اطلاعات دموگرافیک و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه
 • قد سنج مدل سکا
  متر نواری
  کرنومتر
  تخته انعطاف
  مخروط
  3-6- شیوه اجرای پژوهش:
  این پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان سمنان انجام پذیرفت. بعد از دریافت اطلاعات مربوط به جامعه آماری، نمونه مورد آزمون به صورت تصادفی انتخاب گردید. تمامی‌دانشجویان شرکت کننده در پژوهش فرم رضایت و اعلام آمادگی جهت همکاری با محقق را تکمیل نمودند. بعد از انتخاب آزمودنیها جلسه ای جهت توضیح مراحل انجام پژوهش با حضور دانشجویان شرکت کننده برگزار گردید و شرکت کنندگان با دریافت جدول زمانبندی در جریان روزهای تست گیری قرار گرفتند و شرایط حضور آنها در روزهای آزمون برای آنها تشریح شد.
  پس از هماهنگی‌های قانونی و اداری مورد نیاز بر اجرای آزمون‌ها اندازه گیری‌ها انجام شد.ترتیب انجام مراحل بدین صورت بود که ابتدا قد و وزن ودورکمر و دور باسن ودور مچ دانشجویان داوطلب اندازه گیری شد و در مرحله بعدی آزمون‌های عملی انعطاف پذیری، دراز نشست، چابکی ایلینویز و تست 12 دقیقه کوپر انجام گردید. در ضمن گرم کردن و سرد کردن مناسب و فاصله استراحت مورد نیاز آزمون‌ها رعایت شد. جامعه تحقیق عبارت بود. در ضمن تست‌ها معمولا در زمان صبح انجام گردید.
  در طول دوره آزمون گیری هیچ یک از آزمودنیها دچار مشکل و یا شرایط خروج از پژوهش نشدند. بعد از جمع آوری اطلاعات مختلف دادهها جهت انجام تحلیل‌های آماری آماده گردید.
  3-7- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها:
  ابتدا داده‌های بدست آمده از این پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار بررسی شده و سپس با آزمونهای آماری استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن میباشد که با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 و در سطح معنی‌داری 05/0 = p انجام گرفته است..

    منبع پایان نامه ارشد درباره تصمیم گیری و اندازه تیم

  4-1-مقدمه
  در این فصل به ارائه یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش خوهیم پرداخت. بخش نخست دربرگیرنده یافتههای توصیفی پژوهش شامل یافتههای مربوط به تن سنجی، آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان میباشد.
  بخش دوم شامل تحلیلهای مبتنی بر آمار استنباطی است که به بررسی رابطه بین متغیرهای مختلف پژوهش میپردازد. به منظور بررسی آسانتر، نتایج مربوط به هر فرضیه به صورت جداگانه ذکر خواهدشد.
  4-2- یافتههای توصیفی
  جداول و نمودارهای 4-1 تا 4-3 شاخصهای توصیفی مربوط به اطلاعات دموگرافیک، تن سنجی و شاخصهای آمادگی جسمانی دانشجویان می‌باشد.

  نمودار 4-1- توزیع فراوانی با توجه به سن آزمودنیها
  همانطور که در نمودار بالا مشاهده میشود بیشتر آزمودنیها، در گروه سنی 20 سال (79 نفر) وکمترین تعداد در گروه سنی 24 و 25 سال (1 نفر در هر گروه) قرار داشتند.
  در جدول شماره 4-1 برخی از شاخصهای توصیفی دانشجویان نشان داده شده است.
  جدول 4-1- شاخصهای توصیفی مربوط به اطلاعات دموگرافیک و تنسنجی آزمودنیها
  شاخص توصیفی میانگین انحراف معیار مقدار بیشینه مقدارکمینه
  سن (سال) 11/20 03/1 19 25

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.