اطلاعات جمعیت شناختی و بررسی اسناد و مدارک


Widget not in any sidebars
جامعه آماری این تحقیق، شامل کارکنان سازمان استانداری یزد هستند.
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
نمونه، زیرمجموعه ای است از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه اصلی تشکیل میدهند (ظهوری، 1387). نمونه، اطلاعاتی را ارائه می کند که بر اساس آن می توان در مورد خصوصیات جامعه قضاوت کرد (همان منبع، ۱۰۰ ). نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸).در تحقیق حاظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است..
حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین گردیده است حجم جامعه برابر 283 نفر تعیین شد که بر اساس جدول مورگان 162 نفر به عنوان جامعه نمونه بر گزیده شد.
3-5 روشها و ابزار گردآوری داده ها
ابزار سنجش و گردآوری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید. این ابزارها نقش ظرفهایی را بازی می کنند که مظروف متناسب با خود را می توانند جای دهند؛ بنابراین باید به گونهای طراحی و سازمان داده شوند که بتوانند مظروف مورد نظر را که همان اطلاعات مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیرهای مورد مطالعه است، به نحو مطلوب جمع آوری نمایند (حافظنیا، 1377). روشهای موجود جهت جمع آوری اطلاعات عبارتند از:
الف) مشاهده، ب) مصاحبه، ج) پرسشنامه، د) بررسی اسناد و مدارک (آرشیو- کتابخانه) (خلیلی شورینی، ۱۳۷۵).
برای هر روشی ابزار متناسب با آن روش وجود دارد. ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گردآوری اطلاعات تاکنون توانسته اند ابداع نمایند عبارت است از: پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمون، فیش، فرمها و نظایر آنها (حافظنیا، ۱۳۷۷). روش گردآوری داده ها در این تحقیق تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد که از مطالعات کتابخانه ای جهت تبیین مبانی نظری موضوع و از پرسشنامه ها برای جمع آوری داده ها از آزمودنی ها استفاده شده است.
پرسشنامه مورد استفاده برای پژوهش حاضر شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها و بخش سوالات اصلی تحقیق می باشد؛ که بخش جمعیت شناختی شامل سوالاتی در مورد سن، جنسیت، وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی شرکت کنندگان و بخش اصلی پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد ابعاد هویت سازمانی و شهرت سازمانی و جواخلاقی بود.
اطلاعات تفصیلی پرسشنامه
متغیر سطح مقیاس طیف منبع
هویت سازمانی ترتیبی لیکرت 5 امتیازی Annette (2006)
شهرت سازمانی ترتیبی لیکرت 5 امتیازی Fumberan & Venril (2003)
جو اخلاقی ترتیبی لیکرت 5 امتیازی Victor & Cullen
(1987)
جنسیت اسمی ——————-
سن اسمی ——————-
وضعیت تاهل اسمی ———————
میزان تحصیلات نسبی ——————-
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری
در این قسمت ما مقیاس را سطح اندازه گیری برای متغیرها و طیف را قالبی برای اندازه گیری این سطوح در نظر میگیریم.
3-6-1مقیاسهای اندازه گیری متغیرها
برای بیان تفاوتهای موجود بین انواع متغیرها به قواعد متفاوتی نیاز هست و برای نسبت دادن اعداد به متغیرها چندین قاعده معروف وجود دارد. مجموعه قواعد مختلف، مقیاسهای مختلف اندازه گیری و مجموعه قواعد مشخص، مقیاسهای اندازه گیری مشخصی را ارائه می دهند(آذر و مومنی، ۱۳۷۵). مقیاسهای اندازه گیری، واحدهایی هستند که برای سنجش متغیرها در ابزارهای گردآوری اطلاعات به کار میروند (حافظنیا، ۱۳۷۷).
چهار نوع مقیاس اندازه گیری مهم برای متغیرها وجود دارد: الف)مقیاس اسمی یا عددی، ب( مقیاس ترتیبی یا رتبه ای، ج) مقیاس فاصلهای، د)مقیاس نسبی یا نسبتی.