انتخابی و مشاهده

محیط کامل را که به صورت صنعتی ساخته شده طبق دستور العمل کارخانه در آب مقطر حل نموده. پس از سترون کردن محیط در اتوکلاو، pH آن به گونه‌ای تنظیم شد که برابر 8/6 باشد. محیط در اتوکلاو به دمای 121 درجه سلسیوس به مدت زمان 20 دقیقه سترون شد. سپس به آن محلول اوره را که به صورت آماده وجود داشت توسط فیلتر با کتریولوژی به آن اضافه گردید. برای هر 1000cc از محلول پایه 50cc محلوله اوره به آن اضافه می‌کنیم.
Widget not in any sidebars

طرز تهیه محلول اوره:
40gr اوره در 100ml آب مقطر حل شد. این کار با استفاده از فیلتر باکتریولوژی انجام گردید. محیط کامل در شرایط سترون به حجم‌های 10ml در لولههایی با گنجایش مناسب توزیع شد لوله‌ها در شیب مناسب قرار داده شد تا منعقد گردد.
محیط L – لیزین دکربوکسیلاسیون:
روش تهیه:
محیط طبق دستورالعمل کارخانه سازنده توسط آب مقطر ساخته شد. پس از سترون کردن محیط در اتوکلاو، pH آن به گونه‌ای تنظیم شد که برابر 8/6 باشد. محیط را به حجم‌های 5ml در لوله‌هایی با گنجایش مناسب توزیع نموده. سپس در اتوکلاو به دمای 121 درجه سلسیوس به مدت زمان 10 دقیقه سترون گردید.
محلول کواکس به صورت آماده خریداری شد.
محیط مغذی نوترینت آگار:
طرز تهیه: محیط کشت کامل طبق دستورالعمل کارخانه سازنده توسط آب مقطرساخته شد وpH آن به گونه‌ای تنظیم گردید که پس از سترون کردن محیط برابر 7 باشد. سپس آن را در لوله‌های استریل تقسیم کرده و در اتوکلاو به مدت زمان 20 دقیقه در دمای 121 درجه سلسیوس سترون شد.
شمارش اشرشیاکلی در گوشت سفید وقرمز:
یک سری سه لوله‌ای از هر دقت آماده شد. به هر یک از سه لوله محیط کشت غنی کننده انتخابی لوریل سولفات با غلظت مضاعف با استفاده از یک پیپت سترون 10ml از سوسپانسیون اولیه انتقال داده شد این مقدار از نمونه برابر با یک گرم نمونه در هر لوله می‌باشد.
سپس به سه لوله محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت معمولی با استفاده از پیپت سترون دیگری، 1 میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه تلقیح شد. این مقدار از نمونه برابر با 0.1gr نمونه در هر لوله می‌باشد.
با استفاده از دقت 1/0 به دست آمده رقت های بعدی مانند 01/0 و 001/0 تهیه گردید. برای هر رقت از پپیت سترون جدید استفاده شد و به دقت لوله های تشت تلقیح شده مخلوط گردید.
لوله های محیط کشت با غلظت مضاعف و لوله‌های محیط کشت با غلظت معمولی در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت زمان 24 ساعت گرمخانه گذاری شد. اگر در این مرحله گاز یا کدورت در لوله هامشاهده نمیشد گرمخانه گذاری 24 ساعت دیگر ادامه مییافت.
اگر بعد از 48 ساعت دوره گرمخانه گذاری کدورت بدون گاز ایجاد میشد ازآن به محیط EC تلقیح میشود.
تلقیح و گرمخانه گذاری آب پپتونه:
با استفاده از حلقه کشت از هر لوله گرمخانه گذاری شده که در آن گاز مشاهده میشد به لوله حاوی آب پپتونه که دمای آن به 44 درجه سلسیوس رسیده بود تلقیح گردید و به مدت زمان 48 ساعت در دمای 44 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری شد.
کشت و گرمخانه گذاری محیط کشت انتخابی (EC) :
از هر لوله محیط کشت با غلظت مضاعف که در آن کدورت یا گاز مشاهده میشد و از هر لوله محیط کشت با غلظت معمولی که فقط گاز در آن مشاهده میشد، به وسیله حلقه کشت به لوله حاوی محیط کشت EC تلقیح گردید.لوله‌های تلقیح شده را درحمام آب گرم و یا گرمخانه در 44 درجه سلسیوس به مدت 24ساعت قرار داده. چناچه در این مرحله هیچ گازی در محیط کشت EC ایجاد نمی‌شد.گرمخانه گذاری تا مدت 48 ساعت دیگر ادامه مییافت.
کشت و گرمخانه گذاری محیط کشت انتخابی (EC) :
از هر لوله محیط کشت با غلظت مضاعف که در آن کدورت یا گاز مشاهده می شد و از هر لوله محیط کشت با غلظت معمولی که فقط گاز در آن مشاهده میشد، به وسیله حلقه کشت به لوله حاوی محیط کشت EC تلقیح میگردید. لوله‌های تلقیح شده درحمام آب گرم و یا گرمخانه در 44 درجه سلسیوس به مدت 24ساعت قرار گرفت. چناچه در این مرحله هیچ گازی در محیط کشت EC ایجاد نشد. گرمخانه گذاری را تا مدت 48 ساعت ادامه مییافت.
تلقیح و گرمخانه گذاری آب پپتونه:
با استفاده از حلقه کشت از هر لوله گرمخانه گذاری شده که در آن گاز مشاهده شود به لوله حاوی آب پپتونه که دمای آن به 44 درجه سلسیوس رسیده بود تلقیح شد و به مدت زمان 48 ساعت در دمای 44 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری شد.
بررسی تولید اندول: