………………………………………………………………………… 132
4-4-1- نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی …………………………………………………………….. 134
4-4-2- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی …………………………………………………………….. 136
4-4-3- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها ………………………………………………………… 137
4-4-4- نقش اینترنت در کسب حمایت های داخلی و خارجی ……………………………………………….. 139
4-4-5- نقش اینترنت در آگاهی مردم مصر از جنبش اجتماعی ……………………………………………….. 141
4-4-6- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم …………………………………………….. 142
4-5- شبکه های اجتماعی و انقلاب مصر ……………………………………………………………………………… 143

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *