اندازه گیری و ایجاد وقف

موتور DC همراه با یک جعبه دنده است که خروجی آن چرخ دنده خارجی را به حرکت در می آورد. این موتور، یک موتور بدون هسته ساخت شرکت MicroMo مدل 2338S006 می‌باشد. مدل این موتور به دلیل بهره بالا و اندوکتانس پایین سرعت بسیار زیادتری نسبت به انواع قدیمی آن‌‌ دارد.

2-3- انکودر
روی پایه یک انکودر قرار گرفته، که می‌توان از آن برای اندازه گیری زاویه موتور استفاده نمود. همانطور که می‌دانیم انکودرها برای اندازه گیری زاویه به صورت نسبی استفاده می‌شوند. یعنی در ابتدا باید زاویه اولیه را برای انکودر مشخص کرد، سپس با توجه به زاویه اولیه مشخص شده، زوایای جدید اندازه گیری می‌گردند. شماتیک این قطعه در شکل (2-2) آمده و در شـــکل (2-1) این قطعه با شماره 12 مشخص است.

2-4- بازوی انعطاف پذیر
همانگونه که در شکل (2-3) مشخص است یک بازوی انعطاف پذیر به طول 0.38 متر و 0.065 کیلوگرم روی پایه سیستم قرار گرفته است. روی این بازو یک تنش سنج نصب است که مدار مربوط به آن با شماره 1 در شکل نشان داده شده است و شماره 2 هم پیچ های اتصال بازو به پایه سیستم را نشان می دهد.


Widget not in any sidebars

2-5- تنش سنج
تنش سنج وسیله اندازه گیری برای سنجش خمیدگی بازو در هر لحظه نسبت به راستای محور بازو، می باشد. این وسیله روی سطح بازو نصب می شود و با اعمال هر کشیدگی یا فشردگی در سطح، مقاومت ساختار مارپیچی رسانای آن که در شکل (2-4) با شماره 1 نشان داده شده، تغییر می کند و ولتاژی تولید می کند، که می تواند میزان خمیدگی (انحراف) بازو را مشخص کند.

2-6- منبع تغذیه
این منبع تغذیه که در شکل (2-5) نشان داده شده است، یک تقویت کننده آنالوگ خطی ولتاژ، از نوع UPM-15-03 ساخت شرکت Quanser است، که ولتاژ ورودی را به صورت ایزوله شده‌ از کامپیوتر دریافت و آن را با جریان مناسب روی موتور پیاده می‌نماید.
2-7- برد PCI MultiQ مدل 626
این بورد یک بورد همه منظوره PCI ورودی-خروجی است که روی شکاف PCI قرار می‌گیرد و دارای امکانات زیر است:

48 ورودی-خروجی دیجیتال
20 ورودی دیجیتال دارای امکان تشخیص لبه و ایجاد وقفه
7 خروجی دیجیتال که به عنوان خروجی های سرریز برای شمارنده ها قابل استفاده هستند.
اتصالگرهای ورودی-خروجی دیجیتال دارای مشخصات استاندارد صنعتی
زمان سنج Watch-dog با امکان بارگذاری مجدد PCI در مواقع ضروری
6 شمارنده 24 بیت بالا/پایین شمار که در سه جفت قرار دارند و دارای امکانات زیر می‌باشند:
ورودی، در مدهای مختلف به صورت ورودی از انکودر، ورودی دیجیتال، شمارنده سرریز، ورودی از زمان سنج سیستم و یا نرم‌افزار می‌تواند باشد.
ایجاد وقفه در صورت بروز سرریز در شمارنده.