اندازه گیری و کشش ایستا


Widget not in any sidebars

نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بدون کشش با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (002/0 P=)، گروه کشش ایستا با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (002/0= P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
فرضیه سوم: انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 5 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر زمان پرش عمودی دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 5-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر زمان پرش عمودی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 2-4 آورده شده است.
جدول 5-4: مقایسه میزان تغییرات زمان پرش عمودی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه
منبع پراش
df
میزان F
میزان P
عامل (تکرار)
هوین-فلت
3
931/6
002/0
شکل 3-4: تغییرات اندازه های تکراری در زمان پرش عمودی در گروه های کشش با تاخیر 5 دقیقه
مفروضه آزمون کرویت موخلی برقرار نیست (273/0P=)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 5-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در زمان پرش عمودی بین اندازه های تکراری در کشش های با 5 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 002/0 = P و 931/6= F).
نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بدون کشش با 5 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 5 دقیقه وقفه (003/0 = P) و گروه بدون کشش با 5 دقیقه وقفه با گروه کشش ترکیبی با 5 دقیقه وقفه (047/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
فرضیه چهارم:
انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 5 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 6-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 4-4 آورده شده است.
جدول 6-4: مقایسه میزان تغییرات نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه
منبع پراش
df