اندازه گیری و استانداردها

بیشترین مقدار نئومایسین مربوط به منطقه بانکوکیا بود و بیشترین مقدار استرپتومایسین و پنی‌سیلین G از nonthaburi prorince جداسازی شد. 26 نمونه از 40 نمونه گوشت مرغ دارای استریپتومایسین به اندازه 30.233 ppb تا 24.852± 0.012 بود. مقدار باقی مانده پنی‌سیلین G در بافت‌ها 1.241 ppb تا 0.324 بود که مقدار نمونه‌های مثبت 5 از 40 نمونه بود.
Widget not in any sidebars

گوشت خوک از ناحیه minburi جدا شد که حاوی مقدار زیادی استرپتومایسین بود ( 18 نمونه از 40 نمونه) در ادامه نمونه‌های جدا شده از ناحیه chathuchalk حاوی مقدار زیادی جنتامایسین (6 نمونه از 40 نمونه) و پنی‌سیلین G (5 نمونه از 40 نمونه) بودند. نمونه‌های جدا شده از bangsua حاوی مقدار بالایی نئومایسین بود ( 5 نمونه از 40 نمونه). مقدار نئومایسین، جنتامایسین، استرپتومایسین و پنی‌سیلین به ترتیب 6.085 ± 0.02 تا 6.259 ppb،105.25 ppb تا89.222 ppb ، 28.998 ppb تا 28.018± 0.017 و 1.312 ppb تا 0.472 قابل انتظار بود. تمام نمونه‌های شیر دارای باقیمانده جنتامایسین به اندازه 5.366 ± 0.025 ppb تا 4.740 ± 0.928 بود.
33 نمونه از 40 نمونه حاوی استرپتومایسین به اندازه 52.650± 0.025 ppb تا 19.486 ± 0.022
و 5 نمونه از 40 نمونه حاوی نئومایسین بود به اندازه 0.474 ppb تا 0390 بود و پنی‌سیلین G جدا نشد. بیشترین باقیمانده آنتی‌بیوتیک متعلق به نئومایسین و استرپتومایسین در bangkokyia،sumpuntawong و bangsua بود.
بر اساس داده‌های بدست آمده اکثر نمونه‌های جمع‌آوری شده قابل استفاده بوده، به غیر از نمونه‌هایی که از ناحیه chathuchak جمع‌آوری شده و برای سلامتی انسان مضر بود. که این نمونه‌ها نمونه‌های گوشت خوک بود.
در [22] برای بررسی جداسازی باقیمانده آنتی‌بیوتیکB-Lactum از شیرهای پروسه نشده فروشگاه‌ها در سال 2006 است. نمونه‌های به صورت اتفاقی از شهرهای حیدرآباد و لطیف آباد و قاسم آباد جمع آوری شدند. آزمون‌های میکروبی مانند استفاده از باسیلوس سوبتیلیس و روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد.
137 نمونه جمع‌آوری شده، در میان 137 نمونه 5/63% منفی بودند و 5/36% مثبت بود و از آن آنتی‌بیوتیکB-Lactum جدا شد. محدوده مثبت بین 5/00 و 15/00 mm یعنی 8.91 ± 0.36 mm بود. میزان باقیمانده بین 0.4 تا 400 µg /L برای پنی‌سیلین G، 1.0 تا 190 µg/L برای آموکسیسیلین، 0.5 تا 141µg/L برای آمپی‌سیلین و 1 تا 122 µg/ L برای آنتی‌بیوتیک‌های نامشخص بود.
باقیمانده پنی‌سیلین G در شیرهای پروسه نشده 14/9 و 119 فولد و 9/53 و 3/16 فولد بیشتر از استانداردهای EU (42 g/L) و FDA (5 and 10 µg/L) بود. و 9.03 و 3.16 فولد برای آموکسیسیلین و 11.73 و 4.69 فولد برای آمپی‌سیلین بیشتر از استانداردهای EU (42 g/L) و FDA (5 and 10 µg/L) بود.
برای اندازه گیری همزمان 19 دارو از سه خانواده(seven penecillins and cephalosporin and five quinolones) در شیر گاو در قا نون اروپا از روش LC/MS/MS استفاده می‌شود. برای ساده‌تر شدن روش برای آمادگی نمونه‌ها مرحله حذف پروتئین به حلال آلی حذف شد. پاک سازی SPE و غلضت سازی به وسیله OASIS HLB CARTRIDGE انجام شد. پاک سازی و استخراج آنتی‌بیوتیک بدست آمده با استفاده از ستون C8 با یک شیب شستشو در 11 دقیقه انجام شد. 89% از داروهای جدا شده 65% بالاتر از انتظار بود.AMOX %57 DAN %38 . LOD اعداد بدست آمده از 03/0 تا 5/0 g/kgµ است وLOQ از 1/0 تا 25/1g/kg µ است. این روش برای 49 نمونه انجام شد.37% از نمونه‌ها به این روش جواب نداده و یا امکان وجود اشتباه در انها زیاد بود. از بررسی آنالیز تمام نمونه‌ها 14% از نمونه‌ها حاویAMOX و 16% حاوی PENG بود. AMOX وPENG معمولاً به عنوان باقی مانده آنتی‌بیوتیکی در نمونه‌های شیر جدا شده.
[16]1000 نمونه شیر خام گاو از تبریز و سراب به صورت تصادفی انتخاب و نمومنه برداری شد از مارچ 2010 تا نوامبر 2010 تمام شیرها به وسیله تستCOPAN (CHR.HANSEN.DENMARK) آزمایش شدند. حدود 5% از نمونه‌های شمال غرب ایران مثبت بودند و دارای باقی مانده آنتی‌بیوتیک بودند. این بررسی نشان داد که کنترل مانیتورینگ شیر در منطقه شمال غرب ایران برای کنترل و شناسایی با قیمانده آنتی‌بیوتیکی ضرورت دارد.
[7] نمونه‌های گوشت از بزهای عمان و سومالی و گوسفندهای استرالیا و سومالی به صورت اتفاقی تهیه شد. این نمونه برداری در طول آپریل 2004 انجام شد. از کیت‌های مخصوص الایزا برای جدا سازی باقیمانده آنتی‌بیوتیک و عوامل آنابولیک استفاده شد. به طور معمول نمونه‌های گوشت حاوی باقی آنتی‌بیوتیکی بودند. تتراسیکلین بین 53ppkg-44 (mean49.8) و استرپتومایسین 20-0 (mean 11) کلرامفنیکل بین /0-0/08 (mean 0/02) است. عوامل آنابولیک با قیمانده در گوشت بین 0-0/05 و0-35 و برای کلسترول17، 0-0/16 و بتاتستسترون و تربنولون هم امکان وجود داشت. به هر حال مقدار این با قیمانده‌ها کمتر از استانداردی بود که توسط GRCP وEU تعیین شده است. گوشت بز سومالی که مقدار کمی آنتی‌بیوتیک و عوامل آنتی‌بیوتیک داشت با گوشت دیگر حیوانات مقایسه شد که به عنوان گوشت سالم و مطمئن برای مصرف کننده ارائه شده بود. گوسفندهای استرالیا مقدار باقیمانده کم ولی بزهای سومالی دارای باقیمانده زیادی بودند. معمولاً گوشت بزها آنتی‌بیوتیک و عوامل آنابولیک بیشتری نسبت به گوشت گوسفندان داشتند با یک تفاوت معنی دار در تتراسایکلین. این تفاوت در گوشت‌های بز سومالی بیشتر دیده شد. این تحقیقات نشان داد که گوشت گوسفند و بز فروخته شده در عمان معمولاً حاوی مقداری از باقیمانده‌های ‌آنتی‌بیوتیکی و عوامل آنابولیکی است.
مواد و روش‌های استفاده شده
مواد
مواد و محلول‌ها مصرفی
Sample dilution buffer (20 ml, 4ˣ concentrated)
Rinising buffer (30 ml, 20ˣ concentrated)
Substrate solution (12 ml, ready to use)
Stop solution (15 ml, ready to use)
Conjugate (lyophilized, blue cap)
Antibody (lyophilized, yellow cap)
Standard solution 100 ng/ml (1 ml, ready to use)
Recontitution/zero Standard buffer (10 ml, ready to use)
Standard solution 1
Standard solution 2

Share this post

Post navigation

You might be interested in...