اکسیداسیون و موقعیت

دسته ی بزرگ از رنگ هایی که برای رنگین کردن مو استفاده می شوند ، به عنوان رنگ های مو اکسید کننده شناخته شده اند. دسته ی کوچکتری از رنگ های تجاری مو ، رنگ های ساختگی و مصنوعی هستند که تمایل به اتصال با بستر پروتئینی مثل پشم را دارند.
رنگ های اکسیداتیو ، در بین این 2 گروه پایدارترند و اثرشان مستقیما روی مو از طریق اکسید کردن در امین های آروماتیک مثل para – phenylenedamine یا 2-5 diaminotoluene با یک عمل اکسید کننده اعمال می شود .
Widget not in any sidebars

به دی آمین های اولیه ، واسطه های اولیه primary intermediates و به ترکیبات اکسید کننده مثل پر اکسید هیدروژن ، پیشرونده ( Developers ) می گویند.
چند نمونه Primary intermediates – واسطه های اولیه .
aminodiphenylamines, aminomethylphenols, and para-aminophenol
هنگامیکه واسطه های اولیه به تنهایی استفاده شوند ، پس از اکسید شدن روی مو ، تنها محدوده ی کمی ا ز رنگ های سایه ای را تولید می کنند.
برای افزایش دامنه ی رنگ های موی موجود باید این ترکیبات primary intermediate با جفت شدونده های مناسب ( couplers ) ، اکسید شوند.
اغلب جفت شونده ها به تنهایی رنگی را تولید نمی کنند ولی در ترکیب primary intermediates ، طیف وسیعی از رنگ ها را به ما می دهند.
برای para – phenylenediamine و para – aminophenol اکسیداسیون از واسطه های اولیه به خوبی شناخته شده است . خود ترکیبی که با اکسیداسیون تحریک شده است.
در شکل 12-3 که طی فرآیند جفت شدن ( coupling ) ( ترکیب شماره 14 ) به رنگ موی پایدار ( ترکیب شماره 15 ) تبدیل می شود .
شکل 12-3 : اکسیداسیون تشکیل رنگ مو از واسطه های اولیه ( X=O , NH )
ترکیب 19 نشان دهنده نقش جفت شونده است با پایه ی X-napthol ( ترکیب شماره 16 ) [ در شکل 13-3 ] و N-phenyl-para-phenyledamine سولفاته ( به عنوان primary intermediates ) ( شکل 17 ) تا رنگ های تجربی شماره 18 و 19 را بسازند . برای ساخت رنگ های اکسیداتیو معمولا از ترکیبی از چند مولکول مختلف استفاده می شود ( Mixture ).
شکل 13-3 : تشکیل رنگ موی اکسیدی از جفت شونده و ماده میانی اولیه
رنگ های اصلی مانند زرد 57 و سرخ 76 و آبی 99 و براون 16 وقهوه ای 17 در شامپو های تازه کننده رنگ و حالت دهنده های مو استفاده می شود. به طور مشابهی ، رنگ های اسیدی مثل زرد 3 ، نارنجی 7 ، قرمز 33 ، بنفش 43 ، آبی 9 در شامپو جهت ایجاد تاثیرات روشن کننده ، highlight کننده استفاده می شود . مثال هایی از ساختار های رنگ مو های غیر دایمی در شکل 14-3 نشان داده شده است . این رنگ ها از دسته ای هستند که تمایل به اتصال با فیبر های پایه پروتئینی هستند .
شکل 14-3 : مثال هایی از ساختار های رنگ مو های غیر دایمی
13-3 Triazole
با جای نشینی N در 1 , 3 ,4 – Oxadiazoles (OXD) ، ترکیب 1 , 2 , 4 – triazole ( TAZ ) تولید می شود که در 464nm ، رنگ آبی ساطع می کند.
نشان داده شده که TAZ قابلیت انتقال الکترون بالاتری نسبت به OXD دارد و بعلاوه TAZ می تواند ا ز طریق قرار دادن جای گزینی ها در موقعیت پارا حلقه ی فنیل ساختار تعدیل یافته ای ، جهت کنترل شکل ظاهری یا قابلیت احیای ترکیب بدست آورد.
بدنبال این حقیقت که این مولکول از سطح انرژی بالایی ( LUMO ) برخوردار است ، با کنترل کردن ضخامت این لایه می توان رنگ های تابشی مختلف از دو لایه ی تابنده متفاوت را ترکیب کرد و رنگ سفید را بدست آورد .
14-3 Pyrazoline
ساختار های دیمرهای مشتقات پیرازولین جهت ساختن فیلم های با ثبات ، سنتز شده اند. به عنوان مواد ناقل در وسایل(electroluminescen) EL به کار گرفته شده اند.
فصل چهارم
بخش تجربی و نتیجه گیری
1-4 : مقدمه

Share this post

Post navigation

You might be interested in...